Katedra Neofilologii - Instytut Neofilologii UwB

24 Mai 2013 ... Économétrie : cours et exercices corrigés. ...... Filozofia ?tiin?ei economice : antologie. editat? de Daniel M. Hausman ; traducere de Dorin ...


un extrait du documentKatedra Neofilologii
Kierunek: filologia, specjalno[: filologia francuska, studia I stopnia
OPISY PRZEDMIOTÓW (PROGRAM KSZTAACENIA)
2010/2011

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTÓW
Uwaga! SzczegóBowy opis ka|dego przedmiotu (sylabus) znajduje si w Sekretariacie Katedry Neofilologii, ul. Liniarskiego 3 (do wgldu na miejscu).
I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
PRAKTYCZNA NAUKA JZYKA FRANCUSKIEGO
Celem kursu jest osignicie przez studentów biegBo[ci jzykowej w jzyku francuskim na poziomie B2+/C1 w zakresie ka|dej z piciu gBównych sprawno[ci jzykowych poprzez trening umiejtno[ci jzykowych (kompetencja jzykowa) i komunikacyjnych (kompetencja komunikacyjna, umiejtno[ci mediacyjne, interakcyjne). Rozwijanie umiejtno[ci komunikowania si w ró|nych sytuacjach, tworzenie tekstów zró|nicowanych stylistycznie, wyra|ania sdów, opinii. Kurs obejmuje nastpujce dziaBy:

PNJF (kurs intensywny i ekstensywny)
Semestr 1, wiczenia + laboratorium, 250 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Kurs ma na celu doprowadzenie studenta do osignicia poziomu A1+ wg ESOKJ (CODN/Rada Europy) oraz w perspektywie osignicie poziomu A2+ na koniec II semestru. Zajcia kursu ekstensywnego s kontynuacj kursu intensywnego.
Podrcznik i wiczenia ALTER EGO 1 + pByty CD, Hachette Livre 2006

PNJF/Gramatyka praktyczna jzyka francuskiego
Semestr 1-4, wiczenia, 120 godzin (Filologia francuska)
Semestr 2-3, wiczenia, 105 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadzcy: mgr Magdalena Dudzicz
Opis kursu: GBównym celem zaj jest rozwijanie i systematyczne doskonalenie kompetencji jzykowej studentów w zakresie morfologii i skBadni jzyka francuskiego. Nacisk kBadziony jest na peBne zrozumienie i poprawne stosowanie poznanych zasad funkcjonowania jzyka francuskiego.
Student powinien wykaza znajomo[ gramatyki w zakresie zagadnieD typu: czasy przeszBe i przyszBe, posBugiwanie si zaimkami, znajomo[ rodzajnika i jego ekwiwalentów, tryb Bczcy, tryb warunkowy itp. Powinien te| posiada podstawowe umiejtno[ci w posBugiwaniu si jzykiem z u|yciem poprawnych struktur gramatycznych.
Literatura podstawowa:
L. Przestaszewski, Gramatyka jzyka francuskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009
E. Sirejols, 450 nouveaux exercices. Niveau avancé. CLE INTERNATIONAL, Paris 1997
D. Jennepin, Nouvelle Grammaire du Français ; Cours de Civilisation Française de la Sorbonne ; Hachette, 2004
M. Callmand i M. Boulares, Grammaire pratique du français, Larousse Paris 1998
Michel Arrive, Bescherelle, La conjugaison pour tous, Hatier, Paris,1997

PNJF/Wymowa
Semestr 3, wiczenia, 15 godzin
Prowadzcy: mgr Magdalena Dudzicz

Opis kursu: Celem zaj jest opanowanie umiejtno[ci poprawnej wymowy w jzyku francuskim,
rozpoznawania dzwików i ró|nych rejestrów jzykowych, pBynnego czytania dBu|szych tekstów (dialogi, bajka, teksty prasowe, wiersz), rozró|niania spóBgBosek dzwicznych i bezdzwicznych i ich poprawnej wymowy.
Literatura podstawowa:
D. Abry i M-L. Chalaron, Phonétique- 350 exercices, Hachette, Paris 1994 ;
Lucie Charliac et Annie- Claude Montron, Phonétique progressive du français, CLE International, 1998 ;
C. Champagne-Marur, J. S. Bourdages, Le point sur la phonetique, CLE International, Paris 1998 ;
teksty prasowe, fragmenty bajek i wierszy;

PNJF/fonetyka praktyczna
Semestr 1-2, laboratorium, 60 godzin (Filologia francuska)
Semestr 2, laboratorium, 30 godzin (Filologia francuska od podstaw) Prowadzcy: mgr Magdalena Dudzicz

Opis kursu: Celem zaj jest wyksztaBcenie umiejtno[ci poprawnej wymowy w jzyku francuskim, rozwijanie zdolno[ci poprawnej intonacji i akcentowania wyrazów, poprawnego rytmu wypowiedzi. Zajcia obejmuj te| prac nad percepcj sBuchow, rozró|nianiem i rozpoznawaniem dzwików, relacje dzwik grafem oraz czytanie na gBos.

Literatura podstawowa:
Lucie Charliac et Annie- Claude Montron, Phonétique progressive du français, CLE International, 1998 ;
D. Abry i M-L. Chalaron, Phonétique- 350 exercices, Hachette, Paris 1994 ;
D. Abry i Julie Veldeman-Abry, La phonétique: audition, prononciation, correction, CLE INTERNATIONAL 2007 ;
B. Martinie, S. Wachs, Phonétique en dialogues, CLE International, Paris 2006 ;

PNJF/SBuchanie
Semestr 1-3, wiczenia, 75 godzin (Filologia francuska)
Semestr 2-3, wiczenia, 60 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadzcy: mgr Magdalena Dudzicz

Opis kursu: Kurs obejmuje trzy kolejne semestry. Celem gBównym zaj jest rozwijanie rozumienia ze sBuchu przy jednoczesnym doskonaleniu umiejtno[ci wypowiedzi ustnej. KBadzie si nacisk na wyksztaBcenie nastpujcych umiejtno[ci :
- umiejtno[ rozpoznawania intencji rozmówcy i typu dokumentu dzwikowego, - umiejtno[ szybkiego rozumienia i selekcji informacji,
- umiejtno[ rozró|niania i rozumienia ró|nych standardów jzykowych,
- umiejtno[ hierarchizacji i klasyfikacji informacji zawartych w materiale audio lub video,
- budowanie hipotez na temat znaczenia usByszanej informacji, negocjowanie znaczeD,
- umiejtno[ streszczenia usByszanej informacji, bdz fragmentu nagrania.
Zajcia prowadzone s w oparciu o autentyczne nagrania audio i video, z których wikszo[ jest po[wicona cywilizacji francuskiej i krajom obszaru francuskojzycznego. Równie| wykorzystywanie jako materiaBu do pracy nowych technologii (Internet)
Literatura podstawowa:
FDLM pByty CD
MateriaBy video TV5, France 2
MateriaBy audio z nagraniami dzienników radiowych RFI
Piosenka francuska i frankofoDska

PNJF/Techniki czytania, sBownictwo i sBowotwórstwo
Semestr 2, wiczenia, 30 godzin (Filologia francuska od podstaw)

Opis kursu: Celem zaj jest doprowadzenie studenta do poziomu rozumienia sBownictwa, prostych zdaD, zwrotów i wyra|eD dotyczcych konkretnych dziedzin |ycia (miejsce zamieszkania, rodziny, wakacji, itd.). Student bdzie potrafiB znalez gBówne informacje w prostych tekstach dotyczcych |ycia codziennego, jak na przykBad: w reklamach, ulotkach, ogBoszeniach, krótkich tekstach.
Literatura podstawowa:
Alter Ego 2 (podrcznik i zeszyt wiczeD), Hachette, Paris, 2006;
Vocabulaire, niveau intermédiaire, Paris, Hachette Livre, 2000 ;

PNJF/Techniki czytania, sBownictwo i sBowotwórstwo
Semestr 1-4, wiczenia, 120 godzin (Filologia francuska)
Semestr 2-4, wiczenia, 90 godzin (Filologia francuska od podstaw) Prowadzcy:
mgr Ewa Parfieniuk (I rok Filologia francuska)
dr Joanna Cholewa (II rok, FF oraz FF od podstaw)

Opis kursu: Celem wiczeD jest praca z tekstami o ró|nym stopniu trudno[ci, wdra|anie do samodzielnego stosowania strategii czytania ze zrozumieniem np. budowanie znaczeD na podstawie elementów graficznych, typograficznych, sBów kluczowych, lektura selektywna. W kolejnych semestrach wiczenia na rozumienie wykonywane s na podstawie tekstów dBu|szych i o bardziej zBo|onej konstrukcji, z zachowaniem etapów od rozumienia globalnego do rozumienia szczegóBowego. wiczenia maj jednocze[nie na celu poszerzenie zasobu sBownictwa, rozwinicie sprawno[ci zastosowania nowo poznanego sBownictwa w zdaniach i kontekstach, rozpoznawania ró|nych rejestrów jzyka, u|ywania sBów i wyra|eD nale|cych do wBa[ciwego rejestru, a tak|e poprawno[ ortograficzn. Osignicie tych celów jest mo|liwe dziki licznym wiczeniom leksykalnym (szukanie synonimów i antonimów; pola semantyczne; rodziny wyrazów; faBszywi przyjaciele).
Literatura podstawowa:
Miquel C., Vocabulaire progressif du français, CLE International, Tours 2001.
Bloomfield A., Daill E., DELF B2, 200 activités, CLE International,2006.
Siréjols E., Prendre au mot. Vocabulaire thématique, Hatier Didier, Paris 1994.

PNJF/Mówienie
Semestr 1-3, wiczenia, 90 godzin (Filologia francuska)
Prowadzcy: mgr Adrianna Naruk

Opis kursu: Kurs obejmuje trzy kolejne semestry. Celem wiczeD jest rozwijanie pBynno[ci mówienia, wdra|anie do [wiadomego samodzielnego korygowania bBdów jzykowych i socjokulturowych w wypowiedziach ustnych, rozró|nianie akcentów, stylów jzykowych, rejestrów jzykowych i intonacji, stopniowe wdra|anie do dBu|szych wypowiedzi w sytuacjach znanych rozmówcy. PrzykBadowe techniki pracy: przygotowanie ustnych wypowiedzi na zadany temat (forma referatów), przygotowywanie i odgrywanie scenek na zadany temat (symulacje sytuacji z |ycia codziennego), przygotowywanie ustnych wypowiedzi na podstawie tekstów o problematyce zwizanej z tematyk zaj, zdj, ilustracji, historyjek rysunkowych, rysunków satyrycznych, wiczenia rozwijajce sprawno[ci interakcyjne i mediacyjne, wiczenia integrujce kilka sprawno[ci jzykowych, np. robienie notatek w trakcie wypowiedzi ustnej i nastpnie przedstawienie grupie ustnego/pisemnego raportu.
Literatura podstawowa:
Expression orale, niveau 2, Clé International, Paris, 2005 ;
Activités pour le cadre commun B2, Clé International, Paris, 2007,
 HYPERLINK "http://www.lepointdufle.net" www.lepointdufle.net,
materiaBy pomocnicze, tj.: krótkie filmy, zdjcia, gry;

PNJF/Mówienie
Semestr 3, wiczenia, 30 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadzcy zajcia: mgr Adrianna Naruk

Opis kursu: Celem zaj jest rozwinicie umiejtno[ci porozumiewania si z u|yciem wyra|eD z zakresu |ycia codziennego, porozumiewania si w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, a tak|e wypowiedzenia si na tematy zwizane z |yciem codziennym.
Docelowo student pozyska umiejtno[ci z zakresu rozumienia znaczenia gBównych wtków przekazu zawartego w jasnych wypowiedziach ustnych, które dotycz znanych mu spraw i zdarzeD. Bdzie potrafiB tworzy spójne wypowiedzi ustne z dziedziny, która go interesuje, opisywa swoje do[wiadczenia, marzenia, uzasadnia swoje opinie i plany, wBczy si do rozmowy na temat zainteresowaD, pracy itd.
Literatura podstawowa:
Alter ego 3 (podrcznik i zeszyt wiczeD), Hachette, Paris, 2006

PNJF/Pisanie Semestr 2, wiczenia, 30 godzin (I rok FF od podstaw)
Prowadzcy: dr MaBgorzata Kamecka

Opis kursu: Zajcia z pisania stanowi jedn z cz[ci skBadowych bloku jzykowego PNJF, który koDczy si egzaminem pisemnym oraz ustnym po II semestrze. Ich celem jest doskonalenie kompetencji jzykowej w zakresie wypowiedzi pisemnej i osignicie poziomu A2 (CECR): opis (miejsca, osoby, sytuacji, okoliczno[ci, zwyczajów, tradycji) ; udzielanie rad, sugestii, instrukcji ; pisemna wypowiedz na temat do[wiadczeD zawodowych; wyra|anie uczu (np. |al, irytacja, zadowolenie), preferencji, upodobaD; prezentowanie argumentów (za, przeciw); proponowanie rozwizaD.

