T - Sivil Havac?l?k Genel Müdürlü?ü

The simple present tense : The verb to be , The simple present tense:The verb to be "exercises", "a and an", The simple present tense: Singular and plural, Can and can't and but and or, Adjectives: any and some, there is there are, ...... Eksik Rekabet Piyasalar?nda etkin rekabet metotlar?n? kullanarak firma analizleri yapmak.


un extrait du documentT.C.
ULA^TIRMA BAKANLII
Sivil Havac1l1k Genel Müdürlüü

UÇAK PÍLOTU LÍSANS YÖNETMELÍÍ SHY-61.01A
 

 
 
BÍRÍNCÍ KISIM
Genel Hükümler
B0R0NC0 BÖLÜM
 
 
Amaç, Kapsam ve Tan1mlar
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliin amaçlar1;
Avrupa Havac1l1k Otoriteleri Birlii (JAA) taraf1ndan uçu_ ekibi lisansland1rma usullerini düzenleyen dökümanlarda aç1klanan usullerin (JAR-FCL1) ulusal lisansland1rma usulleri olarak tatbikini salamakt1r. Bu amaçla;
Geçerli JAR dökümanlar1nda meydana gelecek dei_iklikler; e_ zamanl1 olarak uygulamaya imkan salamak amac1 ile, yönetmelikte dei_iklik yap1lmay1 beklemeksizin uygulanmaya ba_lan1r.
Yönetmelik hükümlerinin geçerli metinlerdeki amac1 yans1tmad11n1n belirlenmesi halinde geçerli JAR hükümlerine uygun i_lem yap1l1r.
b) Bu yönetmeliin yay1n1ndan önce ICAO usullerine uygun olarak mevcut pilot lisans ve sertifika yönetmelii SHD T-33 esaslar1na göre lisans alm1_ olan hak sahiplerine tabik edilecek esaslar1 belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik; Türk sivil hava arac1 tan1m1ndaki uçaklarla; Türk hava sahas1nda, JAA üyesi ülke hava sahalar1nda ve dier ülkeler hava sahalar1nda, pilot olarak uçan , lisans alarak uçacak tüm gerçek veya tüzel ki_ilerle, lisans almaya esas te_kil eden teorik ve uçu_ eitimlerini vermeyi talep eden Türk veya yabanc1 ki_i, kurum ve kurulu_lar1 kapsar. JAA üyesi ülke vatanda_lar1 da bu yönetmelikle belirlenen lisans özelliklerine sahip olduklar1n1n belirlendii hallerde, teknik olarak , Bakanl1kça verilen lisanslar ile ayn1 kategoride deerlendirilirler. Bu husus çal1_ma ve oturma izni olarak deerlendirilemez.
Tan1mlar ve k1saltmalar
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;
a. " Bakanl1k " terimi; Ula_t1rma Bakanl11 Sivil Havac1l1k Genel Müdürlüünü veya yasal düzenlemeler sonucunda asli görevi lisansland1rma, eitim ve uçu_ emniyeti faaliyetlerini düzenlemek üzere kanunla yetkili k1l1nm1_ kurumu,
b. " Hava arac1 kategorisi " terimi; Temel özelliklerine göre farkl1l1klar arz eden Uçak, Helikopter, Planör, Serbest balon gibi hava araçlar1n1,
c. " Uçu_ süresi " terimi; Bir hava arac1n1n kalk1_ amac1 ile taksiye ba_lamas1ndan park yerinde motor durdurduu ana kadar geçen süreyi,
d. " Çok pilotlu uçak " terimi; Uçurulabilmesi için en az iki pilota ihtiyaç duyulan uçaklar1,
e. " Gece" terimi; Gün bat1m1ndan 30 dakika sonras1 ile gün doumundan 30 dakika öncesi aras1ndaki zaman1,
f. " Aletli uçu_ _artlar1 " terimi; Görerek uçu_ _artlar1ndan daha dü_ük bulut tavan1 ve görü_ _artlar1nda bulunulduunu ve aletlir yard1m1 ile uçulmas1 gereken uçu_ _artlar1n1,
g. " Yeterlilik testi " (Proficiency check) terimi; Lisanslar1n sürelerinin uzat1lmas1 veya yeniden geçerli k1l1nmas1 için yap1lan s1nav1,
h. " Ustal1k testi " (Skill test) terimi; Lisans veya s1n1f, tip aletli uçu_, öretmenlik, kontrol pilotluu gibi yetkilerin ilk defa al1nmas1 için yap1lan s1nav1,
1. " Öretmenlik " (Flight Instructor) terimi; Bu yönetmelikte belirtilen esaslar dorultusunda, temel pilotaj eitimi ve ilave yetkilerin al1nmas1 için gerekli teorik ve uçu_ eitimlerinin yapt1r1lmas1 için lisans sahiplerine verilen yetkiyi,
j. " Kontrol pilotu " (Examiner) terimi; Pilot adaylar1n1n, pilotlar1n veya uçu_ öretmenlerinin niteliklerini kontrol etmek üzere Bakanl1kça yetkilendirilmi_ pilotlar1n genel ad1n1,
k. " Geçerlilik yenileme eitimi ve kontrollar1 " (recurrent training and checking) terimi,Tip/s1n1f yetkisi gerektiren herhangi bir hava arac1 ile yetki sürelerinin uzat1lmas1 için yap1lmas1 gerekli olan eitim ve kontrollerin genel ad1n1,
l. " Tip yetkisi kursu" (type rating course) terimi; Tip yetkisi almak için al1nmas1 gerekli olan kursun ad1n1,
m. Teorik kurs organizasyonu terimi: Askeri pilotlar1n,dier kamu pilotlar1n1n ve lisanslar1n1 JAA ülkeleri d1_1ndaki ülkelerden alm1_ dier pilotlar ile yönetmelikte belirtilen lisanslar1 veya yetkileri almay1 talep eden ki_ilerin lisansland1r1labilmelerini salamak amac1 ile, programlar1 JAR-FCL e uygun olarak haz1rlanm1_ ve Bakanl1kca onaylanm1_ yetkili kurum ve organizasyonlar1,
n. " Ticari uçu_" terimi; Bir i_letici taraf1ndan yük, yolcu ve posta nakliyat1 amac1 ile yap1lan uçu_u,
o. " Tazeleme eitimi " terimi; Pilot ve uçu_ ekibinin geçersiz hale gelen isanslar1n1n tekrar geçerli hale getirilmesi için gerekli olan eitimleri;
ifade eder.
0ngilizce/Türkçe k1saltmalar
A Aeroplane / Uçak
A/C Aircraft / Havaarac1
AMC Acceptable Means of Compliance / Kabul edilebilir metotlar
AMC Aeromedical Centre / Havac1l1k T1p Merkezi
AME Authorised Medical Examiner / Yetkili Havac1l1k t1p uzman1
AMS Aeromedical Section Havac1l1k T1p Bölümü
ATC Air Traffic Control / Hava Trafik Kontrolü
ATP Airline Transport Pilot / Havayolu Nakliye Pilotu
ATPL Airline Transport Pilot Licence / Havayolu Nakliye Pilotu Lisans1
CFI Chief Flying Instructor / Ba_ Uçu_ Öretmeni
CGI Chief Ground Instructor /Bac Yer Öretmeni
CPL Commercial Pilot Licence / Ticari Pilot Lisans1
CRE Class Rating Examiner /S1n1f Yetkisi Kontrol Pilotu
CRI Class Rating Instructor / S1n1f Yetkisi Öretmeni
CQB Central Question Bank / Merkezi soru Bankas1
DEG Dier Eitim Gereci
FCL Flight Crew Licensing / Uçu_ Ekibi Lisansland1r1lmas1
FE Flight Examiner / Uçuc Kontrol Pilotu
FI Flight Instructor / Uçu_ Öretmeni
FIE Flight Instructor Examiner / Uçu_ Öretmeni Kontrol pilotu
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer / Uçu_ ve S/S Usulleri Eitim gereci
FS Flight Simulator / Uçuc Simulatorü
FTD Flight Trainig Device / Uçu_ Eitim Teçhizat1
FTO Flight Trainig Organization / Uçu_ Eitim Organizasyonu
H Helicopter/Helikopter
HT Head of Training /Okul müdürü
ICAO International Civil Aviation Orgaization / Uluslararas1 Sivil Havac1l1k Te_kilat1
IEM Interpretative and Explanatory Material / Aç1klay1c1 Bilgiler
IFR Instrument Flight Rules / Aletli Uçuc Kurallar1
IMC Instrument Meteoroiogical Conditions / Aletli Uçu_ Meteorolojik _artlar1
IR Instrument Rating / Aletli Uçuc Yetkisi
IRE Instrument Rating Examiner / Aletli Uçuc Kontrol Pilotu
IRI Instrument Rating Instructor / Aletli Uçu_ Öretmeni
JAA Joint Aviation Authorities / Birle_ik Havac1l1k Otoriteleri
JAR Joint Aviation Requirements / Birle_ik Havac1l1k Kurallar1
LOFT Line Orientated Flight Training / Hat Oryantasyon Uçu_ Eitimi
MCC Multi Crew Co- operation / Uçu_ ekibi i_birlii
ME Multi- engine / Çok Motor
MEP Multi -engine Piston / Çok Motor Piston
MET Multi -engine Turbo-prop / Çok Motor Turbo prop
MPA Multi-Pilot Aeroplane / Çok Pilotlu Uçak
MPH Multi-Pilot Helicopter /Çok Pilotlu Helikopter
Nm Nautical Miles / Deniz Mili
OML Operational Multicrew Limitation / Operasyonel Çok Pilot s1n1rlamalar1
OSL Operational Safety Pilot Limitation / Oparasyonel Emniyet pilotu s1n1rlamalar1
OTD Other Training Devices / Dier Eitim Gereçleri
PF Pilot Flying / Uçan Pilot
PIC Pilot-In-Command / Uçuctan Sorumlu Pilot
PICUS Pilot-In Command Under Supervision / Denetim alt1nda Uçu_tan sorumlu pilot
PNF Pilot Not Flying / Uçmayan pilot
PPL Private Pilot Licence / Hususi Pilot lisans1
R/T Radiotelephony/ Radyotelefon
S Simulator
SE Single- engine / Tek Motor
SET Single- engine Turbo-prop /Tek motor Turbo-prop
SFE Synthetic Flight Examiner / Sentetik Uçuc Kontrol Pilotu
SFI Synthetic Flight Instructor / Sentetik Uçu_ Öretmeni
SIM Simulator / Simulator
SPA Single-pilot Aeroplane / Tek pilota sertifikal1 uçak
SPH Single-pilot Helicopter / Tek pilota sertifikal1 Helikopter
SPIC Student Pilot- In Command / Uçu_tan sorumlu örenci pilot
STD Synthetic Training Devices / Sentetik Eitim gereci
TMG Touring Motor Glider / Motorlu Planör
TR Type Rating/ Tip yetkisi
TRE Type Rating Examiner / Tip Yetkisi Kontrol Pilotu
TRI Type Rating Instructor / Tip Yetkisi Öretmeni
TRTO Type Rating Trainig Organisation / Tip Yetkisi Eitimi Organizasyonu
U Uçak
UEG Uçu_ Eiti Gereci
VFR Visual Flight Rules / Görerek Uçu_ Kurallar1
VMC Visual Meteorological Conditions / Görerek uçu_ Meteorolojik _artlar1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍKÍNCÍ BÖLÜM
Genel Hükümler, Yetki ve Müracaat Esaslar1
 
Genel hükümler
Madde 4- Bu yönetmeliin yay1nlanmas1ndan önce, milli mevzuata göre verilmi_ olan lisanslar geçerli olup bu yönetmelikle belirlenmi_ JAR yetkilerine sahip lisanslara çevrilmesi istee bal1d1r. Ancak JAR yetkilerine sahip lisans talep edildiinde, yönetmeliin Ek-1 inde belirlenmi_ usullerin yerine getirilmesi gereklidir. Milli lisans statüsünde say1lan lisanslara tatbik edilecek usuller, ICAO Annex - 1 hükümlerine uygun olarak yürütülür. Milli usullere uygun olarak verilmi_ olan ticari pilot lisanslar1n1n ATP lisans1 yetkisine sahip olabilmeleri için, Annex-1 gereklerine uygun teorik s1navlar uygun periyotlarla Bakanl1kça yap1l1r. Bu tür lisanslar1n geçerlilik süreleri ve yenilenmesi bu yönetmelikte belirlenen usullere uygun olarak yürütülür. JAA sistemi d1_1ndaki bir ülkeden al1nm1_ lisans veya sertifikalar1n geçerli k1l1nmas1nda Ek-2 de , dei_tirilmesinde Ek-3 te belirlenmi_ olan usuller uygulan1r. Ek-1 ve Ek-2 gereince yap1lacak s1navlarda müracaatç1lara sorulacak teorik konular Ek-4 tedir.
Yetki geçerli lisans gereklilii
 
Madde 5- Türk tescilli uçaklar1 yönetecek pilotlar bu yönetmelikte belirlenen hükümlere göre tanzim edilmi_ lisans yetkileri geçerli bir pilot lisans1na sahip olmak zorundad1rlar.
Teorik s1navlar1n ve uçu_ kontrollar1n1n yap1lmas1
Madde 6- Tanzim edilen ve hak sahiplerine verilen lisanslar ki_ilerin alm1_ olduklar1 uçu_ ve yer eitimlerini gösterir. Bu yönetmelik ile esaslar1 belirlenmi_ olan pilot lisanslar1n1n al1nmas1na esas te_kil edecek teorik s1navlar Bakanl1k taraf1ndan yap1l1r. Bakanl1kça yetkilendirilmi_ uçu_ eitim kurum ve organizasyonlar1nda gerekli teorik eitimlerini tamamlayan müracaat sahipleri bu s1navlara i_tirak edebilirler. Birle_tirilmi_ eitim yapan (integrated ) kurslarda teorik ders s1navlar1 ilgili kurumca yap1lacak ba_vuru üzerine Bakanl1kça planlanarak yap1l1r. Ticari pilot lisans1 ve ATP yetkisi s1navlar1nda JAA taraf1ndan yay1nlanan sorular kullan1l1r. Teorik s1navlar1n yap1lmas1 ile ilgili hususlar Ek-5 te aç1klanm1_t1r. Uçu_ kontrol s1navlar1; Bakanl1kça yetkilendirilen Kontrol pilotu statüsündeki pilotlarca yap1l1r.
Pilot lisanslar1n1n _ekli
Madde 7- Pilot Lisanslar1n1n _ekil ve doldurulmas1na ili_kin usuller Ek-6 da aç1klanm1_t1r. Ebatlar1 13x8.5 cm.dir. Lisans rengi beyazd1r. Bilgiler Türkçe / 0ngilizce olarak yaz1l1r, i_lemlerde silinti ve kaz1nt1 yap1lmaz. Lisanslar fotografl1 bir kimlik belgesi ile birlikte ta_1n1r.
0lave kontroller
Madde 8- Bakanl1k; pilotlar1n uçu_ standartlar1n1n muhafazas1 ve devam ettirilmesi amac1 ile ilave kontroller yapt1rabilir.
Hava araçlar1 listeleri
Madde 9- Pilotlar lisanslar1nda belirtilen kategori ,s1n1f ve tipteki hava araçlar1n1 kullan1rlar. S1n1f ve tip eitimlerinin ayr1nt1lar1 16'nc1 bölümde aç1klanm1_ olup lisanslara yaz1lacak hava arac1 listeleri Ek -7 dedir. Listeler Bakanl1k taraf1ndan güncelle_tirilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eitim yetkileri, ya_,sal1k
Eitim yetkilerinin verilmesi
Madde 10- Pilot lisans1 eitimi vermek amac1 ile kurulacak uçu_ eitim kurulu_lar1 (FTO) Ek-8 de bulunan 151 no.lu forma, pilot lisans1na sahip ki_ilere tip yetkisi eitimi vermeyi amaçlayan kurulu_lar (TRTO) Ek-9 da bulunan forma uygun olarak haz1rlayacaklar1 belgelerle müracaat ederler. Gerekli incelemeler Ek 10 da bulunan 152 no.lu forma uygun olarak yap1l1r ve yeterli görülen kurum veya kurulu_lar yetkilendirilerek sertifikaland1r1l1r. 0lk verili_te yetkiler bir y1ll1k verilir, takibeden y1llarda yetkiler 3 (üç) y1la kadar uzat1labilir.
Sal1k raporlar1
Madde 11- Pilot lisans1 almak için müracaatta bulunan ki_iler geçerli sal1k raporuna sahip olmak zorundad1rlar. Sal1k raporu geçerlilik sürelerinin esaslar1 ;
Sal1k raporu ilk pilotaj muayenesinin yap1ld11 tarihten itibaren geçerlidir.
1nci s1n1f sal1k raporlar1n1n geçerlilik süresi 12 ay olup 40 ya_1ndan sonra geçerlilik süresi 6 aya iner.
2nci s1n1f sal1k raporunun geçerlilik süresi 60 ay olup raporlar;30 ya_1ndan 50 ya_1na kadar 24 ay, 50 ya_1ndan 65 ya_1na kadar 12 ay, 65 ya_1ndan sonra 6 ay geçerlidir.
30 ya_1ndan önce al1nm1_ bir 2nci s1n1f sal1k raporunun geçerlilik süresi 32 ya_1nda sona erer.
Raporun geçerliliinin sona eri_ tarihinden 45 gün öncesinden ba_layan bir tarihten itibaren al1nm1_ olan raporlar geçerli kabul edilir. geçerlilik süresi 1 ve 2nci md.de aç1klanan esaslara uygun olarak , önceki raporun geçerliliinin sona eri_ tarihinden itibaren uzat1l1r.
Yekilendirilmi_ havac1l1k tabibi (AME) , klinik verilerin deerlendirlmesi sonucunda , sal1k raporlar1n1n geçerlilik süresini Bakanl1k (AMS) görücü alarak azaltabilir.
Bakanl1k (AMS) gerekli gördüü hallerde (ba_vuru sahibinin sal1k _artlar1n1 sürdürmeye devam edip etmediinde _üpheye dü_tüü hallerde) ilave tetkikler yapt1r1r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans ve sertifikalar
Lisans ve sertifiklar
Madde 12- Pilotlara verilecek Lisans ve Sertifikalar:
a. Pilot Lisanslar1:
Uçak Kategorisi:
1. Hususi Pilot Lisans1,
2. Ticari Pilot Lisans1,
3. Hava Yolu Nakliye Pilotu Lisans1,
Planör Kategorisi:
1. Planör Pilotu Lisans1.
b. Pilot Sertifikalar1:
1. Örenci Pilot Sertifikas1.
c. Yetkiler:A_a1da belirtilen yetkiler Bakanl1kça art1r1labilir veya azalt1labilir.
1. Aletli uçuc yetkisi.
2. Uçu_ öretmeni yetkisi.
3. Uçuc kontrol pilotu yetkisi.
4. S1n1f / Tip yetkisi.
Geçerlilik süresi
Madde 13- Lisans ve Sertifikalar1n geçerlilik süresi; Lisanslar en çok 5 y1ll1k süre sonunda yenilenmek için verilirler fakat a_a1daki dei_iklikler meydana geldiinde yeniden düzenlenirler:
a. Tip / S1n1f yetkilerinin lisanslara ilk i_lenmeleri veya tip yetkilerinin geçerli kabul edilmesi için gerekli kontroller yapt1r1lmad11 için geçersiz hale geldikten sonra yeniden geçerli k1l1nmas1 için i_lem yap1ld11nda,
b. Lisanslar1n s1n1f / tip yetkilerinin i_lendii bölümünün dolmas1 halinde,
c. Ídari sebeplerle örn: daimi adresin dei_mesi gibi,
Lisans yetkilerinin uzat1lmas1
Madde 14- Lisans yetki süreleri Bakanl1kça uzat1l1r. Lisanslarda belirtilen tip / s1n1f yetki sürelerinin yeniden uzat1labilmesi için uçu_ kontrollerinin; yetkili k1l1nm1_ kontrol pilotlar1 taraf1ndan yap1lmas1 zorunludur.
Lisans yetkisi süresi
Madde 15- S1n1f kategorisine giren hava araçlar1ndan; piston tek motorlu ve tek pilotlu uçaklarda, lisanslara yaz1lan hava araçlar1 ile uçabilme yetki süreleri iki y1l için geçerli olup tip kategorisine giren uçaklar için bu süre bir y1ld1r.
Aletli uçu_ yetkisi,öretmenlik yetkisi süresi
Madde 16- Aletli uçu_ yetkisi bir y1ll1k, Uçu_ öretmenlii yetkisi üç y1ll1k süre için geçerli k1l1n1r. Örenci pilot sertifikalar1 adaylar1n devam ettikleri kurs süresince ve bu yönetmelikte belirtilen örenci pilot sertifikas1 usullerinde belirtilen _artlarda geçerlidir.
Eitimlerin kay1t zorunluluu
Madde 17- Uçu_ saatlerinin ve eitimlerin kayd1; pilotlar1n alm1_ olduklar1 eitimlerin ve uçu_ saatlerinin pilot uçu_ kay1t defterlerine kaydedilmesi ve yetkili kurulu_larca onaylanmas1 gereklidir. Ílk lisans verilmesinde veya pilotlar1n ald1klar1 ilave eitimlerde usule uygun doldurulmu_ uçu_ kay1t defteri aran1r.
0lave yetkiler
Madde 18- Pilotlar1n bir üst kategori lisans almak için ba_vurular1nda veya ilave bir s1n1f / tip derecesini lisanslar1na kaydettirmek için müracaatlar1nda ; lisans yetki süreleri geçerli bir lisans ile, yetkili bir eitim kurumunda, onayl1 bir eitim program1na uygun olarak yetkili bir öretmen nezaretinde eitim ald1klar1n1 belgelemeleri ve uçu_ kontrollerinin yetkili bir kontrol pilotu taraf1ndan yap1ld11 görülmelidir. Simulatörlerde yap1lan eitimlerde ise bu simülatörlerin Bakanl1kça onaylanm1_ olmalar1 _artt1r.
Aletli uçuc yetkisi
Madde 19- Pilotlar1n aletli uçu_ yapabilmeleri için Bakanl1kça kabul edilmi_ bir eitim program1na uygun eitim ald1klar1n1 belgelemeleri gereklidir. Aletli uçu_ yetki sertifikas1 için yeterli Íngilizce bilgisi aranacak, yap1lacak teorik s1navlar ile uçu_ esnas1nda yap1lacak trafik konu_malar1 Íngilizce olacakt1r.
Eitim yap1lan kurulu_lar1n denetimi
Madde 20- Pilot eitimleri Bakanl1kça onaylanm1_ eitim kurumlar1nda, uçu_ öretmeni, uçu_ kontrol pilotu, sertifikas1na sahip yetkili ki_ilerce, kabul edilmi_ programlara uygun olarak yapt1r1lacakt1r. Yetkilendirilmi_ uçu_ eitim kurumlar1 her alt1 ayda bir faaaliyetleri ve yeterlilikleri bak1m1ndan denetlenirler. Eitim yetkilerinin kullan1m1nda görülen yetersizliklerden dolay1 eitim kurumunun yetkileri ask1ya al1nabilir, k1smen yada tamamen iptal edilebilir. Yetkili uçu_ eitim kurulu_lar1n1n dier ülkerde yapt1racaklar1 eitimlerle JAA üyesi ülkelerdeki eitm kurulu_lar1n1n ülkemizde yapt1racaklar1 eitimlere ili_kin esaslar Bakanl1kça düzenlenir.
Tahsil _art1
Madde 21- Tahsil _artlar1: Tüm pilot lisanslar1 için asgari lise mezuniyeti gereklidir. Eitim verecek kurumlar; müracaatç1n1n eitim s1ras1nda verilecek öretimi takip edebilecek düzeyde fizik ve matematik bilgisine sahip olduunu, alet uçu_ eitimini kapsayan programlar için yeterli 0ngilizce bilgisine sahip olduunu tespit edeceklerdir.
Belge bulundurulma zorunluluu
Madde 22- Lisans ve sertifikalar uçu_ faaliyeti devam1nca pilotlar1n yanlar1nda bulunacak ve yetkililerce yap1lacak kontrollarda ibraz edilecektir.
Adres bildirimi
Madde 23- Pilotlar daimi adres ve çal1_ma yerindeki dei_iklii 20 gün içerisinde Bakanl1a bildireceklerdir.
Yabanc1 müracaatç1lar
Madde 24- Yabanc1 bir devlet tabiyetinde bulunan müracaat sahipleri de uygulama bak1m1ndan bu yönetmelik hükümlerine tabidirler. Bu hususta ikili veya uluslararas1 anla_ma hükümleri dikkate al1n1r.
 