Podrcznik podstawowy: Berthet A., Hugot C., Kizirian V., Sampsonis B., Waendendries M., Alter Ego 2, méthode de français, FLE Hachette, 2006 (podrcznik, zeszyt wiczeD),
Podrczniki uzupeBniajce: Belleville 2, Panorama 2, Campus 2, Tempo 2.

PNJF/Pisanie Semestr 1-3, wiczenia, 90 godzin (Filologia francuska)
Prowadzcy: mgr Marcin Przepierowski

Opis kursu: Celem zaj jest zapoznanie studentów z ró|nymi rodzajami tekstów i zasadami poprawnego redagowania ró|nych tekstów pisanych w jzyku francuskim (np. list, |yciorys, opis wydarzeD, etc.) oraz rozwijanie umiejtno[ci stosowania prawidBowych struktur, skBadni, gramatyki, ortografii i sBownictwa.
Literatura podstawowa:
D. Labouret, A. Meunier, Les méthodes du français, Bordas, 1994 ;
Dominique Mégrier, Ateliers d’écriture à l’école élémentaire, Retz, 2001;
Ch. Lavenne, E. Berard-Lavenne, Passage à l’écrit, CLE International, 1978 ;
F. Dangon, J. Roques-Brière, F. Weiss, Activités écrites, Hatier, 1985 ;
Ch. Martin, Expression, Rédaction, Vocabulaire, Armand Colin, 1993 ;

PNJF/pisanie
Semestr 3, wiczenia, 30 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadzcy : mgr Marcin Przepierowski

Opis kursu: Celem zaj jest umiejtno[ zredagowania sprawozdania (compte rendu) tekstu zródBowego na poziomie B1 wg skali Rady Europy. wiczone s poszczególne etapy pisania sprawozdania oraz umiejtno[ci stosowania poprawnych struktur jzyka francuskiego w jzyku pisanym.
Literatura podstawowa:
Production écrite niveaux B1/B2, D. Dupleix, B. Mègre, Didier, 2007;
Le résumé, le compte rendu, la synthèse, Ghislaine Cotentin-Rey, CLE International, 1995 ;
Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Chantal Cali, Véronique Dupuis, Didier/Hatier, 1998
Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003 ;

PNJF/umiejtno[ci Bczone
Semestr 3, wiczenia, 50 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadzcy: mgr Marcin Przepierowski

Opis kursu: Celem zaj jest wyksztaBcenie umiejtno[ci analizy i przetwarzania ró|nych tekstów pisanych oraz pisania dBu|szych wypowiedzi na zadany temat, rozwijanie ró|nych sprawno[ci jzykowych (czytania, mówienia, pisania) z naciskiem na Bczenie sprawno[ci czytania i pisania, rozwijanie sprawno[ci leksykalno-ortograficznej, wiczenie umiejtno[ci rozumienia tekstów pisanych.
Literatura podstawowa:
Alter Ego 3, C. Dollez, S. Pons, Hachette, 2006;
Toute la grammaire, B. Gaillard, J.-P. Colignon, Albin Michel/Magnard, 2005 ;
Le dico français/français, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993;

PNJF/umiejtno[ci Bczone
Semestr 4, wiczenia, 30 godzin
Prowadzcy: mgr Magdalena Dudzicz

Opis kursu: wiczenia Bcz elementy wymienionych wy|ej piciu sprawno[ci jzykowych z akcentem poBo|onym na mówienie, sBuchanie i wymow.
Literatura podstawowa:
fragmenty bajek i wierszy z literatury francuskiej
PByty FDLM CD
MateriaBy TV5 i RFI
Phonétique 350 exercices + kasety, Paris 1994
La phonétique: audition, prononciation, correction, CLE INTERNATIONAL, Paris 2007

PNJF/umiejtno[ci Bczone
Semestr 4, wiczenia, 30 godzin
Prowadzcy: mgr Marcin Przepierowski

Opis kursu: Celem zaj jest poprawne zredagowanie streszczenia (résumé) tekstu zródBowego na poziomie B1/B2 wg skali Rady Europy. Na zajciach rozwijane s ró|ne sprawno[ci jzykowe, z naciskiem na Bczenie sprawno[ci czytania i pisania (przetwarzanie tekstu) oraz umiejtno[ci stosowania poprawnych struktur jzyka francuskiego na pi[mie.
Literatura podstawowa:
D. Dupleix, B. Mègre, Didier, Production écrite niveaux B1/B2 , 2007;
Ghislaine Cotentin-Rey, Le résumé, le compte rendu, la synthèse, CLE International, 1995 ;
Chantal Cali, Véronique Dupuis, Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Didier/Hatier, 1998
Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003 ;

PNJF/pisanie akademickie
Semestr 5, wiczenia, 30 godzin
Prowadzcy: mgr Marcin Przepierowski

Opis kursu: Celem zaj jest wyksztaBcenie umiejtno[ci zredagowania syntezy tekstów pochodzcych z ró|nych zródeB oraz rozwijanie umiejtno[ci stosowania poprawnych struktur jzyka francuskiego, wBa[ciwych dla pisanego jzyka akademickiego.
Literatura podstawowa:
Production écrite niveaux C1/C2, M. Causa, B. Mègre, Didier, 2008
Guide d expression écrite française à l usage des étudiants polonais , A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003
Le résumé, le compte rendu, la synthèse, Ghislaine Cotentin-Rey, CLE International, 1995
Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Chantal Cali, Véronique Dupuis, Didier/Hatier, 1998
teksty zródBowe (artykuBy), których syntezy studenci dokonuj w trakcie zaj

PNJF/umiejtno[ci Bczone
Semestr 5-6, wiczenia, 60 godzin
Prowadzcy: dr MaBgorzata Kamecka

Opis kursu: Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejtno[ci mówienia, pisania i rozumienia (tekstu pisanego i dzwikowego) w jzyku francuskim(poziom B2/C1). Proponowanie wiczeD leksykalno-stylistycznych zmierzajcych do wzbogacenia sBownictwa. Student powinien w jasny sposób prezentowa swój punkt widzenia podczas organizowanych dyskusji (argumentacja), wykazujc si przy tym umiejtno[ci skonstruowania cz[ci wstpnej i konkluzji. Umiejtno[ci studenta powinny odpowiada poziomowi C1.
Literatura podstawowa:
Wybrane artykuBy z prasy francuskiej, nagrania radiowe, fragmenty filmów, rysunki humorystyczne, fragmenty utworów literackich.

PNJF/umiejtno[ci Bczone
Semestr 5-6, wiczenia, 60 godzin
Prowadzcy: mgr Marcin Przepierowski

Opis kursu: Celem zaj jest redagowanie tekstu argumentacyjnego na zadany temat. Rozwijane s ró|ne sprawno[ci jzykowe (czytanie, mówienie, sBuchanie, pisanie), z naciskiem na Bczenie poszczególnych sprawno[ci ze sprawno[ci pisania. Dokonywana jest analiza tekstów pisanych, dokumentów audio-wizualnych o charakterze argumentacyjnym lub bdcych czynnikiem do dyskusji. wiczone s poszczególne etapy pisania, u|ywanie Bczników logicznych w tek[cie. Rozwijana jest umiejtno[ stosowania poprawnych struktur jzyka francuskiego w pi[mie.
Literatura podstawowa:
J. Courtillon, Ch. Guyot-Clément ,Campus 4, CLE International, 2005;
M. Causa, B. Mègre, Production écrite niveaux C1/C2, Didier, 2008 
D. Dupleix, B. Mègre, Production écrite niveaux B1/B2, Didier, 2007 ; 
A. Lauga, F. Michelet, Guide d expression écrite française à l usage des étudiants polonais, UAM, 2003 ;

Drugi jzyk obcy nowo|ytny
Semestr 2-6, wiczenia, 150 godzin (obowizuje aktualny II i III rok studiów)
Semestr 2-5, wiczenia, 120 godzin (obowizuje aktualny I rok studiów)
Prowadzcy: lektorzy ze Studium Praktycznej Nauki Jzyków Obcych

Opis kursu: Kurs obejmuje pi semestrów. Celem kursu jest osignicie przez studentów poziomu B1 (dla pocztkujcych ) lub B2/C1 (kontynuujcy) w zakresie piciu sprawno[ci jzykowych: sBuchaniu, rozumieniu tekstów pisanych, mówieniu, interakcji oraz pisaniu. Student powinien osign kompetencj lingwistyczn i komunikacyjn w zakresie umo|liwiajcym wzgldnie sprawne (B1) lub sprawne (B2/C1) komunikowanie si sytuacjach |ycia codziennego w mowie i w pi[mie oraz odpowiednio do osignitego poziomu swobod w posBugiwaniem si danym jzykiem do celów badawczych (czytanie ze zrozumieniem).

Przedmioty do wyboru:
Praktyczna nauka jzyka francuskiego doskonalenie jzykowe
- wybór 6 w toku studiów spo[ród podanych ni|ej moduBów (w planie obowizujcym od roku akademickiego 2008/2009)
- wybór 4 w toku studiów spo[ród podanych ni|ej moduBów (w planie obowizujcym od roku akademickiego 2010/2011)

I rok:
Kultura jzyka
Mówienie doskonalenie
Pisanie doskonalenie
Wymowa i intonacja
 
II rok:
Pisanie twórcze
Mówienie konwersacja
Fonetyka sytuacyjna
Gramatyka tekstowa
 
III rok:
Mówienie debata
Pisanie akademickie
Elementy translatoryki
 

II. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
 
Blok jzykoznawczy
 
Wstp do jzykoznawstwa ogólnego wykBad
Prowadzcy: prof. Jolanta Zajc
Opis kursu: Kurs prowadzony jest w drugim i trzecim semestrze. Jzykoznawstwo a nauki pokrewne. Jzyk naturalny, jzyki sztuczne. Jzyk jako system znaków. Ogólna charakterystyka klasycznych dziaBów jzykoznawstwa: fonetyki, fonologii, morfologii, skBadni, semantyki i stylistyki. Zarys typologii jzyków gBówne rodziny jzykowe. Podstawowe  pojcia  analizy jzykoznawczej. Przegld typowych problemów, poj i metod badawczych etnolingwistyki, socjolingwistyki, pragmatyki jzykoznawczej, translatoryki, jzykoznawstwa stosowanego. W trakcie semestru studenci zapoznaj si z nastpujcymi tematami:
- jak zdefiniowa jzyk, jzykoznawstwo jako nauka, jzyk naturalny i jego cechy, funkcje mowy, nauka o znakach, teoria znaku jzykowego de Saussure`a, system morfo-syntaktyczny, system semantyczny jzyka, pragmatyka.
Literatura podstawowa:
Dubois J., Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, 1994.
Grzegorczykowa R., Wstp do wspóBczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa, 1985.
Izert M, PachociDska E., Wstp do jzykoznawstwa ogólnego (skrypt), Warszawa, 1998.
Weinsberg A., Jzykoznawstwo ogólne, Warszawa, 1983.
GRAMATYKA OPISOWA JZYKA FRANCUSKIEGO Tre[ci obejmuj dziaBy tematyczne z zakresu: fonetyki/fonologii, morfologii, skBadni, semantyki.
GO Fonetyka i fonologia
Semestr 1-2, wykBad (15 godzin), wiczenia (15 godzin)
Prowadzcy:
prof. Krzysztof Bogacki (wykBad)
mgr Magdalena Dudzicz (wiczenia)
Kurs obejmuje dwa pierwsze semestry.

Opis kursu: Celem zaj jest zaznajomienie sBuchacza z systemem fonetycznym i fonologicznym jzyka francuskiego oraz podstawowymi pojciami u|ywanymi w analizie fonetycznej i fonologicznej, nauczenie odczytywania i samodzielnego wykonywania transkrypcji w API. Towarzyszce wykBadowi wiczenia po[wicone s praktycznemu treningowi majcemu na celu wyrobienie nawyków poprawnej wymowy tekstów francuskich oraz opanowaniu tre[ci teoretycznych przedstawionych na wykBadzie.
Literatura podstawowa:
Arrivé M., Gadet F., Galmiche M. (1986) La grammaire d'aujourd'hui. Guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion
Carton F. (1974) Introduction à la phonétique du français, Paris, Bordas.
Duchet J.-L. (1986) La phonologie, Paris, PUF, seria Que sais-je?, wyd. 2.
Dutka-MaDkowska A., Pilecka E. (2008) Précis de la phonétique du français contemporain, Varsovie.
Leon P. Phonétisme et prononciation du français. Armand Colin, 2007.
Walter H. (éd) (1983) Phonologie des usages du français, Langue française NÚ 60.

GO Morfologia jzyka francuskiego
Semestr 1-2, wykBad, 30 godzin (obowizuje I rok studiów)
Semestr 2-3, wykBad, 30 godzin (obowizuje II rok studiów)
Prowadzcy: dr Joanna Cholewa
Opis kursu: Celem zaj jest zapoznanie z systemem morfologicznym jzyka francuskiego, odmiennymi i nieodmiennymi cz[ciami mowy oraz sposobami wzbogacania leksykalnego.
Tre[ci merytoryczne:
Morfologia rzeczownika i przymiotnika. Determinanty. Zaimki osobowe. Czasownik. Nieodmienne cz[ci mowy. Wzbogacanie leksykalne: zapo|yczenia, zmiany semantyczne, derywacja, kompozycja.
Literatura podstawowa:
Bogacki Krzysztof, 1999, Grammaire descriptive du français. Morphologie et dérivation, Wydawnictwo Uniwersytetu w BiaBymstoku, BiaBystok.
Przestaszewski Ludomir, Gramatyka jzyka francuskiego
Lehmann Alise, Martin-Berthet Françoise, 1998, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie, Editions Nathan, Paris.

GO SkBadnia jzyka francuskiego
Semestr 3-4, wykBad, 30 godzin Prowadzcy: dr Joanna Cholewa

Opis kursu: Celem zaj jest zapoznanie z metodami analizy skBadniowej, poznanie budowy zdania prostego i zBo|onego, poznanie funkcji wyrazów w zdaniu, poznanie funkcji zdaD podrzdnych, umiejtno[ wychwycenia podobieDstw i ró|nic midzy jzykiem francuskim i polskim na poziomie budowy zdania.
Cz[ skBadniowa po[wicona jest kategoriom relacyjnym opisywanym w terminach kombinatoryki elementów jzykowych. GBówne linie podziaBu prezentowanego materiaBu to: grupa nominalna i werbalna, zdanie proste, zdanie zBo|one, równowa|niki zdaD. Akcentuje si podobieDstwa i ró|nice midzy jzykiem francuskim i polskim.
Literatura podstawowa:
Baylon C., Fabre P., Initiation à la linguistique, Nathan, 2001. Collectif (sous la dir. de G. Mounin), Dictionnaire de la linguistique, P.U.F., 2004.
Grévisse M., Le bon Usage, Duculot, Paris-Gembloux 1980.
Grévisse M., Cours d’analyse grammaticale, Duculot, Paris-Louvain-la-Neuve, 1968.
Soutet O., Linguistique, P.U.F., 2005.
 
GO - Semantyka jzyka francuskiego,
Semestr 5-6, wiczenia, 30 godzin
Prowadzcy: dr Katarzyna Rodrigo-Pereira

Opis kursu: Rozpoznawanie zmian znaczeniowych w jzyku francuskim (rodzina wyrazów, rozszerzenie i  zaw|enie znaczenia, pejoratywizacja, amelioracja, zapo|yczenie, interferencja). Udoskonalenie w  praktycznym stosowaniu najcz[ciej u|ywanych i najbardziej typowych frazeologizmów jzyka francuskiego: idiomów, zwizków cz[ciowo zleksykalizowanych, pewnych stereotypów jzykowych.
Tre[ci merytoryczne: Dewerbalizacja, znaczenie, jednostki znaczeniowe. Praca nad ocen podobieDstwa znaczeniowego (synonimia, bliskoznaczno[, podobieDstwo znaczeniowe oraz ró|noznaczno[; synonimia w definiowaniu, synonimia w eksplikacjach). wiczenia w poprawnym  stosowaniu [rodków jzykowych sBu|cych do wyra|ania ró|nych intencji, stanów emocjonalnych oraz adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej. wiczenia udoskonalajce rozpoznawania struktury ró|nych form wypowiedzi ustnych oraz tekstu.
Literatura podstawowa:
Miczka E., Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français, cours de perfectionnement, wyd. Uniwersytetu Zlskiego, Katowice 1999
Zarba L., Z francuskim za pan brat. À tu et à toi avec le français. Exercices de phraséologie française pour la jeunesse scolaire, Nowela, PoznaD, 2008
Zarba L., Polsko-francuski sBownik frazeologiczny, PWN, Warszawa (dostpne wydanie)
 
Historia jzyka francuskiego I
Semestr 4, wykBad, 30 godzin
Prowadzcy: prof. Krzysztof Bogacki

Opis kursu: Celem zaj jest zaznajomienie z etapami ewolucji jzyka francuskiego od Baciny do XIII/XIV wieku i systemem gramatycznym i leksykalnym jzyka starofrancuskiego. Student powinien posi[ umiejtno[ przetBumaczenia tekstu starofrancuskiego bez naleciaBo[ci dialektalnych na polski i francuski.
Tre[ci merytoryczne: Ewolucja Baciny mówionej, najstarsze zabytki jzykowe (glosariusze, Serments de Strasbourg). Podstawowe kategorie werbalne i nominalne jzyka francuskiego i ich ewolucja do przeBomu XIII i XIV wieku. Typy ewolucji fonetycznej samogBosek i spóBgBosek. Ewolucja uwarunkowana i spontaniczna. Przypadki nominalne, redukcja deklinacji. PrzeksztaBcenia w obrbie systemu werbalnego, powstanie nowych czasów. Zasady u|ycia przypadków. U|ycie czasów starofrancuskich odbiegajce od norm wspóBczesnej francuszczyzny. Zanik deklinacji i usztywnienie szyku elementów w zdaniu. Zró|nicowanie dialektalne: dialekty d oc i d oil. Lektura wybranych tekstów (dialekt Ile de France).
Literatura podstawowa:
Bogacki Krzysztof (2003), Anthologie de l ancien français, LEKSEM, Aask
Bogacki Krzysztof, Giermak-ZieliDska Teresa (1999), Introduction à la grammaire de l ancien français, Publications de l Institut de Philologie Romane, Université de Varsovie, Warszawa
Buridant Claude (2000), Grammaire nouvelle de l’ancien français, SEDES
Dauzat Albert, Dubois Jean, Mitterand Henri (1971), Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, Paris
Greimas Algirdas Julien (1987), Dictionnaire de l’ancien français, Larousse, Paris

Gramatyka kontrastywna polsko-francuska I
Semestr 4, wykBad, 15 godzin
Prowadzcy: Prof. Teresa Giermak-ZieliDska

Opis kursu: Studenci powinni pozna w podstawowym zakresie podobieDstwa i ró|nice 1) systemów fonologicznych obydwu jzyków, 2) kategorii gramatycznych nominalnych i werbalnych 3) procesów sBowotwórczych, 4) struktur zdaniowych. Wiedza ta powinna da umiejtno[ wyja[niania trudno[ci w procesie uczenia si / nauczania jzyka francuskiego, przydatn w pracy zawodowej nauczyciela jzyka, tBumacza, redaktora.
Literatura podstawowa:
Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Podstawowe wiadomo[ci z gramatyki polskiej i francuskiej. Szkic porównawczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Zlskiego, Katowice 2007.
Dowolna gramatyka jzyka polskiego, np. Alicja Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Wstp do translatoryki
Semestr 5-6, wykBad (15 godzin, semestr 5), wiczenia (30 godzin, semestr 5-6)
Prowadzcy:
Prof. Teresa Giermak-ZieliDska (wykBad)
Dr Joanna Cholewa (wiczenia)

Opis kursu: KsztaBcenie podstaw kompetencji tBumaczenia tekstów pisanych, przedstawienie najwa|niejszych problemów tBumaczeniowych, wdro|enie do warsztatu tBumacza. Praca obejmuje nastpujce zagadnienia: rodzaje tBumaczeD, typy tekstów, struktura tekstu naukowego, proces przekBadu, kryteria dobrego przekBadu, predyspozycje tBumacza pisemnego i ustnego, odpowiedzialno[ tBumacza za tekst przekBadu, warsztat pracy tBumacza, wymogi formalne tBumaczenia pisemnego, strategie tBumacza, procedury tBumaczeniowe, trudno[ci w przekBadzie (jzyk francuski / jzyk polski), bBdy w tBumaczeniu - rodzaje bBdów, tBumaczenie ró|nych typów tekstów.
Literatura podstawowa:
Kierzkowska Danuta, 2002, TBumaczenia prawnicze, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa.
Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa, 1996, WspóBczesne tendencje przekBadoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaD.
SkibiDska El|bieta, 2001, Inaczej mówic... TBumaczenie z francuskiego na polski, Dolno[lskie Wydawnictwo Edukacyjne, WrocBaw.
Tomaszkiewicz T., 2006, Odpowiednie da rzeczy sBowo..., Wydawnictwo Naukowe, PoznaD.

Jzykoznawczy moduB specjalizacyjny
 
Metody badaD jzykoznawczych II
Semestr 5, wykBad, 15 godzin
Prowadzcy: prof. Krzysztof Bogacki

Opis kursu: Celem ksztaBcenia jest opanowanie podstawowych wiadomo[ci z zakresu podejmowanych zagadnieD przez reprezentantów dominujcych aktualnie szkóB badawczych i stosowanych metod. Preferuje si kierunki dominujce w krajach francuskojzycznych, cho uwzgldniane s tak|e najwa|niejsze szkoBy reprezentowane przez lingwistów z innych krajów.
Tre[ci merytoryczne:
Semantyka generatywna : zaBo|enia teoretyczne, stosowane metody analizy.  Jzykoznawstwo komputerowe: problematyka, metody badawcze, dziedziny zastosowaD praktycznych. SBowniki elektroniczne, ich znaczenie, typy, sposoby konstrukcji, stosowane narzdzia (platforma NooJ i Unitex). TBumaczenie maszynowe: modele, trudno[ci, ograniczenia. Dostpne bezpBatne translatory on-line. Jzyki kontrolowane: zródBa, typy, zastosowania w praktyce. Kognitywizm w badaniach jzykoznawczych.
Literatura podstawowa:
Ducrot O., Schaeffer J.M. (1995) Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil
Martin R. (2007) Comprendre la linguistique, Paris, PUF
Paveau M.A., Sarfati G.E. (2003) Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à la pragmatique,  Paris, A. Colin
Paveau M.A., Sarfati G.E. (2009) Wielkie teorie jzykoznawcze. Od jzykoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki,  Kraków, Avalon.
Tabakowska E. (2001) Kognitywne podstawy jzyka i jzykoznawstwa, Kraków, Universitas

Najnowsze prdy w jzykoznawstwie
Semestr 5, wykBad, 30 godzin
Prowadzcy: prof. Krzysztof Bogacki

Opis kursu: Celem zaj jest zaznajomienie sBuchaczy z prowadzonymi aktualnie na [wiecie badaniami w zakresie semantyki, skBadni, pragmatyki i leksykografii/leksykologii
Tre[ci merytoryczne:
Semantyka generatywna : zaBo|enia teoretyczne, stosowane metody analizy.  Jzykoznawstwo komputerowe: problematyka, metody badawcze, dziedziny zastosowaD praktycznych. TBumaczenie maszynowe: modele, trudno[ci, ograniczenia. Jzyki kontrolowane: zródBa, typy JK, zastosowania w praktyce. Kognitywizm w badaniach jzykoznawczych.
Literatura podstawowa:
Neveu F., Muni Toke V., Durand J., Klingler T., Mondada L., Prévost S. (éds.), Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF 2010, 978-2-7598-0534-1, Paris, 2010, Institut de Linguistique Française.
 HYPERLINK "http://www.linguistiquefrancaise.org/index.php?option=com_toc&url=/articles/cmlf/abs/2010/01/" http://www.linguistiquefrancaise.org/index.php?option=com_toc&url=/articles/cmlf/abs/2010/01/contents/contents.html

Historia jzyka francuskiego II
Semestr 5-6, konwersatorium, 30 godzin
Prowadzcy: prof. Krzysztof Bogacki

Opis kursu: Celem zaj jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii rozwoju jzyka francuskiego nabytej na zajciach Historia jzyka francuskiego I. Oczekiwanymi efektami s:
Umiejtno[ praktyczna poprawnego zinterpretowania [rednio trudnych tekstów starofrancuskich (dopuszczalny sBownik starofrancuski) ; Znajomo[ podstawowych faktów historycznych majcych wpByw na rozwój jzyka francuskiego (prawodawstwo, powoBanie do |ycia Akademii Francuskiej, wa|niejsze wydarzenia kulturalne itd.); Znajomo[ najstarszych sBowników i gramatyk jzyka francuskiego; Umiejtno[ oceny dziaBaD podejmowanych przez pisarzy, gramatyków i filozofów na rzecz obrony jzyka francuskiego; Umiejtno[ oceny pozycji wspóBczesnej francuszczyzny w[ród innych jzyków.
Literatura podstawowa:
Bogacki Krzysztof (2003), Anthologie de l ancien français, LEKSEM, Aask
Bogacki Krzysztof, Giermak-ZieliDska Teresa (1999), Introduction à la grammaire de l ancien français, Publications de l’Institut de Philologie Romane, Université de Varsovie, Warszawa
Buridant Claude (2000), Grammaire nouvelle de l’ancien français, SEDES
Marie-Josée de Saint-Robert, La politique de la langue française, coll. Que sais-je? n° 3572, PUF, 2000