 
BE^0NC0 BÖLÜM
Hususi pilot lisans1 usulleri
Hususi pilot lisans1 için _artlar
Madde 25- Hususi pilot lisans1 almak için:
a. En az 17 ya_1ndan gün alm1_ olmak,
b. Bakanl1kça yetkilendirilen sal1k kurulu_lar1ndan al1nm1_, geçerli 1 veya 2.nci s1n1f sal1k _artlar1na sahip olduunu gösterir sal1k raporu olmak, (yaln1z eitim uçu_lar1na ba_lamadan önce sal1k raporunun al1nm1_ olmas1 gerekli olup bu hususun takibinden ilgili eitim kurumu sorumludur.)
c. Bakanl1kça yetkilendirilmi_ eitim kurumlar1nda gerekli uçu_ ve teorik eitimini ba_ar1yla tamamlam1_ olmak,
d. Teorik s1nav ve uçu_ kontrollar1nda ba_ar1l1 olmak ,
Gece uçu_u yetkisi için gerekli eitimleri alm1_ olmak ,
gereklidir.
0mtiyazlar
Madde 26- Geçerli 1 veya 2 nci s1n1f sal1k raporu olmak kayd1 ile hususi pilot lisans1na sahip bir pilotun imtiyaz1 ; lisans1nda mevcut s1n1f ve tip yetkilerini ticari olmayan bir uçu_ta,herhangi bir gelir elde etmeksizin, sorumlu pilot veya yard1mc1 pilot olarak uçmakt1r.
Eitimlerin geçerlilii
Madde 27- Hususi pilot lisans1 için Bakanl1kça onaylanm1_ uçu_ ve teorik eitim programlar1 tamamlanm1_ olmal1d1r. Avrupa Havac1l1k Otoriteleri Birlii üyesi ülkelerde al1nan eitimler; yetkili kurumlarda yap1lacak deerlendirme ve Bakanl1k onay1 ile geçerli k1l1nabilir. JAA üyesi olmayan ülkelerde al1nm1_ eitimler bu yönetmelikte belirlenen hususi pilot lisans1 veya eitimi için kredilendirilmez.
Teorik ders ve s1navlar
Madde 28- Hususi pilot lisans1 eitimi için gerekli olan teorik dersler ve Bakanl1kça yap1lacak teorik s1navlara ili_kin esaslar:
TEORÍK DERSLER SINAV SÜRESÍ SORU ADEDÍ
a. Havac1l1kla ilgili kanunlar, ATC usulleri 00:45 Saat 15 Adet
b. Genel uçak bilgisi 00:30 Saat 10 Adet
c. Uçuc performans ve planlamas1, 01:00 Saat 20 Adet
d. Ínsan performans1 ve limitleri 00:30 Saat 10 Adet
e. meteoroloji 00:30 Saat 10 Adet
f. seyrüsefer 01:00 Saat 20 Adet
g. operasyon usulleri 00:30 Saat 10 Adet
h. aerodinamik 00:45 Saat 15 Adet
1. Haberle_me usulleri ve kurallar1 00:30 Saat 10 Adet
(Mümkün ise trafik dersanesinde yap1l1r.)
teorik s1navlar1n planlamaya yönelik olanlar1 hariç dier sorular çoktan seçmeli türde Türkçe veya Íngilizce haz1rlanacakt1r. S1navlarda 100 üzerinden 75 puan alan aday ba_ar1l1 kabul edilir. Nazari s1navlardaki deerlendirme esaslar1 bu talimattaki nazari s1nav esaslar1 bölümünde aç1klanm1_t1r. Nazari s1navlar1n tümü 12 ayl1k bir sürede tamamlanm1_ olmal1d1r. Bu sonuçlar hususi pilot lisans1 almaya esas te_kil etmek üzere 24 ay süre ile geçerli kabul edilir.
Kurs süresi ve eitim uçu_ saatleri
Madde 29- Hususi pilot sertifikas1 almak için: Bakanl1kça yetkilendirilmi_ bir uçu_ eitim kurumunda en az k1rk be_ saat eitim uçu_ saatinin tamamlanm1_ olmas1 gereklidir. Bu sürenin en çok be_ saati yard1mc1 uçu_ teçhizat1 (FNPT) veya uçu_ similatöründe tamamlanm1_ olabilir. Bu saatlerin deerlendirilmesinde: Daha önceden ba_ka kategori bir hava arac1na ait lisans veya sertifikaya sahip olan ki_ilerin bu hava arac1nda uçmu_ olduklar1 saatlerden yüzde onu deerlendirmeye al1n1r ancak bu süre hiçbir zaman on saati geçemez.(Dier kategori hava araçlar1ndan kas1t Helikopter, mikrolightl ve planörlerdir.) K1rkbe_ saatin yirmi be_ saati çift kumanda eitim, on saati kontrollü veya denetim alt1nda (süpervised) yaln1z uçu_, enaz be_ saati yaln1z seyrüsefer uçu_u olmal1 ve enaz birisi enaz yüzelli deniz mili mesafede olan ve tam duru_u kapsayan iki meydana seyrüsefer uçu_u _eklinde yap1lm1_ olmal1d1r. Ba_vuru sahibinin ba_ka bir hava arac1na ait bir lisansa sahip olmas1ndan dolay1 yap1lacak kredilendirmelerde çift kumanda eitimi yirmi saatten daha aza indirilerek eitim yapt1r1lmaz. Lisans eitimleri tek veya çok motorlu uçakla yap1labilir.
Hususi pilot sertifikas1 almak için yap1lacak uçu_ eitimleri s1ras1nda günlük uçu_ süreleri en çok a_a1daki gibi olacakt1r.
a. Genel uçak kullan1m1 safhas1nda günlük uçu_ süresi : 01:00 saat,
b. Seyrüsefer safhas1nda günlük uçu_ süresi çift kumanda uçu_lar : 02:00 saat,
c. Seyrüsefer safhas1nda günlük uçu_ süresi yaln1z uçu_lar :02:30 saat
d. Gece uçu_ yetkisi verilebilmesi için en az 5 saat uçu_ eitimi al1nm1_ olmal1 bu sürede en az; 3 saat çift kumanda eitim , 1 saat seyrüsefer eitimi ve yaln1z olarak , 5 adet kalk1_ ve tam duru_lu ini_ yap1lm1_ olmal1d1r.
Uçu_ eitim konular1
Madde 30- Uçu_ eitim programlar1 a_a1daki uçu_ hareketleri ve konular1 esas al1narak haz1rlanacakt1r.
a. Uçu_ öncesi haz1rl1klar,a1rl1k ve denge hesaplanmas1,uçaklar1n
iç ve d1_ kontrollar1 ve uçu_a haz1rlanmas1.
b. Meydan ve trafik paternleri çal1_malar1,çarp1_madan kaç1nma usulleri
c. Görerek uçu_ kurallar1na göre uça1n kullan1lmas1 usulleri
d. Kritik dü_ük h1zlarda yava_ uçu_, stall'1 hissetme ve kaç1nma usulleri
e. Kritik yüksek h1zlarda uçu_, spiral dal1_1 hissetme ve kaç1nma usulleri
f. Normal ve yan rüzgar1 _artlar1nda ini_ ve kalk1_ usulleri
g. Azami performansla k1sa kalk1_, mania kalk1_1 ve k1sa ini_ teknikleri
h. Uçu_ alet ve göstergeleri referans al1narak,180 derecelik dönü_leri de kapsayan uçuc usulleri
1. Görerek seyrüsefer uçu_u usulleri, radyo seyrüsefer yard1mc1lar1n1n kullan1lmas1
j. Benzetilmi_ uçak sistem ar1zalar1 da dahil olmak üzere tehlike hallerinde hareket tarzlar1
k. Kontrollu hava sahalar1nda uçu_, kat edi_ usulleri, hava trafik kontrol üniteleri ile temas ve uçuclarda muhabere usulleri
Uçu_ testinin yap1l1_1
Madde 31- Hususi pilot lisans1 uçu_ testi uçu_ eitiminin al1nd11 ayn1 tip/s1n1f bir uçakla ve hususi pilot eitimi hareketlerini yapmaya elveri_li bir uçak kullan1larak yap1l1r. Uçu_ testi Bakanl1kça yetkilendirilmi_ bir kontrol pilotu taraf1ndan yap1l1r. Eer uçu_ eitimleri çok motorlu bir uçak kullan1larak yap1lm1_ ise çok motorlu bir uçakla uçu_ testine girebilmek için 70 saat Uçu_tan Sorumlu Pilot (PIC) olarak uçu_un bulunmas1 gereklidir. Tek/çok motorlu uçak uçu_ testinde Ek-12 kontrol formundaki bölümlerde belirtilen hareketler yapt1r1l1r. Uçu_ testinde birden fazla bölümden ba_ar1s1z olunmas1 halinde uçu_ testi tekrarlan1r. Uçu_ testinde yaln1zca bir bölümden ba_ar1s1z olunmas1 halinde uçu_ testinin yaln1z o bölümünden deerlendirme yap1lmak üzere uçu_ testi tekrarlan1r. Ancak tekrarlanan test uçu_unda , bir önceki test s1ras1nda ba_ar1l1 olunan dier bölümlerden ba_ar1s1zl1k sözkonusu ise uçu_ testinin tekrarlanmas1 gereklidir. Kaybedilen herhangi bir uçu_ testinden sonra ba_ar1s1z olunan bölümü kapsayan en az 1 periyot eitim uçu_u yapt1r1l1r. Bu süre kontrolü yapm1_ olan uçu_ kontrol pilotu taraf1ndan artt1r1labilir. Arka arkaya girilen 2 uçu_ kontrolunda ba_ar1s1zl1k halinde en az 2 periyot uçu_ eitiminden sonra uçu_ testine girilebilir. Uçu_ kontrollar1n1n 6 ay içerisinde sonuçland1r1lmas1 gerekli olup bu süre içerisinde girilebilecek uçu_ testlerinin say1s1nda bir k1s1tlama yoktur. Ancak Bu sürede uçu_ testlerinde ba_ar1l1 olamayan adaylar yeniden eitime tabi tutulurlar.
Eitimde ve uçu_ testinde kullan1lacak uçaklar uçu_ eitiminde ve uçu_ testinde yap1lmas1 gereken hareketleri yapmaya elveri_li , her iki taraftan kumanda edilebilir yap1da ve benzetilmi_ aletli uçu_ ko_ullar1nda uçabilecek teçhizata sahip olmal1d1r. Uçu_ testleri s1ras1nda kontrol öretmeni taraf1ndan dikkate al1nacak genel uçu_ performans limitleri:
0RT0FA
Normal uçucta +- 150 feet
Benzetilmi_ motor ar1zas1nda +- 200 feet
0ST0KAMET Normal uçu_ta +- 10°
Benzetilmi_ motor ar1zas1nda +- 15°
SÜRAT Kalk1_ ve yakla_ma +15/-5 kts
Dier uçu_ rejimleri +-15 kts
ALTINCI BÖLÜM
Ticari pilot lisanslar1 ile ilgili usuller
 
 
Aranacak cartlar
Madde 32 Ticari pilot lisans1 almak için müracaatlarda a_a1daki _artlar aran1r:
a. En az 18 ya_1nda olmak.
b. Uluslararas1 anla_malara uygun olarak geçerli 1.nci s1n1f sal1k _artlar1na sahip olduunu gösterir sal1k raporu olmak.
c. Bakanl1kça yetkilendirilmi_ eitim kurumlar1nda gerekli uçu_ ve teorik eitimini tamamlam1_ olmak.
d. Teorik s1nav ve uçu_ kontrollar1nda ba_ar1l1 olmak.
e. Bu yönetmelikte belirtilen uçuc tecrübesine sahip olmak
0mtiyazlar
Madde 33- Ticari pilot lisans1na sahip bir pilot; ald11 eitim ve kurs program1na bal1 olarak, geçerli 1nci s1n1f sal1k raporuna sahip olmak kayd1 ile a_a1da belirtilen imtiyazlar1n tümünü veya bir k1sm1n1 kullanabilir. Bu husus Bakanl1kça lisans1nda belirtilir. Bu yönetmeliin yay1m1ndan önce milli lisans alm1_ pilotlar; Bakanl1kça yap1lacak ATP yetkisi s1navlar1nda ba_ar1l1 olarak , asgari 1500 saat toplam uçu_a sahip olmad1kça (d) Md.sinde belirtilen imtiyazlar1 kullanamazlar. Bu pilotlar1n geçerli çok motor alet yetkisine sahip lisans1 olmak zorundad1r.
a. Hususi pilot lisans1na sahip bir pilotun bütün imtiyazlar1n1 kullanmak,
b. Ticari hava ta_1mac1l11 yapmayan herhangi bir uçakta sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmak,
c. Tek pilota sertifikal1 ticari hava ta_1mac1l11 yapan uçakta sorumlu pilot olarak uçmak,
d. Ticari hava ta_1mac1l11 yapan bir uçakta ikinci pilot olarak uçmak.
Yetkilendirilmeler
Madde 34- Pilot lisanslar1na verilecek yetki ve konulacak tahditlerde eitimlerin yapt1r1ld11 programlar esas al1n1r. Tahditlerin kald1r1lmas1 veya imtiyazlar1n verilmesi için kurs programlar1 aras1ndaki uçu_ saatleri ve teorik ders saati farkl1l1klar1n1n tamamlanmas1 gereklidir. Daha üst yetkiye sahip lisans alabilmek için Ek-13 de aç1klanm1_ usuller tamamlanmak zorundad1r..
Çok pilotlu uçaklarda hava yolu nakliye pilotluu yetkisi veren birle_tirilmi_ ticari pilot kurs esaslar1
Madde 35- Birlectirilmic ATP kursu;Ticari hava yolu ta_1mac1l11 yapan çok pilotlu uçaklarda 2.nci pilot olarak uçabilmek için ATP yetkisi veren ticari pilot kursu görmek zorunludur. Kursun içerikleri Ek-14 tedir.
 
Tek pilotlu uçaklarda ticari hava ta_1mac1l11 ve aletli uçu_ yetkisi veren birle_tirilmi_ ticari pilot kurs esaslar1
Madde 36- Birlectirilmic CPL /IR kursu;Ticari hava ta_1mac1l11 yapan,çok motorlu olup tek pilota sertifikal1 uçaklarda aletli uçu_ yetkisine de sahip pilot olarak uçabilmek için CPL/IR kursu görmek zorunludur. Kursun içerikleri Ek-15 tedir.
 
Ticari hava çal1_malar1 yetkisi veren birle_tirilmi_ ticari pilot kursu
Madde 37- Birle_tirilmi_ CPL kursu ; Havadan ilaçlama, orman yang1n1 söndürme,fotograf çekimi, havadan ölçüm ve kadastro, pano çekimi , para_ütçü atma gibi Aerial Work tan1m1na giren havac1l1k faaliyetlerinde pilot olarak uçabilmek için Aerial Work yetkisi veren CPL(A) kursu görmek zorunludur. Kursun içerikleri Ek-16 dad1r.
 
Hususi pilot lisans1 sahiplerinin görerek uçu_ _artlar1nda ticari pilot lisans1 düzeyine gelebilmelerini salayan modüler ticari pilot kursu:
Madde 38- Hususi pilot lisans1 sertifikas1na sahip olan pilotlar görerek uçu_ _artlar1nda ticari pilot olarak uçabilmek için modüler ticari pilot kursu görmek zorundad1rlar. Kursun ayr1nt1lar1 Ek-17 dedir.
Eitim uçu_ saatleri, süreleri ve kredilendirmeler
Madde 39- Ticari pilot lisans1 almak için düzenlenen kurslardaki uçu_ süreleri talimatta belirlenen saatlere uygun olacakt1r. Dier kategori hava araçlar1nda geçerli bir lisansa sahip pilotlar1n ticari pilot lisans1 eitimi almak için ba_vurular1nda dier kategori hava araçlar1ndaki uçu_lar1n kredilendirilesi ile ilgili olarak ; Birle_tirilmi_ ticari pilot kurs programlar1 için; Helikopter veya motorlu planörlerde yap1lan uçu_lar1n en çok 20 saati ve alet yer saati tan1m1na giren ve Bakanl1kça onaylanm1_ yard1mc1 eitim gereçleri ile yap1lan uçu_ eitimlerinin en çok 10 saati kredilendirilebilir. Modüler ticari pilot kurs program1 için;
a. Alet yer saati tan1m1na giren, Bakanl1kça onaylanm1_ yard1mc1 eitim gereçleri ile yap1lan uçu_ eitimlerinin en çok 10 saati ve
b. Hususi helikopter lisans1na sahip müracaatç1lar1n uçu_tan sorumlu pilot olarak uçu_lar1n1n en çok 30 saati veya
c.Ticari helikopter pilotu lisans1na sahip müracaatç1lar1n uçu_tan sorumlu pilot olarak uçu_lar1n1n en çok 100 saati veya
d. Motorlu veya motorsuz planör lisans1na sahip müracaatç1lar1n uçu_tan sorumlu pilot olarak uçu_lar1n1n en çok 30 saati kredilendirilebilir.
Yukar1da anlat1lan usuller otomatik kredilendirme olmay1p ba_vuru sahibinin eitimlerini yapt1racak uçu_ eitim organizasyonu taraf1ndan yap1lacak uçu_ testi sonunda yap1lacak deerlendirmeye bal1 olarak Bakanl1kça onayland1ktan sonra uygulanacakt1r.
Ticari pilot lisans1 uçu_ testi ile ilgili hususlar
Madde 40- Ticari pilot lisans1 uçu_ testine girebilmek için müracaatç1n1n; uçu_ testinde kullan1lacak s1n1f/tip uçakla ilgili tüm eitimleri ba_ar1 ile tamamlam1_ olmas1 gereklidir. Müracaatç1 uçu_ testine eitimlerinin yap1ld11 tek veya çok motorlu uçak ile girebilir,ancak çok motorlu uçakla teste girilebilmesi için en az 70 saat Uçu_tan Sorumlu Pilot ( PIC ) olarak uçu_ yap1lm1_ olunmal1d1r. Uçu_ testinde kullan1lan uçak; eitim uçaklar1 için belirlenen _artlara uygun, 4 ki_ilik, pervane aç1lar1 dei_tirilebilen ve ini_ tak1mlar1n1 içeri alabilme özelliinde olmal1d1r. Testin sonunda veriecek olan lisans1n yetkisi uçu_ testinde kullan1lan uça1n s1n1f / tipine bal1d1r.
Müracaatç1 çok motorlu uçakla uçu_ testine giriyor ise; uçu_ kontrol formundaki 1-6 nc1 bölümlerden, Tek motorlu uçakla uçu_ testine giriyor ise 1-5 nci bölümlerden ba_ar1l1 olmak zorundad1r. Birden fazla bölümde ba_ar1s1z olunmas1 halinde teste tekrar girilir. Yeniden teste girildiinde yaln1z ba_ar1s1z olunan bölümden test yap1l1r. Ancak bu test s1ras1nda önceden ba_ar1l1 olunmu_ bölümlerde belirgin ba_ar1s1zl1k varsa test tekrarlanmal1d1r.Uçu_ testinin alt1 ay içerisinde tamamlanmas1 gereklidir.
Kaybedilen uçu_ testlerinden sonra mutlaka ilave eitimler al1nacakt1r. Bu süreler uçu_ kurumlar1nca belirlenir ancak kaybedilen ilk s1navdan sonra en az bir periyotluk, arka arkaya kaybedilen iki kontrol uçu_undan sonra en az iki periyotluk uçu_ eitiminin al1nmas1 zorunludur. Girilebilecek uçu_ testlerinin say1s1nda bir s1n1rlama yoktur. Uçu_ testleri s1ras1nda kontrol öretmeni taraf1ndan dikkate al1nacak genel uçuc performans limitleri:
0RT0FA
Normal uçucta +- 100 feet
Benzetilmi_ motor ar1zas1nda +- 150 feet
ALET KURSLARINI 0ZLEMEDE +-5°
0ST0KAMET Normal uçu_ta +- 10°
Benzetilmi_ motor ar1zas1nda +- 15°
SÜRAT Kalk1_ ve yakla_ma +-5 kts
Dier uçu_ rejimleri +-10kts
YED0NC0 BÖLÜM
Hava yolu nakliye pilotu lisans1 verilmesi usulleri
Aranacak cartlar
Madde 41- Hava yolu nakliye pilotu lisans1 almak için müracaat edenlerde a_a1daki _artlar aran1r:
a. En az 21 ya_1nda olmak.
b. Uluslararas1 anla_malara uygun olarak geçerli 1.nci s1n1f sal1k _artlar1na sahip olduunu gösterir sal1k raporu olmak.
c. Bakanl1kça yetkilendirilmi_ eitim kurumlar1nda, birle_tirilmi_ ATP yetkisinde ticari pilot kursunu görmü_ olmak veya ATP düzeyinde al1nmayan eitimler için md. 45 te aç1klanan eitimlerle Bakanl1kça yap1lacak ATPL teorik s1nav1 ve uçu_ kontrollar1nda ba_ar1l1 olmu_ olmak. ATPL Uçu_ kontrolü; y1ll1k teknik kontrol uçu_u ile (prof check.) veya çok pilotlu uçak yetki uçucu (skill test) ile de birlectirilebilir.
d. Bu yönetmeliin 43 ncü maddesinde belirtilen uçu_ tecrübesine sahip olmak.
e. Uçu_ ekibi i_birlii kursu (MCC) görmü_ olmak.
f. Bu yönetmeliin ç1kmas1ndan önce SHD T-33 Pilot Lisans ve Sertifika Yönetmeliine uygun olarak pilot lisans1 alm1_ olanlar ICAO Annex-1 'e uygun olarak yap1lacak ATP yetkisi s1navlar1na girmi_ ve ba_ar1l1 olmu_ olmal1d1rlar.
 
ATP lisans1n1n imtiyazlar1
Madde 42-
a. Hususi pilot lisans1, ticari pilot lisans1 ve aletli uçu_ yetkilerini kullanmak,
b. Sorumlu pilot veya yard1mc1 pilot olarak hava ta_1mac1l11nda uçmak.
Uçuc saati ve nitelikleri
Madde 43- Hava yolu nakliye pilotu lisans1 almak için ba_vurulduunda aranacak uçu_ saatleri ile uçuc saatlerinin nitelikleri:
Toplam uçu_ saati en az (1500) binbe_ yüz saat olmal1 ve bu uçu_ saati içerisinde a_a1daki türde uçu_lar bulunmal1d1r:
a. Çok pilotla uçu_ operasyonuna sertifikal1 , ua_t1rma (transport) kategorisinde JAR/FAR 25 e göre veya hava dolmu_u ( commuter) JAR/FAR-23 e göre veya e_deeri kategoride sertifikaland1r1lm1_ bir uçakta en az 500 be_ yüz saat uçu_u olmal1d1r.
b. Uçu_tan sorumlu pilot (PIC) olarak en az 250 saat uçu_u olmal1d1r.
c. Seyrüsefer uçucu en az 200 saat olmal1d1r.
d. Alet uçu_ saati en az 75 saat olmal1d1r.
e. Gece uçu_u en az 100 saat olmal1d1r.
Uçuc saatlerinin kredilendirilmesi
Madde 44- Hava yolu nakliye pilotu için lisansland1rmada dier hava araçlar1 ile yap1lan uçu_lar1n kredilendirilmesi esaslar1:
Uçaklar d1_1ndaki dier hava arac1 ile (Motorlu planör) lisansl1 olarak veya sertifika ile yap1lan uçu_lar1n kredilendirilmesinde 39 ncu maddede aç1klanan esaslar dikkate al1n1r ancak helikopter ile yap1lan uçu_lar1n %50 si toplam uçu_ saatinin tespitinde deerlendirilir.Uçu_ mühendisi olarak yap1lan uçu_lar1n %50 si toplam uçu_ saatine ve 43 (b) maddesine ilave edilir, ancak ilave edilecek toplam süre 250 saati a_amaz.
 
Teorik kurslar1n al1nma zorunluluu
Madde 45- Hava yolu nakliye pilotluu yetkisi salamayan uçu_ kurslar1ndan al1nm1_ ticari pilot lisans1 sahiplerinin hava yolu nakliye pilotluu yetkisine sahip olabilmeleri için esaslar1 a_a1da belirtilen kurslar1 tamamlamalar1 ve sonunda Bakanl1kça yap1lacak s1navlarda ba_ar1l1 olmalar1 zorunludur. teorik kurslar:
 
a. Amac1; devaml1l1k isteyen kurslarda (integrated courses) verilmeyen teorik yer eitimlerinin verilerek müracaatç1lar1n hava yolu nakliye pilotu düzeyinde teorik bilgi seviyesine gelmelerini salamakt1r.
b. Hususi pilot lisans1na sahip pilotlar için kurs süresi; 18 ayda tamamlanacak 650 saattir.(1 saat=60 dakika eitim) Alet yetkisine sahip olunmas1 halinde kurs süresi 200 saat azalt1l1r.
c. Ticari pilot ve alet yetkisi olan pilotlar için süre 350 saat azalt1l1r.
d. Alet yetkisi olmayan ticari pilotlar için süre 200 saat azalt1l1r.
e. Müracaatç1lar1n kurs program1n1 takip edebilecek düzeyde yeterli matematik ve fizik bilgisine sahip olduklar1 ilgili kurs yönetimi taraf1ndan belgelenecektir.
f. Kursun teorik ders program1 saatleri müracaatç1lar1n sahip olduklar1 lisanslara ve yetkilere bal1 olarak kurs yönetimince belirlenecek ancak kurstaki ana ders program1 35 nci md.de aç1klanan esaslara uygun olarak düzenlenerek Bakanl1kça onayland1ktan sonra uygulanacakt1r.
Uçu_ testinin yap1l1_1
Madde 46- Hava yolu nakliye pilotu lisans1 için uçu_ testinin yap1l1_1: uçu_ ekibi en az iki pilota sertifikaland1r1lm1_ bir uçak ile, aletli uçu_ _artlar1nda, Ek-18 kontrol formuna uygun olarak ba_ar1lm1_ olmal1d1r, bu uçu_ testi bir s1n1f / tip yeterlilik s1nav1 yerine ve lisans yetki süresinin uzat1lmas1na esas kabul edilebilir. Müracaatç1lar1n uçu_ saatleri ile ilgili _artlar1 yerine getirmeleri 43 (b) maddesi gereince kabul edilen bir uçakta tamamlan1yor ise uçu_ testi; iki pilota sertifikaland1r1lmam1_ olan ve uçu_ operasyon gerei çok pilotla uçurulan tek pilota sertifikaland1r1lm1_ uçakla yap1lamaz. Uçu_ testine girilebilecek uçaklar bu yönetmeliin Ek-7 sinde bulunan Multi-Pilot Aeoplanes ba_l11 alt1ndaki uçaklard1r.
 
SEK0Z0NC0 BÖLÜM
Örenci pilot sertifikas1 usulleri
 
Aranacak cartlar
Madde 82- Örenci pilot sertifikas1 genel _artlar :
a. asgari 16 ya_1nda olmak ve velisi taraf1ndan yasal olarak izin verilmek.
b. 1 veya 2nci s1n1f sal1k sertifikas1 _artlar1n1 kar_1l1yor olmak.
Sertifika verilme esaslar1
Madde 83-
Bu sertifika pilot adaylar1n1n lisans almaya esas eitimler için ön eitim yapabilmelerine imkan vermek amac1 ile ilgili kurs yönetimi taraf1ndan düzenlenir. Ancak ; verilecek kursla ilgili yeterli ön _artlar1 ta_1yan pilot adaylar1 ile ilgili gerekli bilgileri kapsayan talep formlar1 ve talep edilen yetkiler aç1k olarak yaz1larak sertifikaland1rma için Bakanl1ktan yetki belgesi al1nacakt1r.
Yaln1z uçu_ _artlar1
Madde 84- Örenci pilotlar1n ilk yaln1z uçu_lar1n1 yapabilmeleri için: uçu_ eitim programlar1nda, yaln1z uçu_tan önce gösterilecek tüm hareketler detayl1 olarak yaz1lacak, ve yaln1z uçu_a gönderilmeden önce gerekli tüm hareketlerin aday taraf1ndan emniyetli bir _ekilde yap1labildii uçuc öretmenleri ve uçu_ eitim kurumlar1nca belgelenerek kay1t alt1na al1nacakt1r.
Yaln1z seyrüsefer eitimleri
Madde 85- Pilot adaylar1n1n eitim plan1na uygun olarak gerekli seyrüsefer uçu_lar1n1 icra edebilmeleri için yeterli ve gerekli eitimlerin verildii uçu_ defterlerine kaydedilecek ve uçu_ öretmeni taraf1ndan onaylanacakt1r.
Uçak tip tahdidi
Madde 86- Örenci pilotlara eitimini yapt1klar1 uçak tipleri ile yaln1z uçu_ yapt1r1labilir. Bu talimatta aç1klanan yaln1z uçu_ terimi pilot aday1n1n eitimin ald11 uçakla yapt11 uçu_ süresince uçakta yaln1z olduunu veya hava arac1n1n birden fazla pilotla uçu_a sertifikal1 olmas1 halinde ise örenci pilotun uçu_tan sorumlu pilot olarak uçtuunu ifade eder.
Haberlecme usulleri
Madde 87- Örenci pilotlar yaln1z uçu_a gönderilmeden önce örenci pilotun gerekli tüm bilgilere sahip olduu ve ilgili hava trafik haberle_me kurallar1n1 bildii ve uygulayabildii belgelenerek kay1t alt1na al1nacakt1r.
Eitim kurumlar1n1n sorumluluu
Madde 88- örenci pilotlar1n normal hava trafik ak1_1n1 ihlal etmeyecek ve uçu_ emniyet kurallar1na uygun olarak uçu_lar1n1 icra etmelerini salayacak tedbirleri almaktan, aday pilotun uçu_lar1n1 yapt1ran uçu_ eitim kurumu sorumludur.
 
DOKUZUNCÜ BÖLÜM
Aletli uçuc usulleri
Yetki
Madde 89- Aletli uçuc yetkisi:
a. Pilotlar1n aletli uçu_ yetkilerini alabilmeleri için: onaylanm1_ bir programa uygun olarak, onayl1 bir uçu_ eitim kurumunda teorik yer derslerini ve gerekli aletli uçu_ eitimlerini görmeleri _artt1r.
b. Aletli uçu_ yetkisi bu yönetmelikte yaz1l1 olan gerekli _artlar saland11nda pilotlar1n aletli uçu_ ko_ullar1nda aletli uçu_ kurallar1na uygun olarak uçmalar1n1 salamak üzere lisanslar1nda tan1nacak olan bir yetkidir.
c. Aletli uçu_ eitimi; hususi pilot veya ticari pilot lisans1na sahip bir pilot taraf1ndan Bakanl1kça onayl1 bir eitim kurumunda al1nabilecei gibi s1f1rdan ba_layan ve devaml1l1k isteyen bir kurs takibedilerek ticari pilot sertifikas1 ile birlikte de al1nabilir.
d. Bu eitimi alabilmek için müracaat sahibinin ; sorumlu pilot olarak (PIC) 50 saat seyrüsefer uçu_u tecrübesi olmal1d1r. Bu sürenin en az 10 saati uçakta uçulmu_ olmal1, hususi pilot lisans1na sahip olanlar1n gece uçu_ yetkisi olmal1d1r.
e. Aletli uçu_ yetkisi eitimi; teorik yer dersleri eitimi ve uçu_ eitimi olmak üzere iki bölüm olup teorik derslerle ilgili bölüm en çok 18 ayda tamamlanmal1d1r. Uçu_ testleri teorik ders s1navlar1n1n ba_ar1lmas1n1 takiben 12 ay içerisinde, Ek-21 uçu_ kontrol formlar1na uygun olarak yap1lm1_ olmal1d1r.
f. Teorik derslerle ilgili hususlar:Teorik eitim program1 her türlü eitim yard1mc1 malzemelerinin de kullan1ld11 en az 200 saatlik bir teorik eitim program1n1 kapsar.1 saat=60 dakikal1k eitim süresidir. Programda verilmesi gerekli teorik dersler, süreleri ile s1nav süreleri _u _ekilde olacakt1r:
TEORÍK DERSLER SÜRESÍ SINAV ADEDÍ SINAV SÜRESÍ
1. Hava kanunlar1/Í_letme
esaslar1 25 saat 1 adet 1:00 saat
2. Genel uçak bilgisi
gövde/motor/sistemler
s/s aletliri/elektronik 30 saat 1 adet 1:15 saat
3. Uçu_ performans1/planl. 45 saat 1 adet 2:00 saat
4. Ínsan prf.ve limitleri 10 saat 1 adet 0:30 saat
5. Meteoroloji 35 saat 1 adet 1:30 saat
6. Seyrüsefer 45 saat 1 adet 2:00 saat
genel seyrüsefer
aletli seyrüsefer
7. Haberlecme 10 saat 1 adet 0:30 saat
aletli uçuc usulleri
8. Uçu_ eitimleri:
a. Tek motorlu uçakla alet uçu_ eitimi en az 50 saatlik eitimi kapsamal1d1r.
b. Çok motorlu uçakla alet uçu_ eitimi en az 55 saatlik eitimi kapsamal1d1r. Daha önceden tek motorlu uçakla alet uçu_ yetkisi alm1_ ve çok motorlu tip/s1n1f yetkisi olan bir pilotun çok motorlu alet yetkisi alabilmesi için çok motorlu uçakla en az 5 saat ilave eitim alm1_ olmas1 gerekir.
c. Eitim kurumlar1n1n sahip olduklar1 standartlara uygun eitim yard1mc1 cihazlar1 veya similatörlerin bal1 olarak (a) ve (b) maddelerinde yaz1l1 uçu_ eitim saatleri a_a1daki _ekilde düzenlenebilir:
1. Tek motorlu uçakla alet uçu_ eitimi 1nci kategori eitim yard1mc1 malzemesi destei ile yap1l1yor ise 30 saati uçakla hakiki uçu_ biçiminde yap1lmal1d1r.2nci kategori eitim yard1mc1 malzemesi destei veya similatör destekli eitimde bu süre 15 saate dü_ebilir.
2. Çok motorlu uçakla alet uçu_ eitimi 1nci kategori eitim yard1mc1 malzemesi destei ile yap1l1yor ise 30 saati uçakla hakiki uçu_ biçiminde yap1lmal1d1r. 2nci kategori eitim yard1mc1 malzemesi destei veya similatör destekli eitimde bu süre 15 saate dü_ebilir.
9. Bu yönetmelik ve talimatlarda yaz1l1 olan esaslara uygun olarak eitim alm1_ olan pilotlar1n alet uçu_u alet alçalma limiti 200 feet'tir.
10. Aletli uçu_ yetkisi bir y1ll1k süre ile geçerlidir. Çok motorlu bir uçakta bu sürenin tekrar uzat1lmas1 için Tip / S1n1f yeterlilii bölümünde belirtilen uçu_ _artlar1 salanmal1d1r. Tek motorlu bir uçakta alet yeterliliinin uzat1lmas1 için pilotun yeterlilik testinden ba_ar1l1 olmas1 gerekir. Tek pilotlu uçaklarda alet yeterliliinin uzat1lmas1 tek pilotlu veya çok pilotlu bir uçakla olabilir ancak eer alet yeterlilii çok pilotlu uçaklar1 kaps1yorsa ve bu husus lisansta tahditlenilmi_ ise o zaman yeterlilik testi çok pilotlu uçakla yap1lacakt1r.
11. Uçak alet yetkisi eitimi için ba_vuran pilot hlkp.alet uçu_ yetkisine sahip ise 5 nci md.de aç1klanan eitim uçu_ saatleri10 saat uygulan1r.
12. Alet uçu_ yetkisi almak için ba_vuran pilotun alet uçu_ kursu veya hava yolu nakliye pilotu kursunu ingilizce olarak görmü_ olmas1 gerekir veya Bakanl1kça / yetkili bir kurumda uçu_ta, yerde, haberle_mede yeterli düzeyde ingilizce bildiini gösterir bir s1nav yap1l1r / yapt1r1l1r veya lisans almaya esas teorik testler 0ngilizce yap1l1r.
13. Yaln1z alet uçu_u ile ilgili olarak; merkezi çeki_ sistemli çok motorlu olan uçaklarda yap1lan uçu_ ve kontrollar tek motorlu alet yetkisi olarak kabul edilir.
 