Gramatyka kontrastywna polsko-francuska II
Semestr 5, wykBad, 15 godzin
Prowadzcy: Prof. Teresa Giermak-ZieliDska

Opis kursu: 1) ukazanie ró|nic semantycznych i leksykalnych w wybranych obszarach sBownictwa obydwu jzyków. 3) Porównanie wybranych struktur morfologicznych i skBadniowych. Celem jest nabycie umiejtno[ci doboru sBownictwa do rodzaju tekstu, rozpoznawania i kalk strukturalnych i semantycznych. Wszystko to posBu|y zwikszeniu kompetencji zawodowych w nauczaniu jzyka francuskiego i poprawnym redagowaniu tekstów w tym jzyku.
Literatura podstawowa:
Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Podstawowe wiadomo[ci z gramatyki polskiej i francuskiej. Szkic porównawczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Zlskiego, Katowice 2007.
Dowolna gramatyka jzyka polskiego, np. Alicja Nagórko,Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
StanisBaw Gniadek, Grammaire contrastive franco-polonaise, PWN, Warszawa 1979
Barbara Kuszmider, Aspect, temporalité et modalité en polonais et en français, Ophrys, Paris 1999

Wstp do translatoryki Semestr 5-6, wykBad, 15 godzin (semestr 5), wiczenia, 30 godzin (semestr 5-6)
Prowadzcy:
Prof. Teresa Giermak-ZieliDska (wykBad)
Dr Joanna Cholewa (wiczenia) WykBad i wiczenia na pitym i szóstym semestrze studiów.
Opis kursu: ksztaBcenie podstaw kompetencji tBumaczenia tekstów pisanych, przedstawienie najwa|niejszych problemów tBumaczeniowych, wdro|enie do warsztatu tBumacza. Praca obejmuje nastpujce zagadnienia: rodzaje tBumaczeD, typy tekstów, struktura tekstu naukowego, proces przekBadu, kryteria dobrego przekBadu, predyspozycje tBumacza pisemnego i ustnego, odpowiedzialno[ tBumacza za tekst przekBadu, warsztat pracy tBumacza, wymogi formalne tBumaczenia pisemnego, strategie tBumacza, procedury tBumaczeniowe, trudno[ci w przekBadzie (jzyk francuski / jzyk polski), bBdy w tBumaczeniu - rodzaje bBdów, tBumaczenie ró|nych typów tekstów.
Literatura podstawowa:
Kierzkowska Danuta, 2002, TBumaczenia prawnicze, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa.
Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa, 1996, WspóBczesne tendencje przekBadoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaD.
SkibiDska El|bieta, 2001, Inaczej mówic... TBumaczenie z francuskiego na polski, Dolno[lskie Wydawnictwo Edukacyjne, WrocBaw.
Tomaszkiewicz T., 2006, Odpowiednie da rzeczy sBowo..., Wydawnictwo Naukowe, PoznaD.

Polszczyzna w przekBadach
Semestr 5, konwersatorium, 15 godzin
Prowadzcy: dr Anna BerliDska