ONUNCU BÖLÜM
Uçu_ öretmenlii ve kontrol pilotluu yetkisi usulleri
Usuller
Madde 90- Uçu_ Öretmenlii yetkisi: Genel hususlar
a. Bu yönetmelikte yaz1l1 olan _artlar1 ta_1yan pilotlar1n sertifikalar1na geçerli uçu_ öretmenlii yetkisi Bakanl1kça i_lenir.
b. Uçu_ öretmenlii yetkileri;
1. Uçu_ Öretmenlii yetkisi (FI U)
2. Tip öretmenlii yetkisi (TRI U)
3. S1n1f öretmenlii yetkisi (CRI U)
4. Alet öretmenlii yetkisi (IRI (U)
5. Sentetik uçu_ öretmenlii yetkisi (SFI U)
c. Ön ko_ullar : Bütün uçu_ öretmenleri eitim yap1lacak hava arac1nda geçerli yetkilendirmelere ve lisansa sahip olmal1 ve eitim s1ras1nda sorumlu pilot alarak uçabilme niteliinde olmal1d1r.
d. Uçu_ öretmenleri yukar1da say1lan öretmenlik s1n1flar1ndan bu yönetmelikte ve talimatlarda aç1klanan ve lisanslar1nda belirtilen yetkileri kullanabilirler. Bir uçu_ öretmeninin yeterlilikleri oran1nda birden fazla yetkiye sahip olmas1 mümkündür. Uçu_ öretmenlerinin daha önceden eitim ve öretimini görerek sahip olduklar1 eitim öretim teknii esaslar1 yeterlilikleri almak istedikleri dier yetkiler için kredilendirilebilir.
e. Bakanl1kça verilen öretmenlik yetkileri üç y1l süre ile geçerlidir.
f. Uçu_ öretmenleri yetkilerini Bakanl1kça onaylanm1_ uçu_ eitim programlar1n1n icras1nda 1.c. md.sinde aç1klanan ko_ullara uygun olarak kullanabilirler. Ki_ilere tan1nan öretmenlik yetkilerinin yanl1_, eksik, fazla kullan1m1ndan doacak sorumluluklar ilgililere aittir ve verilen yetkilerin durdurulmas1 , geri al1nmas1 Bakanl1k yetkisindedir.
1. Uçu_ öretmenlii:FI(U)
a.Ya_:Uçu_ öretmenlii yetkisi için en az ya_ 18 dir.
b.Yetkilerin k1s1tlanmas1:
1. Süre bak1m1ndan; Bir uçu_ öretmeni,en az 100 saat
uçu_ öretmenlii süresini tamamlamad1kça ve örencilerin 25 yaln1z uçu_una nezaret etmedikçe öretmenlik yetkilerini dier yetkili bir uçu_ öretmeninin denetiminde kullan1r. Bu k1s1tlama ilk yetki verildiinde lisans1na konulur ve yukar1daki _artlar1n yerine getirilmesi uçu_ yap1lan uçu_ eitim kurumu ve denetçi uçu_ öretmeninin önerileri ile Bakanl1kça kald1r1l1r.
2. yetki bak1m1ndan; Yetkileri k1s1tl1 olan uçu_ öretmenleri; gece ve gündüz ilk yaln1z uçu_a gönderme, yaln1z ilk seyrüsefer uçu_una gönderme k1s1tlamalar1 hariç hususi pilot eitimlerini yapt1rabilirler, devaml1l1k gereken kurslarda, tek motorlu uçaklar1n s1n1f/tip eitimlerini yapt1rabilirler, gece uçu_ eitimlerini yapt1rabilirler.
c. Uçu_ öretmenlerinin imtiyazlar1 ve ko_ullar1 :
Yetkileri k1s1tlanmam1_ bir uçu_ öretmeninin imtiyazlar1 _unlard1r;
1. Hususi pilot lisans1 eitimi vermek, tek motorlu uçaklarda s1n1f/tip eitimi vermek.( tip eitimi için ilgili tipte son 12 ayda enaz 15 saat uçulmu_ olmal1d1r.)
2. Ticari pilot eitimi verebilmek için toplam 500 saat uçu_ saati doldurulmu_ olmal1, bunun enaz 200 saati uçu_ öretmeni olarak uçulmu_ olmal1, görev yap1lan uçu_ eitim kurumu taraf1ndan bu husus onaylanmal1 ve Bakanl1kça lisans1na bu yetki i_lenmi_ olmal1d1r
3. Gece uçu_ eitimi vermek.
4. Ayr1ca a_a1daki _artlar1 kar_1lad11nda alet uçu_ eitimi verebilir ;
a. Aletli uçu_ kurallar1 ile ; en çok 50 saati simulatörde uçulmu_, enaz 200 saat uçu_ tecrübesi olmal1d1r.
b. En az 5 saatlik onayl1 bir kurs görmeli ve sonucundaki sözlü, yaz1l1 ve uçu_ testinden geçilmelidir. Bu kurs uçak, similatör veya 2.nci kategori uçu_ eitim yard1mc1s1 s1n1f1ndaki cihazlarla al1nabilir.
5. S1n1f yetkisi öretmenlii bölümünde belirtilen ko_ullar1 salamak sureti ile tek pilotlu, çok motorlu uçaklarda öretmenlik yapabilir.
6. Ayr1ca a_a1daki _artlar kar_1land11nda uçu_ öretmenlii eitimi verebilir;
a. Enaz 500 saat uçu_ öretmenlii tecrübesi olmak.
b. Bakanl1kça yetkilendirilmic bir uçuc kontrol pilotu ile
girdii yeterlilik testinde yeterli bulunmak.
c. Bakanl1kça bu konuda yetkilendirilmek.
d. Uçu_ öretmenlii için önko_ullar: Uçu_ öretmenlii eitimi yapt1rabilmek için ba_vuran pilotun a_a1daki ko_ullar1 ta_1mas1 gerekir;
1. Toplam uçu_ tecrübesi en az 200 saat olacak, bu sürenin enaz 100 saati sorumlu pilot olarak uçulmu_ olacakt1r, hususi pilot lisans1na sahip olanlar için sorumlu pilot olarak uçu_ süresi 150 saattir.
2. Ticari pilot lisans1 almak için gerekli teorik dersleri alm1_ olmak. Bu talimat hükümlerine göre al1nm1_ hususi pilot lisans1na sahip olan pilotlar ticari pilot lisans1 alabilmeleri için gerekli 200 saatlik teorik öretimi alm1_ ve Bakanl1kça yap1lacak teorik s1navlar1 geçmi_ olmal1d1rlar.
3. En az 30 saat tek motorlu pistonlu uçakla uçmuc olmak, bu sürenin en az 5 saati ön uçuc testi uçucundan 6 ay öncesinde uçulmuc olmak.
4. Enaz 10 saat aletli uçu_ eitimi alm1_ olmak.
5. Sorumlu pilot olarak 20 saat seyrüsefer uçu_u olmak. Bu uçu_ iki farkl1 meydana, tam duru_lu, 300 nm l1k iki ini_ kalk1_1 kapsamal1d1r.
6. Yetkilendirilmi_ bir uçu_ öretmeni ile s1n1f/tip eitimleri uçu_ kontrollerinde kullan1lan uçu_ kontrol formundaki esaslar dahilinde yap1lan kontrol uçu_unda ba_ar1l1 olmak, bu uçu_ testi kurs ba_lang1c1ndan 6 ay öncesindeki zaman içerisinde yap1lmal1d1r. Bu form tek pilotlu uçaklar için kullan1lan kontrol formu olacakt1r. Bu testteki ba_ar1 oran1 aday1n uçu_ öretmeni aday1 olabilmesi için dikkate al1nacakt1r. Testte yetersiz bulunan pilotlar kurslara al1namazlar.
e. Uçu_ öretmenlii kursu: Uçu_ öretmenlii yetkisi için ba_vuran ki_i; onaylanm1_ bir programa uygun olarak, yetkili bir uçu_ kurumunda, teorik eitim ve uçu_ eitimlerini kapsayan bir kurs görmü_ olmal1d1r.
Teorik dersler ve kurs detaylar1:
1. Kurs; aday öretmenlerin teknik bilgi seviyelerini güncelle_tirmelidir,
2. Kurs; örenci öretmenlerin, yer ve hava hareketlerini öretecek seviyeye gelmelerini salamal1d1r.
3. Kurs; örenci öretmenlerin uçu_ standartlar1n1 üst seviyelere
ç1kartmal1d1r.
4. Kurs; örenci öretmenlere temel öretim prensiplerini öretmeli ve bu prensipleri hususi pilot düzeyinde tatbik etmeyi salamal1d1r.
5. Kursun örenme ve öretme esaslar1n1 kapsayan yer dersleri bölümü; geli_im testleri için ayr1lm1_ 7 saat, pratik çal1_malar için ayr1lm1_ 83 saat ve ana konular1n i_lenmesi için planlanan 35 saat olmak üzere toplam 125 saatlik bir program olacakt1r.
Uçu_ eitiminin düzeyi; tek motorlu uçakla hususi pilot lisans1 eitimi verebilecek seviyededir. Uçu_ eitimi en az 30 saat olacak, 25 saati çift kumanda eitim olarak uygulanacak, 5 saatlik bölümü ise 2 aday öretmenin birlikte uçarak uçu_ hareketlerini çal1_t1klar1 bir tarzda icra edilecektir.
6. Kursun uçuc hareketleri ve uzun brifingleri:
a. uçak tan1t1m1
b. uçu_ öncesi haz1rl1klar ve uçu_tan sonra yap1lacaklar
c. intiba uçucu veya tan1t1m uçu_u
d. kumandalar1n tesirleri
e. taksi
f. düz uçuc
g. t1rman1_
h. alçalma
I. dönücler
j. yavac uçuc
k. stalllar
l. spin ba_lang1c1
m. tam spin giri_ ve ç1k1_
n. kalk1_ ve yan bacak hareketleri (meydan turu rüzgar alt1 baca1 irtifas1 ve istikameti için)
o. meydan turu , yaklacma ve inic
p. ilk yaln1z
r. keskin dönücler
s. mecburi ini_ler (gazs1z pozisyonda iken)
t. ihtiyatl1 ini_ (gazl1 yakla_ma teknii)
u. pilot seyrüseferi usulleri
v. alçak seviye/dü_ük görü_ _artlar1nda seyrüsefer
y. görerek uçu_ta radyo seyrüsefer yard1mc1lar1 ile seyrüsefer
z. temel alet uçu_ manevralar1 (tam panel)
f. Uçu_ öretmenlii uçu_ testi: Uçu_ öretmenlii kursunun uçu_ eitimlerini bitiren aday öretmenler Bakanl1kça yetkilendirilmi_ bir uçu_ kontrol pilotu ile yeterlilik kontrolu uçu_ testine al1n1rlar. Bakanl1kça yetkilendirilmi_ uçu_ kontrol pilotu; aday öretmenin hususi pilot eitimi verebilecek düzeyde; uçu_ öncesi, uçu_ sonras1 brifingleri ve teorik eitim düzeyinide kapsayan bir uçu_ testinde yeterliliini belirler.
Testin yap1l1_1 ile ilgili esaslar: A_a1da anlat1lan test usullerindeki baz1 hususlar s1n1f öretmenlii ile alet yetkisi öretmenlii testi ile ilgili hususlar1 da içermekte olup konular1n balant1s1n1n yak1nl11 dolay1s1 ile burada aç1klanmaktad1r.Tatbikatta ayr1 yetkilerdeki öretmenlerin uçu_ testlerinde kullan1labilecei deerlendirilecektir.
1. aday öretmen yeterlilik testinde öretmenlik eitimi s1ras1nda eitim gördüü ayn1 s1n1f/tip uçakla teste al1n1r.
2. uçulan uçak uçu_ program1nda belirtilen tüm hareketleri yapabilecek özellikte olmal1d1r.
3. yeterlilik testine al1nacak adaylar1n gerekli tüm eitimleri tamamlam1_ olmalar1 esast1r. Uçu_ kontrol pilotu taraf1ndan istenildiinde gerekli tüm eitim kay1tlar1 uçu_ eitim kurumu taraf1ndan kontrol pilotuna sunulacakt1r.
4. test formunun sözlü teorik bilgi testi bölümünü kapsayan 1.ci bölümü iki bölümden olucur:
1.nci bölüm: aday 1.nci bölümün 1-8 nci maddelerinden seçilecek bir konuda içlerinde kontrol pilotununda bulunduu dier örenci veya örencilere test _artlar1 alt1nda bir konferans verecektir. Bu testin haz1rl1k süresi için kontrol pilotu ile mutab1k kal1nmal1d1r. Konferans s1ras1nda aday taraf1ndan uygun yay1nlar ve dökümanlar kullan1labilir. Konferans1n süresi 45 dk.y1 a_mamal1d1r.
2.nci bölüm:aday test formunun 1.nci bölümünün 1-9 ncu maddeleri ile uçu_ öretmenlii kursundaki öretme ve örenme konular1n1 da kapsayan bölümden sözlü test yap1l1r.
5. Test formunun 2, 3 ve 7 nci bölümleri tek motorlu uçaklarda uçu_ öretmenlii yapacak adaylara tatbik edilir. Aday ötmen bu talimat1n uçu_ öretmenlii için uçu_ hareketleri,s1n1f yetkisi öretmenlii için uçu_ hareketleri, alet uçu_ öretmenlii için uçu_ hareketleri bölümlerinde gösterilmi_ olan hareketlerden, uçu_ kontrol pilotu taraf1ndan seçilmi_ olanlarda; uçu_ öretmenlii becerisini uçu_ öncesi brifing, uçu_ ve uçu_ sonras1 brifing bölümlerinde 2, 3 ve 7 nci bölümlerde belirtilen esaslara uygun olarak gösterebilmelidir.
6. 4.ncü bölüm bo_ b1rak1lm1_t1r. Kontrol pilotunun aday öretmenden uçu_ta yapmas1 istenilen dier uçu_ hareketlerinin kaydedilecei bölüm olup bu hareketler uçu_tan önce kontrol pilotu taraf1ndan belirtilir.
7. 5.nci bölüm çok motorlu ancak tek pilota sertifikal1 uçaklarda öretmenlik için uçu_ta gösterilmesi gerekli hareketlerin belirtildii bölümdür. ^ayet mevcutsa onayl1 simulatör veya 2.nci kategori yard1mc1 uçu_ teçhizat1 da bu amaçla kullan1labilir. 2, 3, 7 ve tatbik edilmi_ ise 4 ncü bölümler testte deerlendirilecektir.
8. 6.nc1 bölüm de kas1tl1 olarak bo_ b1rak1lan bölümlerden
olup; kontrol pilotu taraf1ndan, aday öretmenden alet yetkisi için yapmas1 istenilen uçu_ hareketlerini kaydedilecei bölümdür, uçu_tan önce, kontrol pilotu ile aday öretmen yap1lacak bu hareketlerde mutab1k olmal1d1rlar.
9. uçu_ testi s1ras1nda aday öretmen öretmen , kontrol pilotu
veya dier bir uçu_ öretmeni örenci konumunda uçacakt1r. Öretmen aday1n1n; ilgili hareketleri göstermesi ve örenci pilotun bilerek yapt11 benzer örenci pilot hatalar1n1 kabul edilebilir zaman ölçülerinde görüp deerlendirmesi sözlü olarak veya gerekli hallerde de araya girerek hatalar1 düzeltmesi gereklidir.
10. uçuc test formundaki bölümlerden 1 ve 2 ile 7 nci bölümlere
kadar olan bölümden ilgili olanlar (istenilen yetkiye bal1 olarak) 6 ayl1k bir sürede tamamlanm1_ olmal1d1r. Fakat mümkün olan hallerde bütün bölümlerin ayn1 gün içerisinde tamamlanmas1 uygundur. Ílgili bölümlerden (sections); 2, 3 tatbik edildiinde 4, ve 5/6 nc1 bölümlerden herhangi birisindeki ba_ar1s1zl1k halinde tüm hareketleri kapsayan test tekrar1 yap1lacakt1r.1 nci bölümde ba_ar1s1zl1k halinde tüm test deil sadece ba_ar1s1z olunan bölümden teste girilecektir.
11. Kontrol pilotu ; aday öretmenin uçu_ hareketleri veya öretim becerisindeki yetersizlii sebebi ile uçu_un herhangi bir safhas1nda uçu_u sona erdirebilir.
12. Kontrol pilotu normal olarak uçuctan sorumlu pilot (PIC) olarak uçacakt1r.
13. Uçu_ öretmenlii ve dier kategorilerdeki öretmen yetkileri için uçu_ kontrol formlar1 ile ba_vuru ve sonuç raporlar1 için bu talimat1n eklerinde mevcut olan formlar kullan1lacakt1r. Ek-20
g. Öretmenlik yetki sürelerinin uzat1lmas1 ve süresi geçen yetkilerin yeniden geçerli k1l1nmas1:
Öretmenlik yetkilerinin sürelerinin tekrar uzat1lmas1 için a_a1daki hususlardan en az iki maddede yaz1lan _artlar kar_1lanm1_ olmal1d1r.
1. Yetkili olunduu süre içerisinde en az 100 saat öretmenlik yap1lm1_ olmal1, bunun en az 30 saati yetki süresinin bitim tarihinden 12 ay öncesi aras1ndaki sürede uçulmu_ olmal1, _ayet uçu_ öretmeninin aletli uçu_ eitim yetkisi de var ise 30 saatin en az 10 saati aletli uçu_ öretmeni olarak uçulmu_ olmal1d1r.
2. Yetki süresinin bitim tarihi ile 12 ay öncesi aras1nda Bakanl1kça düzenlenen bir uçu_ öretmenlii tazeleme seminerine i_tirak edilmi_ olmal1d1r.
3. Yetki süresinin bitim tarihi ile 12 ay öncesi aras1ndaki sürede yetkili uçu_ kontrol öretmeni ile girilen yeterlilik testinde ba_ar1l1 olmu_ olmak.
h. Öretmenlik yetkilerinin süresi içerisinde uzat1lmamas1 dolay1s1 ile geçersiz hale gelen öretmenlik yetkilerinin tekrar geçerli k1l1nmas1 için yukar1daki 2 ve 3 ncü maddelerde yaz1l1 olan _artlar kar_1lanmal1d1r.
2. Tip öretmenlik yetkisi: TRI ( U )
a.Ímtiyazlar1:
1. Tip intibak yetkisi için gereken eitimlerin yapt1r1lmas1d1r.Tip eitimi al1nmas1 gereken uçaklar bu talimattaki tip ayr1m1 listelerinde belirtilmi_lerdir.
2. Uçu_ ekibi sevk ve idare kursu (MCC) eitimlerini yapt1rmakt1r.
b.Tip öretmenlik yetkisi için ilk ba_vurudan önce müracaatç1n1n a_a1daki hususlar1 tamamlam1_ olmas1 gereklidir;
1. Bakanl1kça onaylanm1_ bir tip intibak öretmenlik kursu görülmü_ olmal1d1r. Kursla ilgili hususlar ;
a. kursun amac1; ba_vuru sahiplerinin çok pilotlu uçaklarda pilotluk yapacak pilotlara öretmenlik yapacak pilotlar1n teorik dersler, uçu_ eitimleri ve sentetik uçu_ eitimleri konular1nda yeterli seviyeye gelmelerini salamakt1r.
b. kursla ilgili düzenlemeler; kurs s1ras1nda her aday için personel geli_im kay1tlar1 tutulacak ve adaylar1n öretim yetenekleri tip intibak öretmeni Bakanl1kça yetkilendirilmi_ tip intibak öretmeni taraf1ndan tip intibak öretmeni olarak yetkilendirilmeden önce deerlendirilecektir.
c. kursun yap1s1; kurs teorik eitim ve teknik eitim olmak üzere iki bölümde planlanacakt1r. Birinci bölüm örenme ve öretme usullerini, teknik eitim veya ikinci bölüm simulatör, kategori 2 ve 3 eitimleri ile uçakta yap1lacak hareketleri kapsayacakt1r. Bölümlerin ayr1nt1lar1 a_a1da belirtilen hususlara uygun olacakt1r.
1nci bölüm; Örenme ve öretme esaslar1: Bu bölüm ilk defa tip intibak öretmenlii yetkisi alacak öretmen adaylar1na tatbik edilir.
-öretim a_amalar1
-eitim felsefesi
-eitim öretim teknikleri
-örenci deerlendirme ve test
-eitim program geli_tirilmesi
-uçu_ eitiminde insan performans1 ve s1n1rlamalar1
-uçu_ eitimi yönetiminde benzetilmi_ sistem hatalar1 ve ar1zalar1ndaki tehlikeler
-eitim yönetimi
2nci bölüm;Teknik eitim
Simulatör eitim konular1;
-çeklist kullanma,radyo ve s/s yard1mc1lar1n1n ayar1
-motor çal1_t1rma;
-kalk1_ kontrolllar1;
-alet kalk1_1;lift off'tan sonra aletlere geçic;
-yan rüzgar kalk1_1;
-kalk1_ta V1 ve V2 aras1nda motor ar1zas1;
-V1'a gelmeden önce kalk1_tan vazgeçme;
-yüksek sürat sars1nt1lar1,özel uçu_ karekteristikleri;
-keskin dönücler;
-kalk1_ ,ini_ ve uçak temiz pozisyonlar1nda stall'a yakla_maktan kaç1nmak
-minimum karar irtifas1na veya karar yüksekliine kadar benzetilmi_ tek motor ile yakla_ma,ini_ veya pas geçi_li aletli yakla_ma
-inicten vazgeçme ve pas geçme;
-yan rüzgar1nda ini_
Kategori 2 ve kategori eitim 3 konular1;
-gaz kolu ve uçu_ yönlendiricisi (flight director) otomatik uçak veya yer teçhizat1ndan dolay1 pas geçme;
-hava _artlar1ndan dolay1 pas geçme;
-off set pozisyonundan dolay1 karar irtifas1nda pas geçme ve CAT II / CAT III yaklacmalardan birisi inicle bitmelidir.
Uçakta yap1lacak eitimler;
-harici kontrollar;
-çeklist kullanma,radyolar1n s/s yard1mc1lar1n1n ayar1,motor çal1_t1rma
-taksi;
-kalk1_;
- V2 dan sonra motor ar1zas1 (t1rman1_ pozisyonunu ald1ktan sonra);
-dier tehlike hali usulleri;
- minimum karar irtifas1na veya karar yüksekliine kadar benzetilmi_ tek motor ile yakla_ma,ini_ veya pas geçi_li aletli yakla_ma
-benzetilmic kritik motorla inic.
2. Çok pilota sertifikal1 uçaklarda en az 1500 saat uçu_ tecrübesi olmal1d1r,
3. Yetkinin istendii uçakta sorumlu pilot veya yard1mc1 pilot olarak son 12 ayl1k sürede ini_ kalk1_1da kapsayan en az 30 hat uçu_u yap1lm1_ olmal1d1r. Bu süre 100 saatten az olamaz. Aç1lm1_ bir tip intibak kursunun tamam1 veya en az bir bölümünde, Bakanl1kça yetkilendirilmi_ bir tip intibak öretmeninin denetiminde, tip intibak öretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve ba_ar1l1 olmak.
 
 
c. Ílave yetkilerin verilmesi: Bir tip intibak öretmeninin lisans1nda yaz1l1 olan tip öretmenlik yetkilerinden ba_ka ilave uçaklarda öretmenlik yapabilmesi,a_a1da yaz1l1 olan _artlar1n yerine getirilerek lisans1na bu yetkinin i_lenmesi ile mümkündür;
1. Yetkinin istendii uçakta sorumlu pilot veya yard1mc1 pilot olarak son 12 ayl1k sürede ini_ kalk1_1da kapsayan en az 15 hat uçu_u yap1lm1_ olmal1d1r. Bu sürenin en çok 7 si simulatorde yap1labilir.
2. Tip intibak öretmenlii kursunun teknik eitimle ilgili olan ve similatör ve uçu_u kapsayan bölümlerinde ba_ar1l1 olduunu belgelemek,
3. Aç1lm1_ bir tip intibak kursunun tamam1 veya en az bir bölümünde, Bakanl1kça yetkilendirilmi_ bir tip intibak öretmeninin denetiminde, tip intibak öretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve ba_ar1l1 olmak.
d.Tip intibak öretmenlii yetki süresinin uzat1lmas1: Yetki süresinin sona erdii tarihten 12 ay öncesini kapsayan dönemde; Aç1lm1_ herhangi bir tip yetkisi kursu, tazeleme eitimi kursu, geçerli k1lma eitimi kurslar1ndan herhangi birisinde öretmen olarak: similatörle en az 3 saat uçmu_ olmak, veya en az 2 ini_ ve kalk1_1 kapsayacak en az 1 saat uçu_ yapm1_ olmal1, veya Tip intibak öretmeninin görevlerinin benzetilmi_ olarak icra edildii, Bakanl1kça kabul edilmi_ bir tazeleme eitimi görülmü_ olmal1d1r.
e. Geçersiz hale gelmi_ tip intibak öretmenlii yetkisinin tekrar kazan1labilmesi için müracaatç1n a_a1da yaz1l1 olan hususlar1 salamas1 gerekir:
1. Ba_vuru tarihi ile 12 ay öncesi aras1ndaki sürede sorumlu pilot veya yard1mc1 pilot olarak en az 30 hat uçu_u yapm1_ olmal1d1r, bu sürenin en çok 15 i similatörde uçulmu_ olabilir,
 
2. Bakanl1kça onaylanm1_ tip intibak öretmenlii kursunun uçu_ ve similatörü kapsayan teknik bölümünü tezeleme eitimi biçiminde icra etmi_ olmak,
3. Bakanl1kça yetkilendirilmi_ bir tip intibak öretmeninin denetiminde, tip intibak öretmeninin görevlerini, bütün bir tip intibak eitimi kursunun en az bir bölümünde, en az 3 saat icra etmek.
3.S1n1f yetkisi öretmenlii yetkisi:
a. Ímtiyaz: Uçak s1n1f öretmeninin yetkisi tek pilota sertifikaland1r1lm1_ tek motorlu veya s1n1f/tip yetkisi ile uçulabilen tek pilota sertifikal1 çok motorlu uçaklarda s1n1f veya tip öretmenlii yapmakt1r.
b. Kocullar:
1. Çok motorlu uçaklar için;
a. En az 500 saat toplam uçuc tecrübesi olmak,
b. ilgili s1n1f/tip bir uçakla ;10 saati ba_vuru tarihi ile 12 ay evveli aras1nda olmak uzere, en az, 30 saat uçu_tan sorumlu pilot olarak uçu_u olmak,
c. Bakanl1kça onaylanm1_ en az 5 saatlik uçu_ eitimini kapsayan s1n1f öretmenlii yetkisi kursunu görmek ve kurs sonundaki ustal1k testinde ba_ar1l1 olmak. Bu testin 2, 3, 5 ve 7 nci bölümleri çok motorlu s1n1f öretmenlii yeterlilik testinde, 2, 3 ve 7 nci bölümleri tek motorlu s1n1f yetkisi öretmenlii yeterlilik testinde ba_ar1l1 olarak tamamlanm1_ olmal1d1r.Testin yap1l1_1na ili_kin ayr1nt1lar uçu_ öretmenlii yeterlilik testi esaslar1 bölümündeki istenilenlerle ayn1d1r.
2. Tek motorlu uçaklar için;
a. En az 300 saat toplam uçuc tecrübesi olmak,
b. 0lgili s1n1f/tip bir uçakla ;10 saati ba_vuru tarihi ile 12 ay evveli aras1nda olmak uzere, en az, 30 saat uçu_tan sorumlu pilot olarak uçu_u olmak
c. Yetkili bir öretmenden uçak /simulatorda en az 3 saatlik kurs alm1_ olmak, ustal1k (skill test) testinden ba_ar1l1 olmak
d. S1n1f öretmenlii yetkisinin al1nmas1ndan sonra ilave s1n1f yetkilerinin talebi halinde ba_vuru tarihinden 12 ay önceki sürede ilgili s1n1f / tip uçakla en az 50 saat uçu_ yap1lm1_ olmas1 gerekir.
c.Yetki süresinin uzat1lmas1:
S1n1f intibak öretmeninin yetki süresinin uzat1lmas1 için a_a1daki hususlar aran1r;
1. Yetki süresinin bitim tarihi ile 12 ay öncesi aras1ndaki sürede en az 10 saat uçu_ öretmenlii yap1lm1_ olmal1, veya
2. Bakanl1kça onayl1 bir tazeleme eitimini icra etmi_ olmal1, veya
3. S1n1f öretmeni olarak bir tazeleme eitimi alm1_ olmal1d1r.
Bu eitim s1n1f öretmenlii kursuna parelel ancak süreleri bak1m1ndan Bakanl1kça onaylanm1_ bir program olmal1d1r.
d.S1n1f yetkisi öretmenlii kursu ile ilgili hususlar:
kurs program1 a_a1daki hususlardan olu_acakt1r;
1. yer eitimleri,
2. normal, anormal ve tehlike halleri(emergency)usulleri kapsayan uzun brifingler,
3. normal, anormal ve tehlike hali hava hareketleri ile en az 4 saat tek motor uçu_ eitimleri.
1nci bölüm: Burada bahsedilecek olan ba_l1klar çok motor s1n1f yetkisi ile ilgili olanlar olup tek ve çok motorlu tüm uçaklarla ilgili olan ve uçu_ öretmen kurs program1nda bulunan konu ile ilgili k1s1mlar programa ilave edilebilir . Bu eitim 25 saatlik çok motorlu uçakla yap1lacak hava hareketlerini kapsayan bir dershane eitimini ihtiva etmeli ve hava hareketlerinin uzun brifingleri de programda bulunmal1d1r. Daha önce uçu_ öretmeni kursuna kat1lmay1p ilk defa s1n1f yetkisi öretmenlii için ba_vuranlar uçu_ öretmenlii kurs program1ndaki öretme ve örenme ba_l11 alt1ndaki esaslara uygun olarak yer eitimi alacak _ekilde yer dersler planlamas1 yap1lacak ve bu husus yer eitimlerinin 1 nci bölümünü olu_turacakt1r.
2.nci bölüm;A_a1daki konu ba_l1klar1n1 konu alan ve 15 saati konferans,7 saati dershanede pratik çal1_ma ve 3 saati geli_im testi olmak üzere 25 saattir.
teorik konu ba_l1klar1;
1.havac1l1k kanunlar1
2.performans,denge ve balans dahil tüm motorlar1n çal1_mas1
3.tek motor uçuc,uçuc prensipleri
4.tek motor uçucta kontrol,en az kontrol sürati,emniyet süratleri
ile feder ve unfeder
5.tek motor uçucta performans
6.özel tip uçaklar için-sistemlerin çal1_mas1 gövde ve motor limitleri
7.hava hareketleri için brifing
planlanacak saatler ve gelicme testleri;
1. 1 saat konferans 1 saat gelicim testi
2. 2 saat konferans
3. 2 saat konferans
4. 2 saat konferans
5. 2 saat konferans 1 saat gelicim testi
6. 2 saat konferans (1-6 konular) 1 saat pratik çal1_ma,1 saat geli_im testi
7. 4 saat konferans 5 saat pratik çal1_ma
3ncü bölüm uçu_ eitimleri; uçu_ eitiminin amac1 çok motor s1n1f/tip yetkisi eitimini , ya_anarak edinilmi_ tecrübelerden faydalanarak vermeyi salayacak eitimin verilmesini salamakt1r. Konular a_a1daki _ekilde olacakt1r.
1.uçak tan1t1m1
2.uçu_ öncesi haz1rl1klar ve uçu_tan sonra yap1lacaklar
3.motor çal1_t1rma usulleri
4.taksi
5.kalk1_tan önceki usuller
6.rüzgar içine kalk1_, yan rüzgar1nda kalk1_ ve k1sa kalk1_ usulleri ile ilk t1rman1_
7.t1rman1_
8.düz uçuc
9.alçalma
10. dönücler
11. yavac uçuc
12. stall ve kurtarma
13. temel alet uçucu
14. motor ar1zas1 hariç tehlike hali çal1_malar1
15. meydan turu,yakla_ma ve rüzgar içine ini_, yan rüzgar1nda ini_, k1sa ini_
16. hatal1 ini_ ve pas geçme
17. uçuctan sonraki hareketler
e. Geçersiz hale gelmi_ s1n1f yetkisinin yeniden geçerli k1l1nmas1 veya lisans1n geçerlilik süresinin sonunda geçerlilik süresinin uzat1lmas1 için a_a1daki hususlar aran1r;
1. Lisans1n yeniden geçerli k1l1nmas1 için müracaat edildii tarih ile 12 ay öncesi aras1ndaki sürede s1n1f yetkisi öretmenlii tazeleme eitimi yap1lm1_ olmal1d1r.
2. Yenilenmesi istenen yetki ile ilgili uçakla (tek-çok motor) yap1lacak uçu_ yeterlilik testinde ba_ar1l1 olunmal1d1r.
f. Lisans yetkilerinin uzat1lmas1 için a_a1daki hususlardan birisinin yerine getirilmi_ olmas1 gerekir;
1. Yetki süresinin sona erdii tarih ile 12 ay öncesi aras1nda en az 10 saat öretmenlik yapt1r1lm1_ olmal1 veya
2. Bakanl1kça onayl1 bir tazeleme eitimini yapt1rmal1 veya
3.S1n1f yetkisi öretmeni olarak bir tazeleme eitimi al1nm1_ olmal1d1r.
4. Aletli uçu_ öretmenlii yetkisi IRI ( U )
a. Ímtiyazlar: Aletli uçu_ öretmeninin imtiyaz1 aletli uçu_ yetkisi eitimi vermektir.
b. ^artlar1: Aletli uçu_ öretmenlii yetkisi için ba_vurularda a_a1daki hususlar aran1r;
1. Aletli uçu_ kurallar1 ile uçulmu_, uçak için; 400 saati uçakla uçulmu_ 800, hlkp. için; 500 saatlik uçuc tecrübesi olmak,
2. Bakanl1kça onaylanm1_ en az 10 saatlik uçu_ eitimini de kapsayan aletli uçu_ öretmenlii kursunu görmü_ ve kurs sonundaki ustal1k testinde ba_ar1l1 olmu_ olmak,
c. Öretmenlik yetki sürelerinin uzat1labilmesi için son 12 ay içinde en az 10 saat alet uçu_ eitimi yapt1r1lm1_ olmal1 ve uçu_ öretmenlik yetkilerinin uzat1lmas1 için gerekli hususlar1n aç1kland11 bölümde istenilen hususlar yerine getirilmi_ olmal1d1r.
d.Alet uçu_ öretmenlii kursu;
1. kursun amac1 alet uçu_ öretmenlii yapacak adaylar1n bilgilerini güncele_tirmek, eitimlerini tazelemek ve uçu_lar1n1n seviyesini yükseltmektir.
2. uçu_ öretmeni yetkisine sahip olan adaylar kursun örenme ve öretme esaslar1 ile ilgili bölümünden sorumlu tutulmazlar.
3. kurs program1 üç bölümden olu_acakt1r.
a.öretme ve örenme esaslar1
b.teorik eitim konular1;
-fizyolojik faktörler
-uçuc aletleri
-radyo s/s yard1mc1lar1
-uçu_ planlama deerlendirmeleri
-havac1l1k malumat yay1nlar1
-genel uçu_ planlamas1
-alet uçu_ yetkisinin imtiyazlar1
c.uçu_ eitim konular1; Brifingler ve hareketler
-tam panel temel alet uçuc hareketleri
-gelicmic alet uçucu
- VOR kullan1larak yap1lan s/s usulleri
- ADF kullan1larak yap1lan s/s usulleri
- VHF/DF, DME kullan1larak yap1lan s/s usulleri
- transponder usulleri (SSR)
-yol radar usulleri
-uçu_ öncesi haz1rl1klar ve meydan ayr1l1_ usulleri
-baclang1ç/orta /son yakla_ma usulleri
-hassas yaklacma usulleri
- hassas olmayan yaklacma usulleri
5. Sentetik uçu_ öretmeni yetkisi: SFI (U)
a.Ímtiyaz1: Sentetik uçu_ öretmeninin imtiyaz1 uçu_ ekibi sevk ve idare kursunu (MCC) da kapsamak sureti ile tip intibak eitimleri s1ras1nda uçu_ similatörü eitimlerini yapt1rmakt1r.
b. bartlar:
Ticari pilot lisans1 olmak veya lisans1 Bakanl1kça geçerli kabul edilmek,
Yetkili bir kurumda tip yetkisi eitiminin similatör eitimi bölümünü tamamlam1_ olmak,
Çok pilota sertifikal1 uçaklarda en az 1500 saat uçu_ tecrübesi, olmak,
Onaylanm1_ tip yetkisi öretmenlik kursunu tamamlam1_ olmak,
Bakanl1kça yetkilendirilmi_ bir tip intibak öretmeninin denetiminde, tip intibak öretmeninin görevlerini bir tip yetkisi eitimi kursunun en az 3 saat icra etmek,
Ílgili similatörde, son 12 ayl1k sürede, yeterlilik testinde ba_ar1l1 olmak,
Ílgili uçak tipi ile son 12 ayl1k sürede gözlemci olarak en az 3 hat uçu_u yapm1_ olmak,
c. Ílave yetkilerin al1nmas1:
müracaatç1n1n ilave yetkileri alabilmesi için istenilen ilave tiple ilgili olarak b(2) ve b(5) maddelerinde belirtilen hususlar1n yerine getirilmesi gereklidir.
d.Yetki sürelerinin uzat1lmas1: Sentetik uçu_ öretmenlii yetki süresinin uzat1lmas1 için yetki süresinin sona erdii tarih ile 12 ay öncesi aras1ndaki sürede;
a. Aç1lm1_ herhangi bir tip yetkisi kursu, tazeleme eitimi kursu, geçerli k1lma eitimi kurslar1ndan herhangi birisinde öretmen olarak, simulatorle en az 3 saat uçmu_ olmal1 veya en az 2 ini_ kalk1_1 kapsayacak en az 1 saat uçu_ yap1lm1_ olmal1,
b. Tip intibak öretmeninin görevlerinin benzetilmi_ olarak icra edildii, Bakanl1kça onaylanm1_ bir tazeleme eitimi görülmü_ olmal1d1r
e. Geçersiz hale gelmi_ sentetik uçu_ öretmenlii yetkisinin yeniden geçerli hale gelmesi;
a. Uygun Tip yetkisi kursunun simulator uçu_u içerikleri tamamlanm1_ olmal1,
b. Tip öretmenlii kursunun teknik eitimle ilgili bölümleri tamamlanm1_ olmal1,
Yetkili bir TRI denetiminde, tip yetkisi eitiminin bir bölümünde TRI olarak eitim yapt1rmal1d1r.
Genel
Madde 91- Kontrol pilotu yetkisi: Genel Hususlar
a. Bu yönetmelikte belirtilen _artlar1 ta_1yan ve nitelikleri uygun görülen uçu_ öretmenlerine / pilotlara, pilotlar1n ve uçu_ okullar1n1n da1l1m1 ve ihtiyaca göre tan1nan bir yetkidir. Uçu_ kontrol pilotu yetkisi al1nabilmesi için onaylanm1_ veya organize edilmi_ bir standardizasyon seminerine kat1lma zorunluluu vard1r.
b. Uçuc kontrol pilotlar1 uçu_ kontroluna ald1klar1 aday pilot / pilot / öretmen pilotlar1n lisans ve yetkileri ile e_it veya nitelikleri bak1m1ndan onlardan üst düzeyde olmal1d1rlar.
c. Yeterli say1 ve nitelikte uçu_ kontrol pilotunun olmamas1 halinde (b) maddesinde belirtilenler d1_1nda yetkilendirmeler yapmaya Bakanl1k yetkilidir. Kontrol pilotluu yetkileri 3 y1ll1kt1r. Süre uzat1lmas1 Bakanl1kça yap1l1r.
d. Bu yönetmelikte belirtilen tecrübe ve nitelikleri ta_1yan uçu_ kontrol pilotlar1 birden fazla yetki ile yetkilendirilebilirler, bu husus lisanslarda belirtilir.
e. Uçu_ kontrol pilotu olarak yetkilendirilen pilotlar1n listesi lisans veya s1n1f/tip eitimi verme yetkisine sahip uçu_ organizasyonlar1na Bakanl1kça bildirilir.
f. Uçu_ kontrol pilotlar1 uçu_ eitimini yapt1rd1klar1 aday veya pilotlar1n kontrol uçu_lar1n1 yapamazlar.
g. Uçu_ kontrol pilotluu s1n1flar1;
1. Uçu_ kontrol pilotu yetkisi FE(U) ; Uçu_ kontrol pilotunun hususi pilot lisans1 ustal1k testi (skill test) yapmaya yetkili k1l1nabilmesi için toplam uçu_ saati en az 1000 saat olmal1, bu sürenin en az 250 saatinde uçu_ öretmeni olarak uçulmu_ olmal1d1r. Uçu_ kontrol pilotunun ticari pilot lisans1 ustal1k testini yapmaya yetkili k1l1nabilmesi için asgari gerekli uçu_ saati 2000 saattir ve en az 250 saatlik öretmenlik tecrübesi gereklidir.
2. Tip yetkisi kontrol pilotu yetkisi TRE(U) /Sentetik uçu_ kontrol pilotu yetkisi SFE(U) ; Bu yetkinin verilebilmesi için lisans sahibinin tip yetkisi öretmenlik yetkisine sahip olmas1, çok pilota sertifikal1 uçaklarda sorumlu pilot olarak en az 500 saat, uçu_ tecrübesi olarak 1500 saat uçu_u olmas1 gereklidir. Bu yetkiye sahip kontrol pilotunun imtiyazlar1 _unlard1r;
a. Çok pilotlu uçak ustal1k testi (skill test) yapmak,
b. Çok pilotlu uçak larda yeterlilik testi ve alet yetkisi testi (proficiency check / 1nstrument rating) yapmak,
c. Hava yolu nakliye pilotu lisans1 ustal1k testi (skill test) yapmakt1r.
3. S1n1f yetkisi kontrol pilotu yetkisi CRI (U) ; Bu yetkinin verilebilmesi için lisans sahibinin ticari pilot lisans1na sahip olmas1 ve en az 500 saat toplam uçu_a sahip olmas1 gerekir. Bu yetkiye sahip pilotun imtiyazlar1 _unlard1r;
a. Tek pilota sertifikaland1r1lm1_ uçaklarda s1n1f/tip yetkisi ustal1k testlerini (skill test) yapmak,
b. Tek pilota sertifikaland1r1lm1_ uçaklarda yeterlilik testlerini (proficiency test) yapmak.
 