Opis kursu: Konwersatorium dotyczy reguB poprawnej polszczyzny ze szczególnym uwzgldnieniem troski o form jzykow tekstów przekBadanych z jzyka francuskiego na jzyk polski. Ma na celu przestrzec przed najcz[ciej spotykanymi bBdami, zwBaszcza popeBnianymi pod naciskiem reguB jzyka oryginaBu. Sporo uwagi po[wica si zbdnym zapo|yczeniom (np. zbalansowa), wprowadzaniu niezrozumiaBych dla polskiego czytelnika fraº
" V :
z
|
®
°
ú
¾À
¬ðÝÊ¿²¤—Š—}r]K¤=2hŠyBhWÇB*phhŠyBhWÇ5B*\ph#hŠyBhÐMD6B*]mHphsH)hŠyBhÐMD56B*\]mHphsHhŠyBhÐMDB*phhŠyBhÐMD0JB*phhŠyBhÎ@%B*CJphhŠyBhÐMDB*CJphhŠyBhÐMD5B*\phhŠyBh%6›5B*phhŠyBh%6›B*ph%hŠyBh%6›B*CJOJQJaJph%hŠyBhÜ>ÆB*CJOJQJaJphhŠyBh%6›B*mHphsH*º " V |
°
ú
¾À
¬pöøTÆN”ÄHvúúòêêåàÛÖÖåååååååååÑÑÌÌgdIbŽgdw!gdÐMDgdÐMDgdÐMDgdÐMD$a$gd%6›$a$gd%6›gd%6›dΐþþ¬®î02j(pôöøR˜ÄÆN’”¨¬f¦¾ÀÄHròåòåÖåòå˾°¢—Œ—Œ—s—h—h—[MhŠyBhf3Ñ6>*B*phhŠyBhIbŽB*PJphhŠyBhw!B*phhŠyBh2*6>*B*phhŠyBh2*B*phhŠyBhZvB*phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhÐMD5B*\phhŠyBh%h¾5B*\phhŠyBh%h¾B*PJphhŠyBh%h¾B*phhŠyBhWÇB*PJ\phhŠyBhWÇB*PJphhŠyBhDâB*PJphrvœÖ6€Ú=jˆºÒçõ(*np„ˆÈÊôöòçÙçʸʸʸʸʪŸ”Ÿ‰{‰naO> hŠyBhr
í6B*mH phsH #hŠyBhð¾6>*B*mH phsH hŠyBh2*B*PJphhŠyBhr
íB*PJphhŠyBh2*6>*B*phhŠyBh2*B*phhŠyBhKB*phhŠyBhr
íB*phhŠyBhÐMD5B*\ph#hŠyBh\ü6B*]mH phsH hŠyBh\üB*mH phsH hŠyBh\ü6B*]phhŠyBh\üB*phhŠyBh\üB*PJphvÀOžçèõ*np&ÊøŽ.  º » Ô !D"F"Ô$Ö$úúúúúõõõõõíåõííààõõõõõØØ7$G$gd9Ùgdr
í7$G$gdf3Ñ7$G$gdr
ígdÐMDgd\üöø*\Žà - . S m  º » Ô R!D"F"Z"^"ê#ò#4$²$Ô$Ö$íÜÈܹ§¹Ü¹§¹œŽ€uj_Q_Dujuj_hŠyBh9ÙB*PJphhŠyBh2*6>*B*phhŠyBh2*B*phhŠyBhÐMDB*phhŠyBh9ÙB*phhŠyBh9Ù5B*\phhŠyBhK5B*\phhŠyBhr
íB*ph#hŠyBhr
í6B*]mH phsH hŠyBhr
íB*mH phsH 'hŠyBhr
í6B*PJ]mH phsH !hŠyBhr
íB*PJmH phsH #hŠyBhr
í6>*B*mH phsH Ö$%%%V%š%Ð%&6&h&¦&
'>'@'n'v'x'œ'Þ'à'â'ì'þ'íÜô¢´‘}‘´¢´‘´¢k¢´‘YK=hŠyBhQQ[5B*\phhŠyBhÐMD5B*\ph#hŠyBhÐMD5B*\mH phsH #hŠyBh2*6B*]mH phsH 'hŠyBh-h®6B*PJ]mH phsH !hŠyBh-h®B*PJmH phsH #hŠyBh-h®6B*]mH phsH hŠyBh-h®B*mH phsH 0hŠyBh-h®6B*OJPJQJ^JmH phsH hŠyBh-h®6B*mH phsH #hŠyBhð¾6>*B*mH phsH Ö$%Ò%h&@'à'â'(p(ö(:)*B*phhŠyBhî+B*PJph%hŠyBhî+B*OJPJQJ^JphhŠyBh2*B*phhŠyBh2*6>*B*ph%hŠyBh2*B*OJPJQJ^JphhŠyBhî+B*phhŠyBhî+5B*\phhŠyBhQQ[5B*\phÊ102²2´2¬5Ú5^6à6â6H7º7Z8¸899H@v@A¤ADBFBdBÔBCúõúúíäúõõõõßßßßíÚÕÕßßÐËgd,jCgdZ€gdRsâgdRsâgdÐMD 7$8$H$gdî+7$G$gdf3Ñgd%2¨gdî+ 6Þ6à6â6D7F7H7b7t7Œ7>8Z8´8ê89992969H@r@îßÍ¿±£˜˜‚wlaSaA#hŠyBhf3Ñ6>*B*mH phsH hŠyBh2*6>*B*phhŠyBh2*B*phhŠyBh¦+B*phhŠyBhî+B*phhŠyBh‘MB*phhŠyBhÐMDB*phhŠyBh%2¨B*phhŠyBh%2¨5B*\phhŠyBhRsâ5B*\phhŠyBhÐMD5B*\ph#hŠyBhî+5B*\mH phsH hŠyBhî+B*mH phsH !hŠyBhî+B*PJmH phsH r@t@v@ADApA¤A¾A
BFB`BbBdBÔBêBCCC(C,CfD†D4JïÖĵ£µ”Ä”†{p{p{eZLZp?phŠyBhÐMD0JB*phhŠyBh2*6>*B*phhŠyBh2*B*phhŠyBh,jCB*phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhZ€B*phhŠyBhÐMD5B*\phhŠyBhRsâB*mH phsH #hŠyBhRsâ6B*]mH phsH hŠyBhRsâB*mH phsH #hŠyBhRsâ6B*]mH phsH 0hŠyBhf3Ñ6B*OJPJQJ^JmH phsH hŠyBhf3Ñ6B*mH phsH CC4JKJˆJËJ
KpLrLLM`MbMNO^RŒRSS˜SÞSàSFXHXúúòéééäúäúúúÜ×òÎúÉÉÉÉÉgdsL¿ 7$8$H$gdT%xgdT%x7$G$gdT%xgd,jC 7$8$H$gd,jC7$G$gdf3ÑgdÐMD4JIJJJKJfJˆJ«JËJÌJõJöJ
K KnLpLíÜm[N[?[N4hŠyBh,jCB*phhŠyBh,jC0JB*PJphhŠyBh,jCB*PJph"jhŠyBh,jCB*PJUph-hŠyBh,jCB*OJPJQJ^JmH phsH 3hŠyBh,jC6B*OJPJQJ]^JmH phsH !hŠyBh,jCB*PJmH phsH 'hŠyBh,jC6B*PJ]mH phsH 0hŠyBhf3Ñ6B*OJPJQJ^JmH phsH hŠyBhf3Ñ6B*mH phsH #hŠyBhf3Ñ6>*B*mH phsH pLrLŒL`MbMvMzMôN(OÄOòO2P´P¶PæQêQ^RˆRŠRŒR¢RSSñãØͿͬ™¬ØŽØŽØŽØ€s^H™ã+hŠyBhT%x6B*OJPJQJ]^Jph(hŠyBhf3Ñ6B*OJPJQJ^JphhŠyBhf3Ñ6B*phhŠyBhf3Ñ6>*B*phhŠyBhT%xB*ph%hŠyBhT%xB*OJPJQJ^Jph%hŠyBh,jCB*OJPJQJ^JphhŠyBh2*6>*B*phhŠyBh2*B*phhŠyBh,jCB*phhŠyBh,jC5B*\phhŠyBhÐMD5B*\phS(S,S˜S®S°S²SÞSôSøSDXFXHXtXúXY0Z2ZJZñæÛæÛÐæ·ªw`G`ñ9hŠyBhzJÅ5B*\ph0hŠyBh³76B*CJOJPJQJ^JaJph-hŠyBh³7B*CJOJPJQJ^JaJph0hŠyBh³7>*B*CJOJPJQJ^JaJphhŠyBhÂZB*PJphhŠyBhsL¿B*PJphhŠyBh³7B*PJphhŠyBh2*B*phhŠyBh2*6>*B*phhŠyBhf3ÑB*phhŠyBhsL¿B*phhŠyBhe¢B*phhŠyBhe¢5B*\phHX Y0Z2Z¼Z[
[p]ž]^[^¨^ñ^6_7_D_p`¼`¾`æbcžc*d”dýdööñìççççÞÞÞÞççñÙçÙÙÙÐÐÐÐ 7$8$H$gd‚G$gd‚G$ 7$8$H$gdzJÅgdzJÅgdÐMDgde¢ !7$8$H$gd³7JZæZ[
[["[p]š]œ]ž]Ð]^^^$^O^Y^[^{^Ž^¥^¨^Ï^â^ñ^ôéÞÐÞÁ«˜‡vcvP?PvP?PvP?Pv!hŠyBh2*B*PJmH phsH $hŠyBhzJÅ6B*PJmH phsH $hŠyBh2*6B*PJmH phsH !hŠyBhzJÅB*PJmH phsH hŠyBhzJÅB*]mH phsH $hŠyBhzJÅB*PJ]mH phsH *hŠyBhð¾6>*B*PJ]mH phsH hŠyBhzJÅB*PJ]phhŠyBh2*6>*B*phhŠyBh2*B*phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhzJÅB*phñ^ý^!_6_7_D_`.`n`¼`Ò`Ö`ha¢aæbcîÛʹ©œœ}n_P_:*hŠyBhð¾6>*B*PJ]mH phsH hŠyBhe¢B*PJ]phhŠyBh‚G$B*PJ]phhŠyBh–)÷B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBh‚G$B*PJphhŠyBhe¢B*PJphhŠyBhe¢5B*PJ\ph!hŠyBh‚G$B*PJmH phsH !hŠyBhzJÅB*PJmH phsH $hŠyBhzJÅ6B*PJmH phsH !hŠyBh2*B*PJmH phsH ccVcžcðc*d`d”dÚdüdýdþd0füfggüi&j*jDjˆjŒjëØÇØÇØÇØÇؼ®£‘‚sasRERhŠyBhËÒB*PJphhŠyBhËÒ6B*PJph"hŠyBhð¾6>*B*PJ]phhŠyBhËÒB*PJ]phhŠyBh–)÷B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBhËÒB*phhŠyBhËÒ5B*\phhŠyBh‚G$B*ph!hŠyBh‚G$B*PJmH phsH $hŠyBh‚G$6B*PJmH phsH 'hŠyBh‚G$6B*PJ]mH phsH ýdþd0f²füfþfüi*jŒj*k¨kªkÞklbldlzm¨mn.nVn²nVoXoŒoúõõõõõõììõàÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÖgdY9gdÆWU ¤¤[$\$gd¯9S 7$8$H$gdËÒgdËÒgdzJÅŒj°j*k`k¤k¦k¨kªkÞkblxl|lzm¤m¨mVn†n²noXoŒoíÜíÜí;°¥“„¥vh¥WHWH:hŠyBhY95B*\phhŠyBhÆWUB*mH phsH hŠyBhÆWU6B*mH phsH hŠyBhÆWU6>*B*phhŠyBhð¾6>*B*phhŠyBh–)÷B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBhÆWUB*phhŠyBhÆWU5B*\phhŠyBh¯9SB*mH phsH hŠyBhËÒB*mH phsH !hŠyBhËÒB*PJmH phsH $hŠyBhËÒ6B*PJmH phsH ŒoÊopp,p0pqÀrÂrìrîrðr,spsxs|s¨sôéÞ̽®Ÿ®|kZG6GZ!hŠyBhl1B*PJmH phsH $hŠyBhl16B*PJmH phsH !hŠyBh@ZB*PJmH phsH hŠyBhY96B*mH phsH hŠyBhl16B*mH phsH #hŠyBhð¾6>*B*mH phsH hŠyBhl1B*PJ]phhŠyBhY9B*PJ]phhŠyBh–)÷B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBh–)÷B*phhŠyBhÆWUB*phhŠyBhY9B*phŒoÌoppÂrðr|stƒtìtítu@vŠvŒvpxžx"yòy¤zx{||J|úúúõðççççððððâââÙÙÙÐÐðð 7$8$H$gdó[¸ 7$8$H$gdihgdih 7$8$H$gdl1gd¯9Sgdl1gdÆWU¨s¬súst9tmtƒtÉtêtìtítvŠv v¤v~wpxšxíÚɸÚÉÚÉÚªœ‘pcP*B*]mH phsH $hŠyBhihB*OJQJ]^JphhŠyBhihB*]phhŠyBh–)÷B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBhihB*phhŠyBhih5B*\phhŠyBhl15B*\ph!hŠyBh@ZB*PJmH phsH !hŠyBhl1B*PJmH phsH $hŠyBhl16B*PJmH phsH $hŠyBh@Z6B*PJmH phsH šxžxàx"y°yòy*z@zDz¤z{v{x{||"|J|~|¢|Ð|Ò|Ô|è|ïÞÏÞÏÞ¾ÞÏÞϯ¢—‰{pepeZH"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBh–)÷B*phhŠyBh¯9SB*phhŠyBh8(¸B*phhŠyBh¯9S5B*\phhŠyBhih5B*\phhŠyBhihB*phhŠyBhihB*]phhŠyBhó[¸B*mH phsH hŠyBhG
6B*mH phsH hŠyBhihB*mH phsH hŠyBhih6B*mH phsH hŠyBhihB*]mH phsH J|Ž|Ò|Ô|°€Þ€Þà‚X‚¢‚¤‚ↇœ‡"ˆ°ˆ‚‰„‰º‰VŠäŠf‹h‹óççóóóóâçççççÙÙÙÙóÍÍÍÍÍ ¤¤[$\$gdÐMD 7$8$H$gd8(¸gd8(¸ ¤¤[$\$gd8(¸ ¤¤[$\$gd¯9Sè|ì|°€Ú€Üàì‚¢‚¸‚¼‚↠‡‡P‡ñäÔǼ® •ƒñt^J9!hŠyBh@ZB*PJmH phsH 'hŠyBh8(¸6B*PJ]mH phsH *hŠyBhð¾6>*B*PJ]mH phsH hŠyBh8(¸B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBh8(¸B*phhŠyBh8(¸5B*\phhŠyBhih5B*\phhŠyBh¯9SB*phhŠyBh¯9SB*PJphhŠyBhð¾6>*B*PJphhŠyBh˜B*PJphhŠyBh–)÷B*PJ]phP‡T‡h‡œ‡Ä‡ˆˆ"ˆNˆŒˆ°ˆÞˆf‰€‰‚‰„‰¸‰º‰äŠf‹|‹€‹>@¼r”t”x”ª”¬”íÚɸÚÉÚ¸Úɸ¤Éړ…zoz]Nz…z…z…z…zhŠyBh–)÷B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBhÒa²B*phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhÐMD5B*\ph hŠyBh8(¸B*]mH phsH 'hŠyBh8(¸6B*PJ]mH phsH !hŠyBh@ZB*PJmH phsH !hŠyBh8(¸B*PJmH phsH $hŠyBh8(¸6B*PJmH phsH $hŠyBh@Z6B*PJmH phsH h‹@¼ž‘€’‚’’®’Þ’ “2“6“F“f“”“¼“â“æ“ø“”D”r”v”x”¬”°”óóóóóóóîîîîîîîîîîîîîîîîóóóógdÐMD ¤¤[$\$gdÐMD¬”®”°”Ô”Ú”•n•„•ˆ•œ™ž™Ø›Ú›œœœªœö^žñæñæñæÔÅ溫晈oVA4hŠyBhŠuLB*]ph(hŠyBhŠuLB*CJOJQJ]aJph0hŠyBhŠuLB*CJOJQJ]aJmH phsH 0hŠyBhf3Ñ6B*OJPJQJ^JmH phsH hŠyBhf3Ñ6B*mH phsH #hŠyBhf3Ñ6>*B*mH phsH hŠyBhŠuLB*PJ]phhŠyBhŠuLB*phhŠyBh–)÷B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhÐMD5B*\ph°”Ö”Ú”.•p•&šÚ›œªœNö`žnŸ¢Ÿ * l ° ü þ ®¤Ü¤óóóóîâÚÕÕÕâɽ¸óóóóóóÚgdÐ~´ ¤¤[$\$gdÐ~´ ¤d¤d[$\$gdÐMD%gdŠuL7$G$gdf3Ñ ¤¤[$\$gdŠuLgdŠuL ¤¤[$\$gdÐMD^ž`žªžTŸjŸnŸvŸxŸ Ÿ¢Ÿ æ ü þ ¡¡ ¡ò£&¤v¤ª¤®¤Ø¤óåÚÏÚåÚåÚÄÚ·¨–‡xk^k^kL#hŠyBhf3Ñ6>*B*mH phsH hŠyBhzidB*]phhŠyBhÐMDB*]phhŠyBhÐMD0JB*]phhŠyBh–)÷B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBh–)÷0JB*]phhŠyBhÐMD0JB*phhŠyBhÐ~´B*phhŠyBhJ(ÖB*phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhÐMD5B*\phhŠyBhŠuL6B*phؤڤܤ¥ä¥ô¥x¦Ž¦§L§Ô§æ§b¨t¨©©L©N©h©t©À©Â©8ªtªŠªïÖǶǶǶǶ¥’Ƕƒug\Q\Q\Q?"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhlPáB*phhŠyBhlPá5B*\phhŠyBhÐMD5B*\phhŠyBhÐMDB*mH phsH $hŠyBhì~l6B*PJmH phsH !hŠyBhì~lB*PJmH phsH hŠyBhì~l6B*mH phsH hŠyBhì~lB*mH phsH 0hŠyBhf3Ñ6B*OJPJQJ^JmH phsH hŠyBhf3Ñ6B*mH phsH ܤä¥x¦§Ô§b¨©©N©Â©8ªvªÊ«ô«h­–­ª®¯°°b°Ü°ñåññÜñÐÄÄÄÄÄÄļÜÜÄÐÐÐ7$G$gdf3Ñ ¤¤[$\$gdlPá ¤¤[$\$gdÐMD 7$8$H$gdlPá ¤¤[$\$gdì~l
¤¤9D[$\$gdlPኪŽª°ªÈ«Ê«ô«h­’­”­–­È­@®ª®Ú®¯¯Z¯t¯ñæÓÀ江Žu±f±S@S-S$hŠyBhlPáB*PJ]mH phsH $hŠyBhlPá6B*PJmH phsH $hŠyBhlPáB*PJ]mH phsH hŠyBhlPá6B*PJph0hŠyBhf3Ñ6B*OJPJQJ^JmH phsH hŠyBhf3Ñ6B*mH phsH #hŠyBhf3Ñ6>*B*mH phsH hŠyBhlPáB*PJ]ph%hŠyBhÐMDB*OJPJQJ^Jph%hŠyBhlPáB*OJPJQJ^JphhŠyBhlPáB*phhŠyBh–)÷B*PJ]pht¯æ¯°°°`°b°|°ˆ°ž°Ü°ò°ö°.³Ô´µªµÔµÖµíÚɸªœ‘†‘†te‘†‘†SB hŠyBhf3Ñ6B*mH phsH #hŠyBhf3Ñ6>*B*mH phsH hŠyBh–)÷B*PJ]ph"hŠyBh–)÷6>*B*PJ]phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhž*B*PJ]phhŠyBhoA0B*phhŠyBh¿_QB*phhŠyBhÐMDB*ph!hŠyBhÐMD56B*\]ph)hŠyBh®O:56B*\]mH phsH 1hŠyBhÎ×B*CJOJQJ^JaJmH phsH 2jhŠyBhÎ×B*CJOJQJU^JaJph5hŠyBhÎ×0JB*CJOJQJ^JaJmH phsH ”õìõ ÷÷€ø„øùùèùìù„ú®ú°ú²úæú&ûªûæûèûüqüšü½üàüýý ýïàÑàÑàÑàÑà¿®•†u†u†u†u†c†VE!hŠyBh“w56B*\]phhŠyBhÐMDB*]ph#hŠyBh“w6B*]mH phsH !hŠyBh“w0JB*mH phsH hŠyBh“wB*mH phsH 0hŠyBhf3Ñ6B*OJPJQJ^JmH phsH hŠyBhf3Ñ6B*mH phsH #hŠyBhf3Ñ6>*B*mH phsH hŠyBhf3ÑB*PJ]phhŠyBh“wB*PJ]phhŠyBh“wB*PJ\]ph„ú²úBûYü üý ý4ý:þþ’þìPBदtŒÜŽ’ À ÷ëëëëßßßßßß×ÎÎÎÎßßßßßß× 7$8$H$gd©c7$G$gdéY  ¤¤[$\$gdÐMD ¤¤[$\$gd“w7$G$gdf3Ñ ýýý3ýþ:þþ¦þªþêìPèLP¾î@Bh¸àîÛîÐÅ㤕†xkV•G•G•G•G•G•hŠyBh©c6B*PJph(hŠyBhéY 6B*OJPJQJ^JphhŠyBhéY 6B*phhŠyBhéY 6>*B*phhŠyBhÐMDB*PJ]phhŠyBh©cB*PJ]phhŠyBh$rïB*PJ]ph"hŠyBh$rï6>*B*PJ]phhŠyBhQV*B*phhŠyBh$rïB*PJ]ph"hŠyBh$rï6>*B*PJ]phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhÀ aB*phhŠyBhÐMD6B*]ph!hŠyBhÐMD56B*\]ph)hŠyBhÐMD56B*\]mH phsH $hŠyBh©c6B*PJmH phsH $hŠyBh©cB*PJ]mH phsH ô "
X
\

FH|èvôö*t°²ÆʈD‰‚‰„‰À‰ñæñæñæñæñæñÛʸ¦”~k¦i¦WE¦#hŠyBhƒÜ6B*]mHphsH#hŠyBh¡E´6B*]mHphsHU$hŠyBh$rïB*PJ]mHphsH*hŠyBh$rï6>*B*PJ]mHphsH#hŠyBh$rï6B*]mHphsH#hŠyBhÐMD6B*]mHphsH#hŠyBhÝ^è6B*]mHphsH!hŠyBhÐMD56B*\]phhŠyBhÐMDB*phhŠyBhUMÌB*phhŠyBhUMÌ6B*]phÀ \
HHôö*t°²À‰î‰^Š
‹ȋxŒ|Œ̌ЌBŠŒúúõúééääßßÓÉÉÉÉééééééé &$¤a$gdf3Ñ ¤¤[$\$gd¡E´gd¡E´gdÐMD ¤¤[$\$gdÐMDgdUMÌgdUMÌzeologizmów, dosBowno[ciom w tBumaczeniu (np. jzyk macierzysty), polskim odpowiednikom nazw obcych, naruszaniu polskich reguB ortograficznych i gramatycznych, wBa[ciwej odmianie obcych imion, nazwisk i nazw geograficznych.
Literatura podstawowa:
(red.) M.BaDko, Polszczyzna na co dzieD, Warszawa 2006.
H.Jadacka, Kultura jzyka polskiego. Fleksja, sBowotwórstwo, skBadnia, Warszawa 2006.
Jzyk rodzimy a jzyk obcy, pod red. A.KopczyDskiego i U.Zaliwskiej-Okrutnej, Warszawa 2002.
A.Markowski, Kultura jzyka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2006.
 
Blok literaturoznawczy i kulturoznawczy
 
Wstp do literaturoznawstwa
Semestr 2, wykBad, 30 godzin
Prowadzcy: dr Agnieszka WBoczewska

Opis kursu: zapoznanie studentów z szeroko pojtym problemem literaturoznawstwa, w szczególno[ci z zaBo|eniami teorii literatury oraz metodologii badaD literackich;
zapoznanie z narzdziami, które uBatwi interpretacj utworów literackich na zajciach z HLF
rozwijanie umiejtno[ci pracy z tekstem literackim;
rozwijanie umiejtno[ci klasyfikowania dzieBa na podstawie stylu wypowiedzi autora;
Tre[ci merytoryczne:
Wyja[nienie wieloaspektowo[ci terminu literaturoznawstwo ; definicja obszaru badaD literaturoznawstwa.
Próba odpowiedzi na pytania Czym jest literatura oraz Czym jest dzieBo literackie , w perspektywie historycznoliterackiej (Arystoteles, Plejada, Nicolas Boileau; formali[ci rosyjscy; pierwsza awangarda; egzystencjalizm Jean-Paul Sartre a; dzieBo otwarte Umberto Eco);
Metoda fenomenologiczna analizy utworu literackiego wg Romana Ingardena
Definicja stylów wypowiedzi, w szczególno[ci stylów jzyka pisanego. DzieBo literackie jako struktura: charakterystyka [rodków wypowiedzi typowych dla pierwszego poziomu dzieBa literackiego poziomu fonicznego (fonetyczne [rodki stylistyczne; figures de diction).
Charakterystyka ró|norodnych [rodków stylistycznych typowych dla drugiego poziomu dzieBa literackiego (figures de pensée, figures de construction).
Omówienie wybranych figur retorycznych (figures des mots).
Omówienie wybranych kategorii estetycznych i konwencji literackich (realizm, idealizm, fantastyka, komizm, tragizm, absurd, groteska, burleska).
Problem rodzajów i gatunków literackich: ich ewolucja i rozwojowo[, przemiany zachodzce w literaturze europejskiej, w szczególno[ci francuskiej, od okresu Zredniowiecza po czasy wspóBczesne.
Problem postaci: ewolucja funkcji postaci od Zredniowiecza do czasów wspóBczesnych; wspóBczesna typologia postaci; funkcje postaci; postacie jako aktanty; sposoby przedstawiania postaci.
Problem narracji: definicje poj (narracja, opis, akcja, perypetia, historia, monolog, dialog); omówienie ró|nych schematów narracyjnych.
Autor: klasyczna i wspóBczesna definicja autora dzieBa; problem recepcji dzieBa literackiego: dialogiczno[ vs. hermetyzm.
Przedstawienie obszaru analizy metodologii badaD literackich krytyka francuska w XIX wieku. Przedstawienie obszaru analizy metodologii badaD literackich krytyka francuska w XX wieku.
Literatura podstawowa:
GBowiDski MichaB, Zarys teorii literatury, WSiP, 1986
Ingarden, Roman, O poznawaniu dzieBa literackiego, PWN, Warszawa, 1976.
Dictionnaire des personnages littéraires et dramatiques de tous les pays, SEDE, Paris, 1960.
Eco, Umberto, DzieBo otwarte, 1973.
Eco, Umberto, Lector in fabula, Grasset, 1985.
Pavis, Patrice, SBownik terminów teatralnych, Ossolineum 2002.
Ubersfeld Anne, Czytanie teatru, PWN, 2004.
Propp Vladimir, Morfologia bajki, Ksi|ka i Wiedza, 1976.
Sartre, Jean-Paul, Qu est-ce que la littérature? [ds. Situations, II], Gallimard, 1948.
Todorov, Tzvetan, Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes, Seuil, 1965.
Todorov, Tzvetan, Poétique de la prose, Seuil, 1971.
Wellek, René, Warren, Austin, La théorie littéraire, Seuil, 1971.
 
Historia literatury francuskiej I
Semestr 1-2, wykBad, 30 godzin, wiczenia, 15 godzin
Prowadzcy: dr Katarzyna Rodrigo-Pereira, dr Agnieszka WBoczewska
Opis kursu: Zajcia s teoretycznym przygotowaniem do czytania i analizowania zródBowych tekstów literackich. Stanowi wprowadzenie do historii literatury francuskiej, poznawanej na tle wydarzeD historycznych i kulturalnych kolejnych epok: od [redniowiecza do baroku, wieki XVIII, XIX i XX. WykBad prezentuje panoram literatury francuskiej od epoki Zredniowiecza do XX wieku w ujciu kategorii estetycznych; Jego celem jest zapoznanie studentów z kluczowymi zjawiskami estetycznymi w perspektywie chronologicznej, z kontekstem kulturowo-spoBecznym epok, uBatwiajcym rozumienie i samodzieln interpretacj tekstów literackich; przygotowanie do samodzielnej pracy z tekstem literackim (kwalifikacji gatunkowej, estetycznej, analizy tre[ci)
Tre[ci merytoryczne: Historia literatury francuskiej w ujciu kategorii estetycznych zilustrowanych w najwybitniejszych utworach literackich epok:
Zredniowiecze le merveilleux chanson de geste, drame liturgique, literatura dworska ; Zredniowiecze le grotesque literatura mieszczaDska, drame profane; Renesans l harmonieux poezja Plejady, twórczo[ SzkoBy lyoDskiej ; Barok la préciosité literatura salonów arystokratycznych; Klasycyzm le tragique / le comique dramat XVII w. (tragedia i komedia) ; O[wiecenie l humour / satirique pisma krytyczne epoki przedrewolucyjnej i okresu Rewolucji; Romantyzm le sublime dramat i poezja okresu romantyzmu;
Symbolizm- le mystérieux dramat i poezja koDca XIX w.; Realizm wielka powie[ drugiej poBowy XIX w.
Literatura podstawowa:
Adam A., Lerminier G., Morot-Sir E., Littérature française, 2 vol., Larousse, 1967-1968.
Adamski J., Historia literatury francuskiej, Ossolineum, WrocBaw, 1989.
Brunel P., Bellenger Y., Couty D., Cellier Ph., Histoire de la littérature française, 2 vol., Bordas, 1972.
Ehrard J., Mauzi R., Didier B., Le XVIII siècle, 3 vol., Collection « Littérature française », Arthaud, 1970.
Giraud Y., Jung M.-R., La renaissance (1480-1624), 3 vol., Collection « Littérature française », Arthaud, 1970.
Lagarde A., Michard L., Moyen âge, les grands auteurs français du programme, Bordas, 1963.
Lagarde A., Michard L., XVI siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1970.
Lagarde A., Michard L., XVII siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.
Lagarde A., Michard L., XVIII siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.
Littérature. Textes et documents, Collection Henri Mitterand, 5 vol., Nathan, 1988 1991.
Manuel d'histoire littéraire de la France, 6 vol., Editions Sociales, 1976 1982.
Payen Ch., Manuel d'histoire littéraire de la France (dès origines à 1600), Editions sociales, 1965.
Payen Ch., Histoire de la littérature française (dès origines à 1715), Colin, 1969.

Semestr 3-4, wiczenia, 60 godzin
Prowadzcy: dr Agnieszka WBoczewska
Opis kursu: systematyzacja wiedzy zdobytej na wykBadach z HLF;
zapoznanie studentów z najwa|niejszymi dzieBami literatury francuskiej (od Zredniowiecza do XVIII wieku);
rozwijanie umiejtno[ci analizy utworu literackiego;
rozwijanie kompetencji jzykowych w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
rozwijanie umiejtno[ci ustnej prezentacji zagadnienia na forum.
Tre[ci merytoryczne :
Moyen Age : littérature et idéaux (Chanson de Roland) ; littérature courtoise en France (Chrétien de Troyes, Lancelot ou le chevalier à la charrette ; Marie de France, Le lai du Laostic) ; littérature satirique en France ; fabliau de Renard ; théâtre moyenâgeux français (miracles, mystères, farces) ;
Renaissance : principes poétiques selon Ecole lyonnaise et la Pléiade ; humanisme en littérature (Rabelais, fragments de Gargantua) ; littérature religieuse et sceptique (Jean Calvin, fragments de l Institution Chrétienne ; Michel de Montaigne, fragments des Essais) ;
Classicisme : préciosité (Honoré d Urfé, fragments de l Astrée) ; libertinage et jansénisme (Jean de La Fontaine ; Balise Pascal, fragments des Pensées) ; arts poétiques (Nicolas Boileau et La Bruyère ) ; théâtre tragique et comique (Jean Racine et Molière) ;
Siècle des Lumières : rationalisme et sensibilité; Encyclopédie ; préromantisme (Jean-Jacques Rousseau, fragments d Emile).
Literatura podstawowa:
Anthologie poétique française XVI siècle, Garnier-Flammarion, 1965.
Adam A., Lerminier G., Morot-Sir E., Littérature française, 2 vol., Larousse, 1967-1968.
Adamski J., Historia literatury francuskiej, Ossolineum, WrocBaw, 1989.
Baszkiewicz J., Historia Francji, Ossolineum, WrocBaw, 1999.
Brown R., Historia teatru, Diogenes, Warszawa, 1999.
Brunel P., Bellenger Y., Couty D., Cellier Ph., Histoire de la littérature française, 2 vol., Bordas, 1972.
Chassang, Seninger, Recueil de textes littéraires français (XVI, XVII, XVIII, XIX, XX siècles), Hachette, 1970.
Dictionnaire littéraire des personnages littéraires et dramatiques de tous les pays, SEDE, Paris, 1960.
Dictionnaire international des termes littéraires, sous la direction de R. Escarpin, Francke, Berne, 1970.
DybeB K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, PWN, 2005.
Lagarde A., Michard L., Moyen âge, les grands auteurs français du programme, Bordas, 1963.
Lagarde A., Michard L., XVI siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1970.
Lagarde A., Michard L., XVII siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.
Lagarde A., Michard L., XVIII siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.
Littérature française,16 vol., Arthaud, 1975.
Littérature. Textes et documents, Collection Henri Mitterand, 5 vol., Nathan, 1988 1991.
Zarys literatury frankofoDskiej I
Semestr 4-5, wykBad, 30 godzin, wiczenia, 15 godzin
Prowadzcy: dr Agnieszka WBoczewska
Opis kursu: Celem zaj jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojciami dotyczcymi Frankofonii w aspekcie historycznym, spoBecznym i politycznym. Podczas zaj omawiane s równie| najwa|niejsze dzieBa oraz twórczo[ pisarzy francuskojzycznego obszaru jzykowego.
Literatura podstawowa:
Ferro M., Histoire des colonisations, Seuil, 1993.
Luthi J.-J., Viatte A., Zananiri G. : Dictionnaire général de la francophonie; sous le patronage du Haut Comité de la Francophonie et du Secrétariat Général de la Langue Française ; Letouzey et Ané, Paris, 1986.
Matsili B., Francophonie et communication interculturelle en Afrique, Wydawnictwo Wy|szej SzkoBy Pedagogicznej w Czstochowie, Czstochowa, 2002.
Nowak K., Przez Czarny Ld, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1962.
Rouch A., Glavreuil G., Littératures nationales d écriture française. Afrique noire, Caraïbes, Océan Indien. Histoire littéraire et anthologie; Bordas, 1987. 
 