4. Alet yetkisi kontrol pilotu yetkisi IRI (U) ; Bu yetkinin verilebilmesi için lisans sahibinin toplam uçu_ olarak en az 2000 saat tecrübeye sahip olmas1, en az 450 saat aletli uçu_ kurallar1 ile uçulmu_ olmas1 ve en az 250 saat uçu_ öretmenlii tecrübesi olmas1 gereklidir. Bu yetkiye sahip olan alet yetkisi kontrol öretmeninin yetkileri; Aletli uçu_ yetkilerinin ilk al1nmas1 için gerekli ustal1k (skill) testlerini veya alet yetki süresinin uzat1lmas1 için gerekli yeterlilik (proficiency) testlerini yapmakt1r.
5. Uçu_ öretmeni kontrol pilotu yetkisi; FIE (U) Bu yetkinin verilebilmesi için lisans sahibinin en az 2000 saat toplam ve en az 100 saat öretmenlik tecrübesi olmal1d1r. Bu yetkiye sahip olan öretmenin yetkileri; uçu_ öretmenlii yetkisi için gerekli ustal1k testlerini(skill test) veya yetki süresinin uzat1lmas1 için gerekli yeterlilik testlerini (proficiency check) yapmakt1r.
ONB0R0NC0 BÖLÜM
S1n1f / tip yetkileri usulleri
 
 
S1n1f yetkileri esaslar1
Madde 92- S1n1f yetkileri a_a1daki s1n1fland1rma esas al1narak belirlenir ve tek pilota sertifikaland1r1lm1_ uçaklarda tip yetkisi aranmaz.
a. Tüm tek motorlu ve pistonlu kara uçaklar1;
b. Tüm tek motorlu ve pistonlu deniz uçaklar1;
c. Tüm motorlu planörler;
d. Tek motorlu turbo-prop kara uçaklar1;
e. Tek motorlu turbo-prop deniz uçaklar1;
f. Tüm çok motorlu pistonlu kara uçaklar1;
g. Tüm çok motorlu pistonlu deniz uçaklar1;
 
tip yetkileri esaslar1
Madde 93- Tip yetkileri bu talimat1n Ek-10'unda bulunan listelendirmeler esas al1narak yap1l1r.
a. Çok pilota sertifikal1 uçaklar1n her tipi için,
b. Tek pilotlu,turbo-prop veya turbo jet,çok motorlu uçaklar1n her tipi için,
c. Tek pilotlu,turbo jet,tek motorlu uçaklar1n her tipi için,
d. Tip yetkisi gerekli görülen uçaklardan herbiri için.
 
Yetkilendirilme
Madde 94- Pilotlar1n herhangi bir uçakla uçabilmeleri için lisanslar1nda o uçak ile ilgili olan s1n1f veya tip yetkilerinin bulunmas1 _artt1r. Yetkilerdeki k1s1tlamalar lisansta belirtilir.
Özel yetkilendirmeler
Madde 95- S1n1f / tip yetkilerinin özel durumlarda verilme esaslar1:
Hava arac1 test uçu_u, gelir amaçs1z çok özel uçu_lar1n yap1lmas1 gibi durumlarda sadece bu amaç veya görev sonuçlan1ncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tip veya s1n1f yetkilendirmeleri yap1labilir.
say1
Madde 96- S1n1f / tip yetkilerinin say1s1: Pilotlar1n s1n1f / tip yetkilerinin say1lar1nda herhangi bir k1s1tlama yoktur. Ayn1 zamanda birden fazla tip yetkisinin kullan1labilmesi için gerekli usuller _irket i_letme talimatlar1nda aç1k olarak belirtilecek ve ilgili talimatlar11n onaylanmas1 ile uygulanabilecektir.
Dei_ikliklerin i_lenmesi
Madde 97- Dei_ikliklerin i_lenmesi: Uçaklar1n tip/s1n1flar1nda, teçhizatlar1nda, i_letilme usullerinde meydana gelen ve ilave eitim gerektiren hususlarda eitimin süre ve _ekli listeler esas al1narak belirlenir. Görülen eitimle ilgili yetkiler pilotlar1n uçu_ kay1t defterlerine ve gerekiyorsa lisanslar1na i_lenir. Bununiçin Bakanl1kça yay1nlanan Uçak s1n1f/tip listelerindeki bilgilendirme (familiarisation) ve fark eitimi (differences training) kay1tlar1 esas al1n1r.
Çok pilotlu uçaklarda tip yetkileri _artlar1
Madde 98- Çok pilota sertifikaland1r1lm1_ uçaklarda Ílk defa tip yetkisi için ba_vurulduunda müracaatç1n1n eitim alabilmesi için a_a1daki _artlara sahip olmas1 gereklidir:
a. Enaz 100 saatlik sorumlu pilot olarak uçu_ tecrübesi olmal1,
b. Geçerli, çok motor alet uçu_ yetkisi olmal1,
c. Uçuc ekibi sevk idare kursu (multi-crew co-operation course)
görmü_ olmal1, _ayet bu kurs görülmemi_ ise tip yetkisi kursu bu kursuda ihtiva etmelidir,
d. Hava yolu nakliye pilotu lisans1 almak için gerekli olan teorik yer dersleri al1nm1_ ve s1navlar1 ba_ar1lm1_ olmal1d1r.
e. Hususi pilot ve ticari pilot lisanslar1na sahip olanlar Md.49 da aç1klanan hususlar1 tamamlam1_ olmal1d1rlar.
f. e. maddesinde aç1klanan kurslara devam zorunluluu aranmaz . Ancak yetkili bir kurumca düzenlenmesi ve programlar1n Bakanl1kça onayl1 olmas1 gereklidir. Bu talimatta aç1klanan esaslar1n d1_1ndaki dier esas ve usullere göre al1nm1_ olan dersler veya lisans sahiplerinin lisans al1rken ba_ka esaslara göre geçmi_te ald11 dersler bu talimattaki derslere e_ deer say1lmazlar.
g. Lisanslar1 geçersiz hale gelmi_ pilotlar1n tip yetkisi eitimi alabilmeleri için; uçmaya yetkili olduklar1 s1n1f / tip uçak ile tazeleme eitimlerini tamamlayarak, girdikleri uçu_ yeterlilik testinde ba_ar1l1 olmalar1 ve lisanslar1n1n geçerli hale getirilmesi _artt1r.Tazeleme eitimleri için gerekli yer dersi ve uçu_ eitimi planlamas1 uçu_ eitim kurumlar1 taraf1ndan bir program halinde haz1rlan1r ve Bakanl1kça onaylanarak uygulan1r. 0lave tip yetkisi eitimlerinin al1nabilmesi için alet uçu_ yetkileri geçerli olmal1d1r.
teorik ve uçu_ eitimi
Madde 99- Tip yetkisi eitimi s1ras1nda ilgili uça1n emniyetle uçurulabilmesi için gerekli teorik bilgiler verilecek, uçu_ eitimleri yapt1r1lacakt1r. Teorik derslerin ve uçu_ eitiminin programlar1 Bakanl1kça onaylan1r. Uçu_ eitimlerinin similatörde yap1lmas1 gereken bölümlerinde eitimler uçakla yapt1r1lmayacakt1r.
S1n1f ve Tip yetkisi eitiminin yap1labilecei yerler
Madde 100- Tip yetkisi eitimleri uçu_ okullar1nda,uçu_ organizasyonlar1nda, üretici fabrika veya i_letici firmalarca haz1rlanm1_ kolayl1klarda ve bu amaçla yetkilendirilmi_ öretmenlerce verilebilir. Bakanl1kça yetkilendirilmemi_ ki_ilerin veya kurumun verdii eitimler kabul edilmez. Yurtd1_1nda yapt1r1lan eitimler için; ilgili ülkenin Uluslaras1 havac1l1k te_kilat1 üyesi olmas1 veya ülkemizinde taraf1 olduu anla_malara ortak üye ülke olmas1 ve kendi ülkesinden ald11 yetki belgesi aran1r. Al1nan eitimlerle ilgili olarak Madde 6'da belirtilen hususlar aran1r.
Tek pilota sertifikal1 çok motorlu uçaklarda tip yetkisi
Madde 101- Bu tür uçaklarda ilk defa tip yetkisi talebedildiinde; müracaatç1n1n sorumlu pilot olarak enaz 70 saat uçak uçu_ tecrübesi olmas1 gereklidir.
onay
Madde 102- uçaklar1n emniyetle uçurulabilmesi için gerekli teorik yer dersleri ile uçu_ eitimleri tip yetkisi eitimi s1ras1nda yapt1r1lacakt1r. Verilecek yer dersleri ile uçu_ eitiminin ayr1nt1lar1 ve s1nav esaslar1 Bakanl1kça onayl1 olacakt1r.
S1n1f yetkisi _artlar1
Madde 103- Tek pilota sertifikal1 çok motorlu uçaklarda s1n1f yetkisi talep eden müracaatç1n1n sorumlu pilot olarak 70 saat uçu_ tecrübesi olmal1d1r.
Uçu_ eitimi
Madde 104- Tek pilotlu çok motorlu uçaklarda s1n1f yetkisi eitimlerinde uçu_ eitimleri 6 saatten az olmayacak, bu sürenin en az 3.5 saati motor ar1zalar1 ve tek motor eitimlerini kapsayacakt1r. Teorik dersler en az 7 saat olacak, uçu_ ve yer ders programlar1 Bakanl1kça onaylanacakt1r.
S1n1f/tip yetkisi gereken deniz uçaklar1 ile ilgili hususlar
Madde 105- Tek /çok motorlu deniz uçaklar1n1n s1n1f/tip yetkileri için gerekli teorik ve uçu_ eitimlerinin esaslar1 Bakanl1kça belirlenir. Bu süre 104 ncü Md.de belirlenmi_ saatlarden az olamaz.
Uçu_ testlerinin yap1l1_1
Madde 106-
Uçu_ s1navlar1 (skill test) Bakanl1kça uygun bulunmu_ uçu_ kontrol formlar1na uygun olarak yetkili kontrol pilotlar1 taraf1ndan yap1lacakt1r. Kontrol formlar1nda belirtilen ve uçu_ emniyeti dolay1s1 ile uçakta yap1lamayaca1 belirtilen hususlar mutlaka simulatorde yap1lacakt1r. Bu hareketler simulatörü imal edilmemi_ uçaklarda yapt1r1lmaz.
Yetki süresi / uzat1lmas1
Madde 107- Çok motorlu S1n1f / Tip yetkilerinin süresi, yetki süresinin uzat1lma usulleri:
Tip yetkilerinin ve çok motorlu s1n1f yetkilerinin geçerlilik süresi yetkinin al1nd11 tarihten itibaren 1 y1ld1r.
Tip yetkisi ve çok motorlu s1n1f yetkisi süre uzat1m1 için a_a1daki hususlar gereklidir:
1. Yetki süresinin sona eri_ tarihi ile 3 ay öncesi aras1ndaki sürede, Bakanl1kça kabul edilmi_ kontrol formuna uygun olarak (Ek-107A,B) yetkili bir kontrol pilotu taraf1ndan yap1lan yeterlilik testinde (proficiency check) ba_ar1l1 olunmal1, ve
2. Ílgili uçak ile en az 10 hat uçu_u yap1lm1_ olmal1 veya lisans1n geçerli olduu sürede uçu_ kontrol pilotu ile; kalk1_, ayr1l1_, en az 15 dakikal1k seyahat uçu_u, var1_, yakla_ma ve ini_ bölümlerini ihtiva eden bir kontrol uçu_u icra edilip ba_ar1l1 olunmal1d1r. Eer pilotun aletli uçu_ yetkiside var ise bu uçu_lar s1ras1nda alet yeterlilikleri de Bakanl1kça kabul edilmi_ kontrol formuna uygun olarak kontrol edilecek ve alet yetkileri de uzat1labilecektir.
Ticari _irketlerde tip yetkisi eitimi usulleri(0PTAL )
Madde 108-Tip yetkilerinin ticari hava ta_1mac1l11 yapan _irket veya kurumlarda bulunan uçaklarda kullan1laca1 hallerde tip yetkisi eitimi usulleri : Ticari hava ta_1mac1l11 yapan i_letmeler kendi uçu_ ekiplerinin tip yetkisi eitimlerinde tatbik edilecek usulleri uçu_ i_letme talimatlar1nda belirtip onaylatacaklard1r. Bu tür eitimler i_leticinin dei_tirilmi_ olmas1 veya ilave tip eitimi amac1 ile olabilir. Dei_tirme kursu (conversion course) olarak adland1r1lan bu kurs muhteviyat1 ilgili pilotlara tamamlat1lmadan lisanslara i_lenen tip yetkileri görev amaçl1 olarak kulllan1lmayacak eitim amaçl1 kullan1lacakt1r. Kursiyer niteliindeki bu personele kurs devam1nca dier bir tip uçakla uçu_ yapt1r1lmayacakt1r.
Yetki süresi / uzat1lmas1
Madde 109-Tek pilotlu ve tek motorlu uçaklarda yetki süresinin uzat1lmas1 esaslar1:
Bu tip uçaklarda geçerlilik süresi iki y1ld1r.
a. Tüm tek motorlu ve pistonlu kara uçaklar1 ile motorlu planörler;
1. Lisans1n geçerlilik süresinin sona erdii tarih ile 3 ay evveli aras1ndaki sürede yetkili bir uçu_ kontrol pilotu ile yeterlilik testinden geçmi_ olmak veya
2. Lisans1n geçerlilik süresinin sona erdii tarih ile 12 ay öncesi aras1ndaki sürede; 6 saati sorumlu pilot olarak 12 saat uçu_u olmak, 12 ini_, kalk1_ yapm1_ olmak ve en az bir saat yetkili bir uçu_ öretmeni ile uçu_ eitimi almak. Herhangi dier bir s1n1f/tip yetkisi için yap1lan yeterlilik testi uçu_u (proficiency check) yada ustal1k testi uçu_u (skill test) bu uçu_un yerine say1labilir.
b. Tek motorlu turbo-prop kara uçaklar1:
Lisans1n geçerlilik süresinin sona erdii tarih ile 3 ay evveli aras1ndaki sürede yetkili bir uçu_ kontrol pilotu ile yeterlilik testinden geçmic olmak gereklidir.
c. Tek motorlu pistonlu/turboprop deniz uçaklar1: lisans1n geçerlilik süresinin sona erdii tarih ile 3 ay evveli aras1ndaki sürede yetkili bir uçu_ kontrol pilotu ile yeterlilik testinden geçmi_ olmal1d1r.
Geçersiz yetkilerin yenilenmesi
Madde 110- Geçersiz hale gelmi_ yetkilerin yenilenme esaslar1:
a. Çok motorlu Çok pilotlu uçaklarda tip yetkisinin yenilenmesi;
Yetkileri geçersiz hale gelmi_ tip yetkilerini ticari hava ta_1mac1l11nda kullanmak isteyen pilotlar1n yeniden yetkilendirilebilmeleri için yetkili bir FTO veya TRTO da Bakanl1kça onayl1 bir tazeleme eitim gerekliliklerini tamamlam1_ olduklar1n1 belgelemeleri gerekir.
b. Çok motorlu tek pilotlu uçaklarda s1n1f yetkisi yenileme esaslar1:Yetkileri geçersiz hale gelmi_ s1n1f yetkilerini geçerli k1lmak isteyen pilotlar ilgili s1n1f uçaklarla yetkili bir uçu_ okulunda tek motor usullerini de kapsayan en az 1 periyot/saatlik bir uçu_ tazeleme eitimini ve yeterli teorik eitimi almak, eitimlerden sonra yap1lacak teorik s1nav ve yeterlilik s1nav1ndan ba_ar1l1 olmak zorundad1rlar.
c. Tek motorlu tek pilotlu uçaklarda s1n1f yetkisi yenileme esaslar1:Yetkili bir kurumda en az 1 saat teorik eitim almal1 ve yetkili bir uçu_ kontrol pilotu ile yeterlilik testinden geçmi_ olmal1d1r.
 