Wstp do kulturoznawstwa
Semestr 2-3, wykBad, 30 godzin
Prowadzcy: dr MaBgorzata Kamecka
Opis kursu: WykBad zostaB podzielony na dwie cz[ci. Celem pierwszej jest wprowadzenie i omówienie podstawowych poj i tendencji wystpujcych w kulturoznawstwie. Ostatnie zajcia po[wicone s ksztaBtowaniu kompetencji interkulturowej w nauczaniu jzyka obcego.
W cz[ci drugiej studenci zapoznaj si z przeobra|eniami zachodzcymi w procesie ksztaBtowania si wspóBczesnego oblicza Pary|a: w jaki sposób Pary|anie zmieniali miejsk przestrzeD, jakie czynniki wpBywaBy na zmian zachowaD mieszkaDców metropolii, jak przystosowywali si oni do zmieniajcych warunków zewntrznych, jakie znaczenie w ich |yciu odgrywa stosunek do przeszBo[ci?
Literatura podstawowa:
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Godlewski G., Kolankiewicz L., Mencwel A., Rodak P., Warszawa 2005.
Baldwin E., Longhurst B., McCracken, Ogborn M., Smith G., Wstp do kulturoznawstwa, PoznaD 2007.
Boski P., Kulturowe ramy zachowaD spoBecznych. Podrcznik psychologii midzykulturowej, Warszawa 2009.
CiaBo w kulturze i nauce, red. B. ZióBkowska, A. CwojdziDska, M. ChoBody, Warszawa 2009.
Francuska antropologia kulturowa wobec problemów wspóBczesnego [wiata, red. A. Chwieduk, A. PomieciDski, Warszawa 2008.
Identité(s). L individu, le groupe, la société, Editions Sciences Humaines, 2009.
 
Historia Francji
Semestr 1-2, wykBad, 30 godzin
Semestr 3, wiczenia, 30 godzin
Prowadzcy: dr MaBgorzata Kamecka
Opis kursu: GBównym celem zaj jest zapoznanie studentów z histori Francji od czasów prehistorycznych do wspóBczesnych oraz przedstawienie gBównych problemów i zagadnieD dotyczcych historii tego kraju. Nabyta wiedza ma umo|liwi zrozumienie podstawowych zjawisk spoBeczno-kulturowych, gospodarczych oraz politycznych wspóBczesnej Francji. Cele po[rednie: zrozumienie historycznego tBa wydarzeD z historii wspóBczesnej, zrozumienie odniesieD kulturowych, zrozumienie mentalno[ci, panujcych stereotypów, zmian zachodzcych w zachowaniach spoBecznych, analizowanie zwizków pomidzy przeszBo[ci a wspóBczesno[ci.
Literatura podstawowa:
Labrune G., Toutain P., L histoire de France, Nathan 1986
Miquel P., Histoire de la France, Marabout 1976
 
Zarys historii krajów frankofoDskich
Semestr 5, wykBad, 15 godzin, wiczenia, 15 godzin
Prowadzcy: dr MaBgorzata Kamecka
Opis kursu: Celem zaj jest zapoznanie studentów z elementami historii danego obszaru jzykowego (Belgia, Senegal, Algieria, Québec, Luizjana). Omówienie istotnych etapów rozwoju, wydarzeD, postaci |ycia politycznego i kulturalnego wybranych paDstw. Przedstawienie pojcia "frankofonia" i ewolucja terminu na przestrzeni XX wieku. Omówienie dziaBalno[ci gBównych instytucji zwizanych z promocj kultury i jzyka francuskiego na [wiecie. Przybli|enie form ich funkcjonowania w poszczególnych krajach.
Literatura podstawowa:
Monnerie A., La France aux cent visages, Hatier Didier, 1996
Klinkenberg J-M., La Langue et le Citoyen : Pour une autre politique de la langue française, PUF, 2003
Encyclopædia Universalis
Tétu de Labsade F., Le Québec, un pays, une culture, Boréal, 1990
Noutchié Nijké J., Civilisation progressive de la francophonie avec 500 activités, CLE International, 2003
 
Wiedza o Francji i krajach frankofoDskich I
Semestr 4, wykBad, 15 godzin, wiczenia, 15 godzin
Prowadzcy: dr MaBgorzata Kamecka
Opis kursu: Celem zaj jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zjawiskami decydujcymi o specyfice kulturowej spoBeczeDstw krajów francuskiego obszaru jzykowego (rodzina, religia, szkolnictwo, system warto[ci, rozrywki, |ycie kulturalne itp.). Studenci maj ponadto okazj rozszerzy swoj wiedz o geografii krajów francuskiego obszaru jzykowego ( np. uksztaBtowanie terenu, klimat, system rzek, bogactwa naturalne, struktura ludno[ci, przemysB, rolnictwo).
Literatura podstawowa:
Mathieu J.-L., Mesplier A., Géographie de la France, Hachette
Braun B., Collignon F., La France en fiches, Bréal
Kimmel A., Vous avez dit France ?, Hachette
Spotkanie z cywilizacj francusk, Nouvelle approche de la civilisation française, Kraków, 1996
ArtykuBy prasowe
MateriaBy audio (Le Français dans le Monde) i video (Hexagone), materiaBy wBasne prowadzcej (Arte, TV5, etc.)

Specjalizacyjny moduB literaturoznawczy i kulturoznawczy

Literatura francuska II
Semestr 5-6, wykBad, 30 godzin, wiczenia, 30 godzin, konwersatorium, 15 godzin
Prowadzcy: dr Katarzyna Rodrigo-Pereira

Opis kursu: Zajcia maj na celu kontynuacj i pogBbienie teorii i praktyki w czytaniu i analizowania zródBowych tekstów literackich. Dokonywana jest samodzielna interpretacja utworów literackich XX wieku, ze szczególnym uwzgldnieniem tematyki II wojny [wiatowej oraz lektura i omawianie wybranych tekstów.
Literatura podstawowa:
Engel Vincent, Pourquoi parler d Auschwitz? Préface de Claude Javeau, Les Éperonniers, Sciences pour l Homme , Bruksela 1992 ;
KardynaB Lustiger Jean-Marie, Le choix de Dieu. Entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton, Éditions de Fallois, Pary| 1987 [przekBad polski: Wybór Boga, tBum. Anna Turowiczowa, Znak, Kraków 1992] ;
Kofman Sarah, Rue Ordener, Rue Labat, Galilée, Pary| 1994 ;
Tuffrau P., Historia literatury francuskiej w zarysie. PWN, Warszawa, 1971;

Literatura frankofoDska II
Semestr 6, wykBad 15 godzin, wiczenia 15 godzin
Prowadzcy: dr Agnieszka WBoczewska

Opis kursu: Zajcia podzielone s na dwa etapy. Celem pierwszego jest zapoznanie studentów z pojciem frankofonii oraz z powizanymi z ni zagadnieniami, jak "négritude", "antillanité", "créolité", etc. Poznawanie kontekstu spoBeczno-politycznego frankofonii uBatwi zrozumienie procesu rozwoju literatury. Druga cz[ kursu po[wicona bdzie najwa|niejszym autorom, dzieBom i szkoBom literackim w kontek[cie frankofonii.
Literatura podstawowa:
Ferro M., Histoire des colonisations, Seuil, 1993.
Matsili B., Francophonie et communication interculturelle en Afrique, Wydawnictwo Wy|szej SzkoBy Pedagogicznej w Czstochowie, Czstochowa, 2002.
Rouch A., Glavreuil G., Littératures nationales d écriture française. Afrique noire, Caraïbes, Océan Indien. Histoire littéraire et anthologie; Bordas, 1987.
Tabone E., Joubert J.-L., Lecarme J., Vercier B.: Les littératures francophones depuis 1945, Bordas, 1986.
Tétu M., La Francophonie, Histoire, Problématique, Perspectives, Hachette, 1988.
 
Historia zwizków polsko-francuskich
Semestr 6, wykBad, 15 godzin
Prowadzcy: dr MaBgorzata Kamecka

Opis kursu: Kurs prowadzony w pitym i szóstym semestrze (w planie 2008/2009).
WykBad prowadzony jest w ramach bloku specjalizacyjnego o profilu literaturoznawczym i kulturoznawczym. Acz wobec tego szeroko pojte zagadnienia z zakresu literatury, historii oraz kultury Francji. OdwoBanie si do kultury rodzimej studentów stwarza mo|liwo[ci prowadzenia rozwa|aD o charakterze porównawczym. Celem zaj jest przedstawienie zwizków historycznych i kulturalnych midzy Polsk a Francj i ukazanie elementów Bczcych dwa kraje i narody. Tradycja tych wzajemnych relacji wpisuje si w szerszy kontekst kultury europejskiej.
Literatura podstawowa :
Francja-Polska XVIII-XIXw. Studia z dziejów kultury i polityki po[wicone profesorowi A. Zahorskiemu w sze[dziesit rocznic urodzin, Warszawa 1983.
Kaléidoscope Franco-Polonais, pod redakcj B. Geremka i Marcina Frybesa, Les Éditions Noir sur Blanc, Paris (France), Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, luty 2004.
Kowalski J., Loba A., M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005.
Kozierowska U., Kocik S., Polska-Francja. Wizi odlegBe i bliskie, Warszawa 1978.
Malinowski W.M., StyczyDski J., Pologne et les Polonais Dans la Litterature Francaise, Paris 2008.
Marty M., Voyageurs français en Pologne durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Écriture, Lumières et altérité, Paris, Honoré Champion, 2004.
Nieuwa|ny A., Laforest Ch., « De tout temps amis : Cinq siècles de relations franco-polonaises », Nouveau Monde Editions (9 décembre 2004)

Wiedza o Francji i krajach frankofoDskich II
Semestr 5, konwersatorium, 30 godzin
Prowadzcy: dr MaBgorzata Kamecka

Opis kursu: Celem zaj jest pogBbienie wiedzy studentów na tematy zwizane ze zjawiskami o charakterze spoBecznym i kulturalnym. Poprzez analiz biografii wybranych postaci odgrywajcych znaczn rol w publicznym |yciu kraju zajcia stanowi prób umiejscowienia kultury w |yciu spoBecznym jednostek oraz prób okre[lenia stopnia oddziaBywania kultury francuskiej na kultur europejsk i [wiatow.
Literatura podstawowa:
Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, Warszawa 2005.
Meyer D.C., Clés pour la France en 80 icônes culturelles. Pour comprendre la France et les Français, Hachette, Paris 2010.
Fragmenty tekstów lierackich (Druga pBe ; Przyjemno[ tekstu)
Fragmenty filmów, reporta|y, wywiadów (dokumenty wideo dostpne na stronach internetowych)

BLOK WIEDZY O AKWIZYCJI I NAUCE JZYKÓW
 
Metodyka nauczania jzyka francuskiego I
Semestr 3-4, wykBad (15 godz.), wiczenia (75 godz.)
Prowadzcy: dr Barbara GBowacka

Opis kursu: Celem wykBadu jest zapoznanie z problematyk badawcz dydaktyki jzyków i kultur oraz metodyki nauczania jzyka francuskiego jako obcego, przedstawienie ewolucji metod nauczania jzyków obcych na przestrzeni XIX-XXI w., zapoznanie z najwa|niejszymi publikacjami Rady Europy jako narzdziami pracy nauczyciela jzyków obcych ; przekazanie wiedzy nt. modeli komunikacji jzykowej; omówienie poj kompetencji jzykowej i kompetencji komunikacyjnej, poziomów biegBo[ci jzykowej, typologii i tworzenia celów nauczania i uczenia si jzyków obcych. Dodatkowym celem jest przekazanie najwa|niejszych informacji nt. nauczanie jzyka francuskiego w Polsce i na [wiecie. 
wiczenia zakBadaj przekazanie podstaw z zakresu wiedzy praktycznej oraz wiczenie podstawowych umiejtno[ci stanowicych o warsztacie wspóBczesnego nauczyciela jzyka obcego (autonomicznego, refleksyjnego), w tym wiedzy na temat zaBo|eD i celów podej[cia komunikacyjnego oraz podej[cia zadaniowego i ich wdra|ania w praktyce: jak tworzy optymalne warunki do uczenia si jzyków, jak budowa kurs jzyka obcego, jak sprzyja rozwijaniu autonomii ucznia w uczeniu si jzyka. wiczenia pozwol zdoby wiedz i umiejtno[ci dot. rozpoznawania i formuBowania celów uczenia si jzyków obcych, planowania lekcji, budowania progresji w nauczaniu jzyków wedBug wieku (poziomów nauczania), nauczania poszczególnych skBadników kompetencji jzykowej, ze szczególnym naciskiem na nauczanie gramatyki, nauczanie sprawno[ci receptywnych i produktywnych, efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych. Nadrzdnym celem zaj jest ksztaBtowanie postaw refleksyjnych oraz rozwijanie umiejtno[ci Bczenia teorii z praktyk.
Literatura podstawowa:
Conseil de l Europe.2001. Cadre Européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l Europe Strasbourg/Didier ; tB.: Europejski system opisu ksztaBcenia jzykowego.2003, CODN.
Komorowska H. 2001. Metodyka nauczania jzyków obcych, WSiP
Liquète V., Y.Maury.2007. Le travail autonome, Armand Colin.
Newby D. et al.2007. Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale, Conseil de l'Europe/ECML Graz.
Tagliante, Ch. 2004. La classe de langue, coll.Techniques de claase, CLE International
WilczyDska W.2005. Introduction à la didactique du français langue étrangère. Wstp do dydaktyki jzyka francuskiego jako obcego. Wyd. FLAIR.