ON0K0NC0 BÖLÜM
Askeri pilotlar1n ve Kamu pilotlar1n1n lisansland1r1lmas1
Müracaatlar1n yap1l1_1
Madde 121- Bakanlikça aç1lan Kurslara kat1larak sivil pilot lisans1 almay1 talep eden müracaatç1lar1n tan1mlar bölümündeki askeri pilot veya kamu pilotu niteliinde olmalar1 gereklidir. Herhangi bir sebeple kurumlar1nca aç1lan kurslardan ayr1larak pilot olamam1_ ki_ilerin müracaatlar1 kabul edilmez. Halen muvazzafl1k hizmeti devam eden ancak,hizmetin gerei olarak devlet hava araçlar1 d1_1ndaki sivil tescilli olan kamuya ait hava araçlar1 ile uçacak pilotlar1n; bu yönetmelikte aç1klanan ve niteliklerine uygun teorik kurslar1 takip ederek, SHGM' ce yap1lacak teorik s1navlarda ve uçu_ teknik kontrolunda ba_ar1l1 olmalar1 gereklidir. 0lgili ATP teorik kurslar kendi kurum ve kurulu_lar1nca kamu pilotluu veya askeri pilot nitelikleri devam etmekte iken aç1lm1_ ve müracaat sahibi bu kurslara i_tirak ettiini resmi olarak belgeliyor ise veya 0lgili ders konular1 ve programlar1n denklii Bakanl1kça yap1lacak tetkiklerden sonra uygun bulunur ise , kursa kat1lmaks1z1n s1nava kat1lmak mümkündür. Ba_ar1l1 olamayanlar eitim tekrar1 almak zorundad1rlar.
sal1k
Madde 122- Sal1k nedeni ile uçu_tan ayr1lm1_ olan Askeri pilotlar1n ve kamu pilotlar1n1n Bakanl1kca sevk edilecekleri sal1k kurulu_lar1ndan JAR FCL-3 e uygun geçerli sal1k raporu almalar1 _artt1r.
Gerekli belgeler
Madde 123 - Ba_vurular Bakanl1a yap1l1r, müracaatlarda bulundurulacak belgeler ;
Dilekçe,
Nüfus cüzdan sureti,
Fotoraf (4 adet),
Sal1k raporu,
0stifa veya emeklilik onay1,taahhütname,
T-22 Müracaat formu,
Askeri kurum ve dier kurulu_larda görülen kurs ve eitimlere ait kay1tlar, ders ve not çizelgeleri, yetkili kurumlarca onayl1 uçu_ kay1t defteri,
Uçu_ kontrol deerlendirme formlar1,
Nazari s1nav deerlendirme formlar1,
Eitimlerini JAA üyesi olmayan ülkelerde alm1_ olanlar ; ald1klar1 lisans veya sertifikalar1 ba_vuru evrak1na ekleyeceklerdir.
4 ncü Md.de anlat1lan ve Muvazzafl1k hizmeti devam edenler için dilekçe yerine resmi ba_vuru yaz1s1 talep edilir, istifa veya emeklilik onay1 istenmez.
Deerlendirme esaslar1
Madde 124- Uçu_ ve teorik eitimlerin deerlendirilme esaslar1 ;
Çok motorlu uçaklarla CPL / IR eitimlerini alm1_ olan pilotlar 35 nci md de aç1klanan ATP CPL yetkisi için 45 nci md. esaslar1na uygun olarak aç1lacak kurslara kat1labilirler. Kurs sonunda yap1lacak teorik s1navlarda ve çok motorlu uçakla alet uçu_u _artlar1nda yap1lacak kontrol uçu_unda ba_ar1l1 olanlar hava yolu nakliyesinde uçuc eitimi alma yetkisine sahip ATP - CP lisans1 ile lisansland1r1l1rlar. Teorik s1navlar ile uçu_ kontrollerinde JAR-FCL' de belirlenmi_ olan esaslara uyulur. Teorik konulardaki s1navlar ve uçu_ kontrollerinde ba_ar1s1z olanlar, ba_ar1s1z olduklar1 teorik s1nav konular1nda tamamlama kurslar1 ve uçu_ eitimleri alarak tekrar s1navlara kat1labilirler . Ba_ar1l1 olanlar ATP-CPL yetkisinde lisansland1r1l1rlar. Ba_ar1s1z olanlar bir alt seviye lisans için teorik s1nav ve uçu_ testlerine girebilirler. Bu tan1ma giren pilotlara uygulanacak usuller bekil-1 dedir
Tek motorlu uçaklarla CPL eitimlerini alm1_, çok motor ve alet uçu_ yetkisi olmayan pilotlar1n (a) Md.sindeki kurslara kat1lmalar1 zorunlu deildir. Bakanl1kça yap1lacak CPL teorik s1navlar1nda ve uçu_ teknik kontrolunda ba_ar1l1 olmalar1 halinde , modüler ticari pilot lisans1 ile lisansland1r1l1rlar. Bu tan1ma giren pilotlara uygulanacak usuller ^ekil-2 dedir. Bu yetkiye sahip lisans sahipleri (a) Md.sinde aç1klanan yetkileri alabilmek için; yetkilendirilmi_ kurulu_larda ; Alet uçu_ eitimlerini , çok motor uçu_ eitimlerini ve (a) md.sinde aç1klanan teorik kursu tamamlamak , Bakanl1kça yap1lacak , ATP CPL teorik s1navlar1nda ve uçu_ kontrollerinde ba_ar1l1 olmak zorundad1rlar. Bu tan1ma giren pilotlara uygulanacak usuller bekil-3 dedir
Tek motorlu alet yetkisine sahip pilotlar; çift motorlu olduu halde merkezi çeki_ özelliinde olan uçaklarla al1nan alet eitimleri tek motorlu alet uçu_ yetkisi kabul edilir. Askeri pilotlar1n yaln1z jet kategorisi uçaklar1 ile uçmu_ pilotlar1 bu tan1mda olup bu pilotlar1n; 104 ncü Md. gereince çok motorlu s1n1f yetkisinde bir uçak ile s1n1f yetkisi eitim uçu_lar1n1 ( 6 saat) ve çok motorlu alet yetkisi uçu_ eitimlerini (5saat) tamamlamalar1 gereklidir. Bu uçu_lar, yetkili kurumlarda, onayl1 programlara uygun olarak yetkili uçu_ öretmenlerince yapt1r1lmal1d1r. Bu tan1mdaki pilotlar; çok motor ve çok motor ile alet uçu_ eitimlerini , (a) Md.sinde aç1klanan teorik kursu ve ATP-CPL teorik s1navlar1n1 tamamlayarak ATP yetkisinde CP Lisans1 alabilirler. Bu tan1ma giren pilotlara uygulanacak usuller ^ekil-4 dedir. Örnek: Müracaat sahibinin , Piston tek motorlu uçak ( T-41, T-34, SF- 260 vb.) , jet tek motorlu uçak (F-104,F-16 vb.) , jet çok motorlu uçak ( F-4,T-38 vb.) kategorilerinde uçu_lar1 var ise; s1n1f yetkisi ile uçulabilen piston çok motorlu uçak ( C-402,C-421,PA-32 vb.) ile s1n1f intibak ve çok motor alet uçu_u eitimlerinin ( 5 saat intibak + 6 saat çok motor alet ) yap1lmas1 gereklidir.
Uçu_ kay1tlar1nda yap1lan tetkik sonucunda, uçu_tan ayr1 kald1klar1 tespit edilen pilotlar, yetkili eitim kurumlar1nda tazeleme eitimlerini tamamlamak zorundad1rlar. Uçu_tan ayr1 kal1nan her y1l için uçmaya yetkili olunan s1n1f / tip hava arac1 ile 1 saat tazeleme eitim uçu_u yap1lacakt1r. JAR-FCL'de belirtilmi_ hava arac1 cinsleri ile tazeleme uçu_unun yap1lmas1n1n teknik olarak mümkün olmad11 hallerde " Çok motorlu alet " yetkisinin verilebilmesine imkan verecek uçaklarla Çok motor s1n1f yetkisi " eitimleri yap1lacakt1r. Örnek : Müracaat tarihinden 6 y1l önce uçu_a ara verilmi_ ve uçu_ kay1tlar1nda ; piston tek motorlu, jet tek motorlu, jet çok motorlu (T-38), turboprop çok motorlu uçaklar (C-130, C-160, CN- 235) ile eitimler al1nm1_ , uçu_lar mevcut ve Çok motorlu alet yetkisine sahip lisans talep ediliyor ise ; Yukar1da aç1klanan sebeplerle yap1lmas1 gereken tazeleme eitimi 6 saattir. Ancak, bu uçu_lar1n, müracaatç1n1n uçmaya yetkili olduu hava arac1 tipleri ile yap1lmas1 mümkün olmuyor ise; müracaatç1n1n, çok motorlu alet yetkisine uygun bir uçak ile s1n1f intibak ve tazeleme eitimlerinin yap1lmas1 gereklidir.
Uçu_ öretmenlii nitelikleri onbe_inci bölümde belirtilen esaslara uygun olarak deerlendirilir, (a) Md.sinde belirtilen kurs ve s1navlarda ba_ar1l1 olanlara öretmenlik yetkisi verilebilir. Sivil tan1mlar1 ve kar_1l1klar1 olan hava araçlar1nda yap1lan s1n1f veya tip öretmenlikleri (CRI / TRI ) ve öretmenlik yetkileri (FI) ilgili hava araçlar1nda yap1lacak uçu_ teknik kontrolu sonunda verilir. Uçu_ okullar1nda ba_lang1ç uçu_ öretmenlii yaparak pilot yeti_tirmi_ olan öretmen pilotluk (FI) yetkilendirmelerinde md. 90 f.1.b esaslar1 dikkate al1n1r.
Helikopter kategorisinde yap1lan uçu_lar1n deerlendirilmesinde ve aç1lacak kurslarda onbe_inci bölümde aç1klanan usuller esas al1nacakt1r. Hem uçak hem helikopter pilotluu eitimleri alm1_ olan pilotlar1n lisansland1r1lmas1nda teorik ders kredilendirme usulleri uygulan1r.
geçerlilik
Madde125-. Teorik kurslar1 görerek s1navlarda ba_ar1l1 olanlar ile integrated ATP-CPL kurslar1n1 takip ederek s1navlarda ba_ar1l1 olmu_ pilotlar 7 y1l süre ile kredilendirilirler, bu süre içinde ATP Lisans1 için gerekli toplam uçu_ saati tecrübesini tamamlayan ve yap1lacak uçu_ kontrolunda ba_ar1l1 olan pilotlara ATP lisans1 verilir. ATP Lisans1 için gerekli toplam uçu_ saati tecrübesinin deerlendirilmesinde md 43 ve md.44 esaslar1 geçerlidir.
Teorik kurs konular1 ve süreleri
Madde 126- Askeri pilotlarla dier kamu pilotlar1 için aç1lacak teorik kurslar ; md.35 ve Ek-14 ile md.62 de belirtilen konularda onayl1 kurumlarca aç1lacak kursalar1n süreleri Bakanl1kça düzenlenecektir.
Teorik s1navlar
Madde 127- Bakanl1kça yap1lacak teorik s1navlarda yönetmeliin Ek-5 inde belirlenen kurallar uygulan1r. S1navlarda geçer not %75 tir. Alet yetkisi talep edilen lisans s1navlar1 ile aletli uçu_ yetkisi ihtiva eden lisans s1navlar1 (CPL/IR ve ATP-CPL) 0ngilizce dilinden yap1l1r.
Uçuc testleri
Madde 128- Kontrol uçu_lar1; Yetkili uçu_ eitim kurumlar1nda , yönetmelie uygun olarak yetkilendirilmi_ kontrol pilotlar1 taraf1ndan veya Bakanl1kça yetkilendirilmi_ kontrol pilotlar1 taraf1ndan yap1l1r. Hava trafik (ATC) konu_malar1 0ngilizce olarak yap1l1r. Gerekli hallerde yurtd1_1 imkanlar1ndan faydalan1lmas1 Bakanl1k yetkisindedir. Kontrol uçu_lar1 ilk kontrola giri_ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanmal1d1r. Uçu_ kontrollar1nda ba_ar1s1z olanlar yetkili eitim kurulu_lar1nda tamamlama eitimleri almak zorundad1rlar. Ticari pilot lisanslar1 için ; 124 ncü Md.de belirtilen deerlendirmelere uygun olarak belirtilen uçu_ kontrollar1 yap1lacakt1r. Girilebilecek uçu_ kontrolu say1s1nda k1s1tlama yoktur. Ba_ar1s1zl1k veya istek halinde daha alt kategori lisansland1rma için kontrol uçu_una girilebilir.
kontrol formlar1
Madde 129- Uçu_ kontrollar1nda kullan1lacak kontrol formlar1;
JAR-FCL 1 Subpart F Appendix 3 to JAR-FCL 1.240 Multi – engine single pilot aeroplanes class rating skill test. Ek-
JAR-FCL 1 Subpart D Appendix 2 to JAR-FCL 1.170 CPL (A) skill test. Ek-
JAR-FCL 1 Subpart E Appendix 2 to JAR-FCL 1.210 IR (A) skill test.Ek-
JAR-FCL 1, Subpart H Appendices 1 and 2 to JAR-FCL 1.330 & 1.345 FI skill test.Ek-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bekil-1 :
ÇOK MOTOR CPL-IR E0T0M0 ALMI^ P0LOTLAR 0Ç0N TAK0P ED0LECEK USULLER:
 
 
 
 
 
 
BAbARILI BAbARISIZ
BAbARILI BAbARISIZ BAbARILI BAbARISIZ

 
BAbARILI BAbARISIZ


 
BAbARILI

BAbARISIZ

 
 
 
bekil-2:
TEK MOTORLU UÇAKLAR 0LE P0LOTLUK E0T0M0 ALMI^ , ALET UÇU^ YETK0LER0 OLMAYAN VE AYNI ÖZELL0KLERE SAH0P L0SANS TALEP EDEN P0LOTLAR 0Ç0N TAK0P ED0LECEK USULLER:
 
 
BAbARILI BAbARISIZ
BAbARILI BAbARILI BAbARISIZ

BAbARISIZ


BAbARILI BAbARISIZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAbARILI


BAbARISIZ
 
 
 
 
 
bekil- 3:
TEK MOTORLU UÇAKLAR 0LE P0LOTLUK E0T0M0 ALMI^ , ALET UÇU^ YETK0LER0 OLMAYAN VE ATP-CPL YETK0S0NE SAH0P L0SANS TALEP EDEN P0LOTLAR 0Ç0N TAK0P ED0LECEK USULLER:
 
 
 
 
 
 
 
BAbARILI BAbARISIZ
BAbARILI BAbARISIZ BAbARILI BAbARISIZ

 
 


BAbARILI BAbARISIZ

BAbARILI

BAbARISIZ
 
 
 
 
 
bekil-4 :
 
TEK MOTORLU UÇAKLA ALET UÇU^U YETK0S0NDE P0LOTLUK E0T0M0 ALMI^ VE ATP-CPL YETK0S0NDE L0SANS TALEP EDEN P0LOTLAR 0Ç0N TAK0P ED0LECEK USULLER:
BAbARILI
 
 
 
BAbARILI BAbARISIZ
BAbARILI BAbARISIZ BAbARILI BAbARISIZ

 
BAbARILI BAbARISIZ


BAbARILI


BAbARISIZ
 
 
 
EK 1
Türk lisanslar1n1n JAR-FCL Lisans1na çevrilmesinde tatbik edilecek usuller
Pilot lisanslar1
Müracaat sahibinin a_a1daki hususlar1 tamamlamas1 gereklidir ;
1.Bu yönetmelikte aç1klanan ve lisanslardaki s1n1f/tip yetkilerinin geçerli k1l1nmas1 veya yenilenmesi ile ilgili usullerin aç1kland11 Md.107 ,109 ve 110 da yaz1l1 usullere uygun olarak yeterlilik testinde ba_ar1l1 olmal1d1r,
2.EK-4 de belirlenmi_ olan konulardan yap1lacak s1navda ba_ar1l1 olmal1d1r,

3.Aletli uçuc yetkisi var ise Md.89 (f)(12) de belirtilen 0ngilizce yeterlilik _art1 salanm1_ olmal1d1r,
4.Lisans ve toplam uçu_ saati tecrübesine göre a_a1da belirlenen tabloya uygun olarak gerekli hususlar1n tamamlanm1_ olmal1d1r,
Sahip olunan lisans1n cinsi Toplam uçuc saati tecrübesiJAA ilave istekleriHak kazan1lan JAA lisans1 ve k1s1tlamalar1K1s1tlamalar1n kald1r1lmas1 (1)(2)(3) (4)(5) ATPL-A>1500 çok pilotlu uçakta P.I.C uçucuYokATPL-AYokAATPL-A>1500 çok pilotlu uçakta uçucYok( c) (4)(c ) (5)B 
 
ATPL-A 
 
>500 çok pilotlu uçakta uçucATP düzeyindeUçu_ planlamas1 ve performans1 teorik s1nav1nda ba_ar1l1 olmakATPL-A
Lisansta yaz1l1 tip yetkisindeki çok pilotlu uçakta 2.nci pilot olarak uçu_EK-107A da mevcut kontrol formuna uygun olarak yap1lacak P.I.C uçu_ testinde ba_ar1l1 olmak 
 
C 
 
 
CPL/IR ve ICAO ATPL teorik testine girilmic  
 
 
>500 çok pilotlu uçakta uçuc(i) Uçu_ planlamas1 ve performans1 teorik s1nav1nda ba_ar1l1 olmak (ii) Md.98(a)(b) gereklerini kar_1lamak  
 
 
CPL/IR ATPL teorik kredi yetkisine sahip 
 
 
Yok 
 
 
D 
 
CPL/IR-A 
>500 çok pilotlu uçakta uçuc( I ) JAR-FCL ATPL teorik s1nav1ndan geçmi_ olmak*
(ii) Md.98(a)(b) gereklerini kar_1lamak  
CPL/IR ATPL teorik kredi yetkisine sahip 
Yok 
E 
CPL/IR-A>500 tek pilotlu uçakta P.I.C uçucuYokCPL/IR Lisansta yaz1l1 tip / s1n1f yetkisindeki tek pilotlu uçakta sorumlu pilot olarak uçu_Md 98, 9 9, 106 gereklerine uygun olarak çok pilotlu uçuc yetkisini almakF
 
 
 
 
  
 
 
CPL/IR-A 
500 tek pilotlu uçakta P.I.C uçucuYokCPL Lisansta yaz1l1 tip / s1n1f yetkisindeki tek pilotlu uçakta sorumlu pilot olarak uçu_HCPL-A1500 saat Çok pilotlu uçakta uçu_ veya çok pilotlu uçakta en az 3 y1l SFI tecrübesi.(i) JAA üyesi bir ülkeden al1nm1_ CPL olmak veya non-JAA state lisans1 var ise otoritece lisans1 kabul edilmek.
(ii) Ba_vurulan uçakta MCC gereklerini de kar_1layan tip yetkisi eitiminin simülator eitimi gereklerini tamamlamak  
 
 
SFIBu yetkilendirilme en çok 3 y1ll1k yap1labilir. Süre bitiminde Md.90 esaslar1 tatbik edilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 2
JAA üyesi olmayan ülkelerden al1nm1_ olan lisanslar1n geçerli k1l1nmas1
Genel hükümler:
Jaa üyesi olmayan ülkelerden al1nm1_ olan lisanslar1n geçerli kabul edilmesi ve TC tescilli bir uçakta pilot olarak uçurulabilme yetkisi otoriteye aittir. Ancak; bu ki_lerin lisanslar1n1n geçerli kabul edilmesi için a_a1daki tabloya uygun olarak gerekli hususlar1n yerine getirilmi_ olmas1 gereklidir.
Bu tür lisanslar1n geçerlilik süresi ; esas lisans1n geçerli olmas1 kayd1 ile bir y1l1 geçemez. Bu sürenin uzat1labilmesi JAA ile yap1lacak bir mutabakata bal1d1r.Geçerli k1l1nm1_ lisanslar için geçerlilik sürelerinin uzat1lmas1nda lisanslar1n geçerli k1l1nmas1nda uyulacak usuller tatbik edilir.
Yukar1daki (a) ve (b) _1klar1nda belirlenen kurallar eer uçak JAA d1_1 bir ülke operatorune leasing yolu ile kiralanm1_ ve kiralayan operator JAR-OPS 1.165 te belirlenmi_ bak1m ve operasyonel denetim usullerini kabul ediyor ise uygulanmaz. Kiralanan uça1 kullanan bu tür uçu_ ekibine ait lisanslar1n lisans geçerliliklerinin uzat1lmas1 usulleri karar1 otoriteye aittir. Bu tip bir uçakta; uçu_ ekibinin lisans yetkileri kullan1lan uçakla tahditlidir ve uçu_ operasyonu, leasing periyodu boyunca , herhangi bir JAA üyesi ülke operatorü ile wet lease veya dier herhangi bir ticari anla_ma ile direkt veya indirekt irtibatl1 olmayacakt1r.
ICAO Annex-1 e göre geçerli lisansa sahip olan müracaatç1n1n ticari hava ta_1mac1l11 veya dier ticari faaliyetler için validasyon müracaat1nda a_a1daki hususlar aran1r : Müracaatç1;
1.Bu yönetmelikte aç1klanan ve lisanslardaki s1n1f/tip yetkilerinin geçerli k1l1nmas1 veya yenilenmesi ile ilgili usullerin aç1kland11 Md.107 ,109 ve 110 da yaz1l1 usullere uygun olarak uçu_ yeterlilik testinde ba_ar1l1 olmal1d1r,
2.Ek-4 te belirlenmic olan konulardan yap1lacak s1navda ba_ar1l1 olmal1d1r,

3.Aletli uçu_ yetkisi var ise Md.89 (f)(12) de belirtilen 0ngilizce yeterlilik _art1 salanm1_ olmal1d1r,
4.Lisans ve toplam uçu_ saati tecrübesine göre a_a1da belirlenen tabloya uygun olarak gerekli hususlar1n tamamlanm1_ olmal1d1r,
5. Geçerli JAR-FCL 1nci s1n1f sal1k sertifikas1 olmal1d1r,
6.Yabanc1 uyruklu _ah1slar1n geçerli çal1_ma ve oturma izinleri olmal1 ve çal1_aca1 _irketce , JAR-OPS gerei olan conversion training gerekleri yerine getirilmi_ olmal1d1r.
 
 
 
 
Sahip olunan lisansToplam uçuc tecrübesiValidasyon _art1(1)(2)(3)ATPL-A>1500 saat çok pilotlu uçakta PIColarak uçuc Ticari Hava ta_1mac1l11nda PIC olarak uçu_ATPL-A veya
CPL/IR*>1500 saat PIC veya Co-pilot olarak çok pilotlu uçakla operasyonel gerekliliklere göre uçuc JAR-OPS a göre ticari hava ta_1mac1l11nda co-pilot CPL/IR>1000 saat PIC olarak ticari hava ta_1mac1l11nda, alet yetkisini ald11 süreden geçerli olarak uçu_Ticari Hava ta_1mac1l11nda Tek pilotlu uçaklarda PIC olarak uçuc 
CPL/IR>1000 saat PIC veya co- pilot olarak tek pilotlu uçakla operasyonel gerekliliklere göre uçucTicari Hava ta_1mac1l11nda Tek pilotlu uçaklarda JAR-OPS a göre co- pilot olarak uçu_ 
CPL-A>700 saat JAR 22 ye göre sertifikal1 uçaklar d1_1ndaki uçakta uçulmu_,bu sürenin en az 200 saati validasyon talep edilen uçakta uçulmu_ ve 50 saati son 12 ayda uçulmu_ olmal1 Ticari hava ta_1mac1l11 d1_1ndaki aktivitelerde uçu_* Çok pilotlu uçaklarda uçan CPL/IR lisans sahipleri validasyondan önce ICAO ATPL bilgi seviyesinde olduklar1n1 göstermelidirler.
EK 3
JAA üyesi olmayan ülkelerden al1nm1_ olan lisanslar1n JAA lisans1na çevrilmesi
JAA üyesi olmayan bir ülkeden al1nm1_ olan lisanslar1n JAA lisans1na çevrilebilmesi için JAA üyesi olmayan ülke ile JAA bu hususta bir anla_ma yap1lm1_ olmal1d1r. Bu anla_ma kar_1l1kl1l1k esas1na dayan1r ve periyodik olarak gözden geçirilir. Yeni üretilen lisans1n hangi JAA üyesi olmayan ülkenin lisans1n1n esas al1narak haz1rland11 JAA lisans1nda belirtilir. Dier JAA üyeleri böyle bir lisans1 kabul etmek için zorlanamazlar.
EK 4
Milli lisanslar1n JAA lisans1na çevrilmesinde veya JAA üyesi olmayan bir ülkeden al1nm1_ olan bir lisans1n geçerli k1l1nmas1nda aranacak teorik bilgi gereklilikleri:
JAR-FCL PART1
JAR-FCL SUBPART A- GENEL HUSUSLAR
-1.010 Uçuc ekibi olarak temel yetkilendirilme
-1.015 - Lisanslar1n ,Yetkilerin,yetkilendirilmelerin onaylar1n ve sertifikalar1n kabulü
-1.020 Askeri uçu_lar1n kredilendirilmesi
-1.025 Lisanslar1n ve yetkilerin geçerli k1l1nmas1
-1.035 Sal1k _artlar1
-1.040 T1bbi yeterliliklerde azalma
-1.050 60 ya_ ve üzerinde yetkilerin azalt1lmas1
-Appendix 1 to JAR-FCL 1.005
-Appendix 2 to JAR-FCL 1.015
JAR-FCL SUBPART C- HUSUS0 P0LOT L0SANSI
-1.100 Minimum yac
-1.105- Sal1k _artlar1
-1.110- 0mtiyazlar ve _artlar
-1.115- Özel amaçl1 yetkiler
JAR-FCL SUBPART D- T0CAR0 P0LOT L0SANSI
-1.140 Minimum yac
-1.145- Sal1k _artlar1
-1.150- 0mtiyazlar ve _artlar
-1.155- Tecrübe ve kredilendirmeler
 
JAR-FCL SUBPART E- ALETL0 UÇU^ YETK0S0
-1.175 Aletli uçu_ yetkisinin gerektii durumlar
-1.180- 0mtiyazlar ve _artlar
-1.185- Geçerli k1lmak,geçerlilik süresini uzat1lmas1,ve yenileme
JAR-FCL SUBPART F- T0P VE SINIF YETK0LER0
-1.215- S1n1f yetkisinin bölümleri
-1.220- Tip yetkisinin bölümleri
-1.225- S1n1f/tip yetkisinin gerektii durumlar
-1.235- 0mtiyazlar, say1s1, dei_iklikler
-1.240- Gereklilikler
-1.245- Geçerli k1lmak,geçerlilik süresini uzat1lmas1,ve yenileme
-1.250-Tip yetkisi: çok pilotlu uçak-cartlar
-1.255- Tip yetkisi: tek pilotlu uçak-cartlar
-1.260- S1n1f yetkisi _artlar
Appendix 1 to JAR-FCL 1.240 &1.295
Appendix 3 to JAR-FCL 1.240
 
JAR-FCL SUBPART G HAVAYOLU NAKL0YE P0LOTU L0SANSI
-1.265- Minimum yac
-1.270- Sal1k _artlar1
-1.275- 0mtiyazlar ve _artlar
-1.280- Tecrübe
JAR-OPS PART 1
JAR-OPS SUBPART-A uygulama
-1.001 Uygulama
JAR- OPS SUBPART-B Genel
-1.005- Genel
-1.015- 0stisnalar
-1.025- Yayg1n lisan
-1.030- Minimum teçhizat listesi- i_letici sorumluluklar1
-1.040- 0lave ekip üyeleri
-1.060- Ditching
-1.065- Silah ve mühümmat1n ta_1nmas1
-1.070- Sportif silah ve mühimmat1n ta_1nmas1
-1.075- Ki_ilerin ta_1nma usulleri
-1.085- ekip sorumluluklar1
-1.090- Commander sorumluluu
-1.100- Kokpitte bulunulma ,ta_1nma yetkisi
-1.105- Gayri kanuni ta_1nma
-1.110- Portatif elektronik cihazlar
-1.115- Alkol ve uyucturucu haplar
-1.120- Emniyetin tehlikeye dücmesi
-1.130- Ta_1nacak dökümanlar
-1.135- Ta_1nacak ilave bilgi ve formlar
-1.140- Yerde muhafaza edilecek dökümanlar
-1.145- Denetleme yetkisi
-1.150- Dökümantasyon ve kay1tlar1n salanmas1
-1.160- Kaydedilen uçu_ bilgilerinin muhafazas1 ve kullan1lmas1
JAR- OPS SUBPART-D 0_letim usulleri
-1.200- Operasyon manueli
-1.210- Usullerin tatbiki
-1.225- Meydan i_letme minimumlar1
-1.260- Hareket kabiliyeti olmayan yolcular1n ta_1nmas1
-1.265- 0zinsiz yolcu,s1n1rd1_1 edilen veya nezaret alt1ndaki yolcular1n ta_1nmas1
-1.270- Bagaj ve yüklerin yerlectirilmesi
-1.280- Yolcular1n oturma düzeni
-1.285- Yolcular1n bilgilendirilmesi
-1.290- Uçu_ haz1rl1klar1
-1.295- Meydanlar1n seçilmesi
-1.300- Uçu_ planlar1
-1.305- Yak1t ikmali
-1.310- Personelin görev yerlerinde bulunmas1 esaslar1
-1.315- Tehlike halinde uça1n bo_alt1lmas1 usulleri
-1.320- Koltuk,kemer ve omuz balar1
-1.325- Yolcu ve servis kabininin emniyete al1nmas1
-1.330- Tehlike hali teçhizat1n1n kullan1lmas1
-1.335- Kabinde duman
-1.340- Meteorolojik cartlar
-1.345- Buzlanma
-1.350- Yak1t ve ya ikmali
-1.355- Kalk1_ _artlar1
-1.360- Kalk1_ minimumlar1n1n tatbiki
-1.365- Asgari uçu_ irtifas1
-1.370- Uçucta benzetilmic anormal durumlar
-1.375- Uçu_ta yak1t idaresi
-1.385- Oksijen kullan1m1
-1.390- Kozmik radyasyon
-1.395- Ground proximity
-1.400- Yaklacma ve inic
-1.405- Yakla_man1n ba_lang1c1 ve devam1
-1.410- Op.proced.-pist e_ii geçi_ yükseklii
-1.415- Seyrüsefer kay1tlar1
-1.420- Olaylar1n raporlanmas1
-1.425- Kaza lar1n raporlanams1
Appendix 1 to JAR-OPS 1.305
Appendix 1 to JAR-OPS 1.375
JAR- OPS SUBPART- E All weather operations
-1.435- Terminoloji
-1.440- Genel
-1.445- Meydanlar
-1.450- Eitimler
-1.455- 0_letme usulleri
-1.460- Minimum teçhizat
-1.465- VFR limitler
-Appendix 1 to JAR-OPS 1.430
-Appendix 1 to JAR-OPS 1.430 ©
JAR- OPS SUBPART- J A1rl1k ve balans
-1.625- Dökümantasyon
-Appendix 1 to JAR-OPS 1.625
JAR- OPS SUBPART K- Alet ve teçhizatlar
-1.630- Genel
-1.640- I_1klar
-1.650- Gündüz VFR operasyonlar
-1.660- Altimetre ikaz sistemi
-1.665- Ground proximity
-1.670- Hava radar1
-1.675- Buzlanma teçhizat1
-1.680- Kozmik radyasyon teçhizat1
-1.690- 0ç konu_ma teçhizat1
-1.695- Public address sistemi
-1.700- Kokpit ses kaydedici-1
-1.705- Kokpit ses kaydedici-2
-1.710- Kokpit ses kaydedici-3
-1715- Uçuc bilgileri kaydedicisi-1
-1.720- Uçuc bilgileri kaydedicisi-2
-1.725- Uçuc bilgileri kaydedicisi-3
-1.770- Ek oksijen- kabin bas1nçl1 uçaklar
-1.775- Ek oksijen- kabi bas1nçs1z uçaklar
-1.780- Koruyucu nefes alma teçhizat1
-1.820- Otomatik yer bildirici teçhizat ELT
JAR- OPS SUBPART N- Uçuc ekibi
-1.940- Uçuc ekibinin teckil
-1.945- Dei_tirme eitimleri
-1.950- Fark ve bilgilendirme eitimleri
-1.955- Commander
-1.960- CPL commander
-1.965- Tazeleme eitimleri
-1.970- Geçerli tecrübe
-1.975- P.I.C- Rota ve meydan yeterlilikleri
-1.978- Geli_tirilmi_ yeterlilik program1
-1.980- Birden fazla tip uçakla uçuc
-1.985- Eitim kay1tlar1
-Appendix 1 to JAR-OPS 1.940
-Appendix 2 to JAR-OPS 1.940
-Appendix 1 to JAR-OPS 1.995
-Appendix 1 to JAR-OPS 1.968
 
JAR- OPS SUBPART O-Kabin ekibi
-1.990- Kabin ekibinin say1s1 ve yap1s1
JAR- OPS SUBPART P- Manuel, log ve kay1tlar
-1.1040- Operasyon manueli genel kurallar
-1.1045- Yap1 ve içerik
-1.1050- Uçuc logu
-1.1060- Operasyonel uçu_ plan1
-Appendix 1 to JAR-OPS 1.1045 0çerik (para. A 8)
JAR- OPS SUBPART Q- uçuc,görev süreleri
Rezererved
JAR- OPS SUBPART R- Tehlikeli Maddelerin havadan ta_1nmas1
-1.1215- Bilgilerin salanmas1
JAR- OPS SUBPART S- Güvenlik
-1.1235- Gereklilikler
-1.1240- Eitim
-1.1245 Raporlama
-1.1250- Uçak arama usulleri çeklisti
-1.1255- Kokpit güvenlii
EK 5 TEOR0K B0LG0 SINAVLARININ ESASLARI:
Ticari pilot lisans1, ATP ve Aletli uçu_ yetkisi için a_a1daki maddelerde belirtilen hususlar yerine getirilmi_ olmal1d1r.
Müracaat sahibi ; ATP lisans1 için 38 (h), Ticari pilot lisans1 için 40 (b), Aletli uçu_ yetkisi için 89 (f) Md.lerinde yaz1l1 konulardan, yetkili kurumlarda, onayl1 programlara uygun kurslar1 görmü_ olmal1 ve Bakanl1kça yap1lacak teorik s1navlarda ba_ar1l1 olmal1d1r.
Teorik s1navlarda sorulacak sorular ; JAA merkezi soru bankas1ndan, soru adedi ve konular1 JAA Admin.&Guidance Mat. Section Five: Personnel Licensing Part 2: Attachement 4 te beirlenmi_ say1 ve konu da1l1mlar1 dikkate al1narak haz1rlan1r.
S1navlar birbirini takibeden günlerde ve günde en çok 3 s1nav yap1lacak _ekilde Bakanl1kça düzenlenir. ATP yetkisi için yap1lacak test s1nav1 süresi arka arkaya 10 çal1_ma gününü geçmeyecektir. S1nav takvimi önceden haz1rlan1r ve uçu_ eitimi veren organizasyonlara duyurulur.
Modüler alet yetkisi , alet yetkisini kapsayan integrated ticari pilot kurslar1 ile ATP yetkisi için yap1lacak s1navlar 0ngilizce dilinden yap1l1r.
S1nav deerlendirmeleri 100 üzerinden yap1l1r % 75 geçer puand1r. Ceza puan1 uygulanmaz.
CPL, IR ve ATP için Teorik s1navlar 18 ay içinde tamamlanm1_ olmal1d1r. Lisansland1rmaya esas teorik s1nav konular1ndan herhangi birisinde ba_ar1s1zl1k halinde ayn1 konudan 4 kez s1nava girilme hakk1 vard1r. Dördüncü s1nav hakk1nda da ba_ar1l1 olunamad11 taktirde, ilk giri_ kabul edilir ve tekrar teorik s1nava girebilmek için ,ek olarak , onaylanm1_ kursun ders teorik süresinin ders baz1nda 1/5 i kadar teorik kurs görme _art1 aran1r. Tekrar s1navlar1 sadece ba_ar1s1z olunan konudan deil tüm s1nav konular1ndan yap1l1r. 18 ayl1k sürede girilebilecek tekrar s1navlar1 en çok 6 d1r. 18 ayl1k süre içinde s1navlar1n tamamlanamamas1 hal1nde kursun toplam teorik süresinin 1/5 i kadar teorik kurs görme _art1 aran1r. 18 ayl1k sürenin hesaplanmas1nda ilk s1nava girilen ay1n 18 ay sonras1na den gelen ay1n son günü dikkate al1n1r.
Teorik s1navda yaln1z 4 i_lem yap1labilen hesap makinas1 kullan1labilir.
Teorik s1navlar1n tümü herhangi bir JAA üyesi ülkede al1nm1_ olmal1d1r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 6 JAR USULLER0NE UYGUN L0SANS ^EKL0
 
 
T.C.
ULA^TIRMA BAKANLII
S0V0L HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜÜ
REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
 
 
 
 
JOINT AVIATION AUTHORITIES
 
 
 
UÇU^ EK0B0 L0SANSI
FLIGHT CREW LICENCE
 
 
 
 
 
ICAO standartlar1na uygun olarak verilmi_tir.
Issued in accordance with ICAO standarts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
* Her sayfan1n büyüklüü A4 format1ndaki bir sayfan1n 1/8 inden daha küçük olamaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILisans veren ülke:
State of isssue IILisans cinsi,ilk verilic tarihi ve ülke kodu:
Titles of licences,date of initial iss
rtvÊÎÐÒÚ0 8 j t „ Š˜¨~°Àðôº¾Þâòö°¶†ŒêðHL0 6 ž!¤!€#†#`$f$j'n'*CJOJQJ\^JaJjœhã9hã9CJUaJhã9hã9CJaJ hã9hã9CJOJQJ^JaJ)jhã9hã9CJOJQJU^JaJ&hã9hã95CJOJQJ\^JaJhã9hã95CJ\aJ6
2rvÊÎÒÖÚö 0 4 8 j t º p à ì
Š˜~÷÷÷ò÷÷ò÷÷÷÷÷÷÷÷ííÞÏÏíÆí„@ ^„@ gdã9
& F¤d¤d[$\$gdã9
& F¤d¤d[$\$gdã9gdã9gdã9$a$gdã9t©þ~°ðºÞò°†êH0 ž!€#`$j'4Â4*5Æ56–67ˆ78Ž8ö8úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdã9ö809ˆ9ò9L:²:ð:†;,Ò>?v?ð?d@˜@ AŒA B|BÐBCtCúúúúúúúúúúúññññññññññññññúúú„p^„pgdã9gdã9tCÚCnD|D¨D
E E¤E¨E¬E°E´E¸E¼EÀEÄEÈEÌEÐEÔEØEÜEàEäEèEìEðEôEøEüEúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdã9üEFFpFtF”F€NÂNÆN0P–PWPWŒY®Y¦ZÖZö\ú\þ\]]
]]]]]]"]úòòòúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú$a$gdã9gdã9”F¤F€NÆNÖN0P–P¦PWPW`WŒY®Y¾Y¦ZÖZæZö\Ú]^(^db†b˜bLl˜lÄlÖl0m4m„nˆnðnônrp–p¨prrØsÜsrtvtât u2uàv wwòxPybyx{´{Æ{0~N~`~h‚‚¢‚…T…f…€ŠšŠ¬ŠH†˜®ŽÎŽàŽªÖèl‘Ä‘’ìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛìÆìÛÆìÛìÆìÛìÛìÛìÛÆìÛìÛìÛìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛÆìÛìÆ)hã9hã95>*CJOJQJ\^JaJ hã9hã9CJOJQJ^JaJ&hã9hã95CJOJQJ\^JaJN"]&]*].]2]6]:]>]B]F]J]N]R]V]Z]^]b]f]j]n]r]v]z]~]‚]†] ]Ú]^úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúòòú$a$gdã9gdã9^db†bÈchdBešf^g†iÚj l$l(l,l0l4l8l*CJOJQJ\^JaJ hã9hã9CJOJQJ^JaJ&hã9hã95CJOJQJ\^JaJGì–™D™jœšœ îpžÂž,Ÿ˜ŸÜŸ p ´ $¡x¡¥`¥b®^¯æ¯„°±Ö²³Ð³V´°´@µúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdã9@µ¼µR¶è¶b·ô·¶¸^¹º»F»ÇàÉîÉ"ÊtÊ´ÊþÊF˂˞ËôËøËüËÌÀÌöÌîÍúúúúúñúññúúúúúúúúúúééééúúúñ$a$gdã9„ ^„ gdã9gdã9ôËüËÌ0ÌÀÌÄÌöÌüÌîÍòͺξÎ(Ï,ϞϴÏÆÏ&Ô*Ô¼ÔÀԊՎÕBÖFÖÒÖøÖ ×ðÙÆÚØÚxܢܤÜdÝxÝNßÞßðß~âœã®ã8åžå²å¨ê¬ê°ë´ë–ìšìŠíŽí ðññ–þ˜þÖþØþ ÿ"ÿ¢ÿ&HïÚÆïÆïÆïÆïÆïÆïÚÆïÆïÆïÆïÆïÚÆïÚÆïÚ´ÚÆïÚÆïÚÆïÚÆïÆïÆïÆïÆïÚÆï£ï£ï£ïÆÚ hã9hã9CJOJQJ^JaJ#hã9hã9>*CJOJQJ^JaJ&hã9hã95CJOJQJ\^JaJ)hã9hã95>*CJOJQJ\^JaJ hã9hã9CJOJQJ^JaJ@îͺÎ(ϞϴÏ&ԼԊÕBÖÒÖøÖðÙÆÚtÜxÜdÝJßNßÞßzâ~âœã8åžå¨ê°ë–ìŠí¨îöñññññööññññññññññññññññöööögdã9„ ^„ gdã9¨î ðñ^öPúÊýØý þ^þœþÜþ&ÿhÿ¢ÿ¾ÿ&HD>>> $$Ifa$·kdó$$If–iÖÖ\:t ŸË'ââââÖ0ÿÿÿÿÿÿöÌ$6ÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ3Ö4ÖiaöÐbÖpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿ$
&
*
V
~
G?0' $$Ifa$
& F¤d¤d[$\$gdã9
& Fgdã9·kdã$$If–iÖÖ\:t ŸË'ââââÖ0ÿÿÿÿÿÿöÌ$6ÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ3Ö4ÖiaöÐbÖpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿ~ööö>ööö·kdÓ$$If–iÖÖ\jÿ¤Ïû6$ââââÖ0ÿÿÿÿÿÿöÌ$6ÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ3Ö4ÖiaöbÖpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿ $$Ifa$è

 ² ö>ööööö·kd¾$$If–iÖÖ\jÿ¤Ïû6$ââââÖ0ÿÿÿÿÿÿöÌ$6ÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ3Ö4ÖiaöbÖpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿ $$Ifa$² ” €
ùùðððð $$Ifa$$If”

RVZ^bG?::::gdã9$a$gdã9·kd© $$If–iÖÖ\jÿ¤Ïû6$ââââÖ0ÿÿÿÿÿÿöÌ$6ÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿÖÿÿÿÿ3Ö4ÖiaöbÖpÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿbfjnrvz~‚†ŠŽ’–šž¢¦ª®ºLlÌ" ”úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúëëëú
& F¤d¤d[$\$gdã9gdã9–
®lè ê !!6!:!@!B!H!J!P!T!`!b!¼!¾!"">"@"ø"ú"b#f#r#t#$À$Ä$Ô$Ö$Ž%%
kecioren evden eve nakliyat gaziantep evden eve nakliyat mardin evden eve nakliyat alucrabeylikduzu escort beylikduzu escort bayan hacklink hacklink