WspóBczesne koncepcje ksztaBcenia jzykowego
Semestr 2, wykBad, 15 godzin
Prowadzcy: prof. Jolanta Zajc

Opis kursu: Kurs obejmuje przegld stanowisk i najnowszych teorii interdyscyplinarnych dotyczcych akwizycji jzyka obcego. Omówione zostan:  koncepcje ksztaBcenia do wielojzyczno[ci i wielokulturowo[ci, nauczanie dwujzyczne w Polsce - zasady i przebieg procesu, wspóBczesna psychologia a glottodydaktyka, nowe role nauczyciela jzyków obcych, ocenianie ksztaBtujce - koncepcja EWG - edukacyjnej warto[ci dodanej, ksztaBcenie do autonomii poprzez prace z EPJ - Europejskim Portfolio Jzykowym.
Literatura podstawowa:
Oceniania ksztaBtujce - doskonalenie ksztaBcenia w szkole [redniej, 2005, OECD.
Lewowicki T., Nikitorowicz J., Pilch T., Tomiuk S., 2002, Edukacja wobec Badu globalnego, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie {ak
Kurcz I., 2007, Psychologiczne aspekty dwujzyczno[ci, GdaDsk: GWP
 
Wstp do psycholingwistyki
Semestr 3, wykBad, 15 godzin
Prowadzcy: dr Barbara GBowacka

Opis kursu: WykBad stanowi wprowadzenie do psycholingwistyki, dyscypliny zajmujcej si procesami zachodzcymi w umy[le/mózgu ludzkim w trakcie stosowania jzyka jako [rodka komunikacji, w trakcie przyswajania, recepcji i produkcji jzyka/mowy przez ludzi zdrowych, a tak|e cierpicych na rozmaite dysfunkcje mowy. Wa|nym dziaBem badaD psycholingwistyki jest dwujzyczno[ równoczesna i sukcesywna, co stanowi o istotnych zwizkach midzy t dyscyplin nauki a dydaktyk jzyków obcych.
Literatura podstawowa:
Caron, J. 2008. Précis de psycholinguistique, PUF.
Dakowska M. 2007. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki jzyków obcych, PWN.
Gleason, J.B., N.B.Ratner (dir.), 2005. Psycholingwistyka, GWP.
Kurcz I.(red.). 2007. Psycholingwistyczne aspekty dwujzyczno[ci, GWP.
Marin, B., D.Legros, Psycholinguistique cognitive : Lecture, compréhension et production de
texte, De Boeck Université
 
KsztaBcenie interkulturowe
Semestr 5-6, konwersatorium, 30 godzin
Prowadzcy: dr hab. MirosBaw Sobecki

Opis kursu: Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, ksztaBcenie ich umiejtno[ci dydaktycznych  w zakresie nauczania kompetencji interkulturowej na lekcjach jzyka francuskiego oraz przygotowanie ich do roli mediatora interkulturowego.
 
Komunikacja interpersonalna
Semestr 5-6, konwersatorium, 30 godzin

Prowadzcy: dr hab. MirosBaw Sobecki
Opis kursu: Konwersatorium z przedmiotu komunikacja interpersonalna ma za zadanie:
1. Zapoznanie studenta z ogólnym schematem procesu komunikowania z uwzgldnieniem jego elementów skBadowych oraz relacji zachodzcych midzy nimi
2. Zaprezentowanie teorii komunikacji w ujciu M.Bubera i J.Stewarta
3. Uwra|liwienie studentów na kulturowy i midzykulturowy kontekst procesów komunikacji interpersonalnej
4. Wskazanie na zBo|ono[ procesów komunikowania zwizan z wielowymiarowo[ci to|samo[ci jednostek, ksztaBtowanie przyjmowania perspektywy Innego w komunikacji.
Literatura podstawowa:
J.Stewart (red.); Mosty zamiast murów. O komunikowaniu si midzy ludzmi; PWN, Warszawa 2002
E.Berne; W co graj ludzie. Psychologia stosunków midzyludzkich. PWN, Warszawa 1989
E.Griffin; Podstawy komunikacji spoBecznej; GWP GdaDsk 2006
A.Zwiderkówna; Rozmowy o Biblii; PWN, Warszawa 2000
Z.Ncki; Komunikacja midzyludzka, Antykwa, Kraków 2000

Sprawno[ci parawerbalne emisja gBosu
Semestr 3-4, wiczenia, 30 godzin
Prowadzcy: dr Iwona Musialik

Opis kursu: Celem wiczeD jest opanowanie podstaw techniki gBosowej niezbdnych dla utrzymywania staBej, dobrej dyspozycji gBosowej w pracy zawodowej.
Literatura podstawowa:
Cz. i P. JaroszyDscy: Kultura sBowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i wiczenia, Fundacja Nasza PrzyszBo[. Lublin, 2008.
O. L.Brown: Discover Your Voice, Singular Publishing Group, San Diego&London, 1998. D. Boone: Is Your Voice Telling on You? Singular Publishing Group, San Diego&London, 2000.
Journal of Voice i Journal of Singing wybrane artykuBy
 
Style i strategie uczenia si
Prowadzcy: prof. Jolanta Zajc
Semestr 2, wykBad, 15 godzin
Opis kursu: Celem zaj jest nauczenie si rozpoznawania indywidualnych stylów i strategii uczenia si, wdra|ania nowych obszarów dziaBaD strategicznych do dotychczas stosowanych, oceniania skuteczno[ci stosowanych przez siebie strategii uczeniowych oraz podej[cia refleksyjnego do procesu uczenia si.
Literatura podstawowa:
Studenska A., 2005, Strategie uczenia si a opanowanie jzyka niemacierzystego, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "{ak".
Harris V., 2002, Aider les apprenants à apprendre: à la recherche de stratégies d'enseignement et d'apprentissage dans les classes de langues en Europe, CELV/Conseil de l'Europe, Strasbourg.
Spitzer M. (2007), Jak uczy si mózg?, tBum. Guzowska-Dbrowska M., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 
Specjalizacyjny moduB wiedzy o akwizycji i nauce jzyków
 
Metodyka nauczania jzyka francuskiego II
Semestr 5-6, wiczenia, 60 godzin
Prowadzcy: dr Barbara GBowacka

Opis kursu: ModuB specjalizacyjny obejmuje dwa semestry trzeciego roku i stawia sobie w pierwszym rzdzie za cel pogBbienie problematyki wprowadzonej w ramach kursu obowizkowego (nauczanie poszczególnych sprawno[ci - metody, techniki, zasady, pomoce dydaktyczne), doskonalenie umiejtno[ci twórczego, samodzielnego budowania procesu dydaktycznego na ka|dym poziomie nauczania i odpowiednio do grupy wiekowej.  wiczenia obejm m.in. ocenianie umiejtno[ci jzykowych i komunikacyjnych, podej[cie do bBdu, techniki poprawy bBdu, testowania umiejtno[ci jzykowych i komunikacyjnych, zasady budowania sprawdzianów nauczycielskich (sem.V), testów koDcowych, stosowania metod oceniania  alternatywnego (samoocena, portfolio jzykowe). ModuB obejmuje tak|e pogBbienie wiedzy i umiejtno[ci wczesnoszkolnego nauczania jzyka obcego (sem.VI) w tym budowanie scenariuszy lekcji adresowanych do dzieci (klasy I-III szkoBy podstawowej).
Literatura podstawowa:
Conseil de l Europe. 2001. Cadre Européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l Europe Strasbourg/Didier
Cuq J.-P. 2002. Cours de didactique du français langue étrangère.et seconde. PUG
Marquillo Larruy M. 2002. L'interprétation de l'erreur. coll. Didactique des langues étrangères CLE International
Noël-Jothy F., B. Sampsonis, 2006, Certifications et outils d'évaluation en FLE, coll. F, Hachette
Newby D. et al.2007. Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale, Conseil de l'Europe/ECML Graz.
Tagliante, Ch.2005. L Evaluation et le Cadre européen commun de référence, CLE Intrernational
WilczyDska, W.2005. Introduction à la didactique du francais langue étrangère. Wstp do dydaktyki jzyka francuskiego jako obcego Wyd. FLAIR.
  
Teorie akwizycji jzyków Prowadzcy: dr Barbara GBowacka
Semestr 5, konwersatorium, 15 godzin

Opis kursu: Zajcia maj na celu zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami przyswajania mowy (jzyk pierwszy, jzyk drugi, jzyk obcy) i ich wpBywie na koncepcje nauczania i uczenia si jzyków obcych (asocjacjonizm, behawioryzm, Gestaltyzm, kognitywizm, konstruktywizm, teorie socjolingwistyczne, teoria monitora). Celem równolegBym jest rozwijanie umiejtno[ci Bczenia teorii z praktyk w tym wypadku umiejtno[ci wykorzystania w praktyce zawodowej wiedzy nt. procesów kognitywnych zachodzcych w procesie uczenia si.
Literatura podstawowa:
Arabski J. 1985. O przyswajaniu jzyka obcego (drugiego). Warszawa: WSiP.
Cuq J.-P. 2002. Cours de didactique du français langue étrangère.et seconde. PUG
Cuq J.-P. (sous la dir. de). 2003.Dictionnaire de didactique du français. Asidfle/CLE International
Kurcz I. 2006. Psychologiczne aspekty dwujzyczno[ci. GdaDskie Towarzystwo Psychologiczne
Kurcz I. 1992. Jzyk i psychologia. WSIP.
 

III. PRZEDMIOTY KSZTAACENIA OGÓLNEGO
 
Wychowanie fizyczne
Semestr 1-2, wiczenia, 60 godzin
Prowadzcy: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Historia filozofii
Semestr 5, konwersatorium, 30 godzin
Prowadzcy: dr hab. MaBgorzata Kowalska
Opis kursu: Przegld zagadnieD filozoficznych w perspektywie historycznej od staro|ytno[ci po wspóBczesno[: klasyczna filozofia grecka, filozofia hellenistyczno-rzymska, filozofia wczesnochrze[cijaDska, filozofia [redniowiecza, nowo|ytna, kierunki filozofii wspóBczesnej.

Jzyk BaciDski
Semestr 1, wiczenia, 30 godzin
Prowadzcy: mgr Urszula Tylicka
Opis kursu: Kurs jzyka BaciDskiego na poziomie podstawowym majcy na celu zapoznanie studentów z elementami gramatyki i frazeologii jzyka BaciDskiego i zwizkami jakie istniej nadal midzy tym jzykiem a jzykami obszaru kultury europejskiej, w tym jzyka ojczystego.
Literatura podstawowa:
J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium, jzyk BaciDski dla studentów kierunków historycznych i filologicznych, Instytut BadaD Literackich PAN, Warszawa 2008
L. GoBbiowska, A. PawBowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? wiczenia z jzyka BaciDskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Temida 2, BiaBystok 2007

Technologia informacji
Semestr 1-2, laboratorium, 30 godzin
Prowadzcy: mgr Mariusz Giero Opis kursu: Celem zaj prowadzonych na I roku jest przygotowanie studentów do samodzielnego korzystania z technologii komputerowych (obsBuga komputera, znajomo[ podstawowych programów, edytor tekstów)

TI jako narzdzie samoksztaBcenia
Semestr 6, laboratorium, 30 godzin
Prowadzcy:
dr Dariusz Surowik
dr Ryszard Matuszewski Celem kursu jest zapoznanie studentów z mo|liwo[ciami jakie stwarzaj nowoczesne technologie ( wyszukiwarki, programy, prezentacje multimedialne) w pracy naukowo-badawczej i nauczaniu jzyków, wskazanie na praktyczne zastosowanie badaD nad jzykiem ( jzykoznawstwo komputerowe, tBumaczenia automatyczne), wdra|anie do efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy nauczyciela poprzez zadania indywidualne i zespoBowe oraz do samodzielnego posBugiwania si narzdziami oceny przydatno[ci informacji znajdowanych w sieci.
 
WykBad monograficzny (w zakresie wybranej specjalizacji)
Semestr 6, wykBad, 30 godzin
Zgodnie z list wykBadów proponowan przez Katedr Neofilologii lub WydziaB Filologiczny UwB w danym roku.
 
Przedmiot do wyboru
Semestr 3-6, wykBad, 60 godzin
W zale|no[ci od zainteresowaD studenta indywidualny wybór przedmiotu nie zwizanego bezpo[rednio ze studiowanym kierunkiem.

Seminarium dyplomowe
Semestr 5-6, wiczenia, 60 godzin
Prowadzcy:
Prof. Krzysztof Bogacki
Dr Agnieszka WBoczewska

Opis kursu: Seminarium dyplomowe prowadzone jest w pitym i szóstym semestrze. Seminarium ma za zadanie przygotowa studentów do napisania pracy dyplomowej speBniajcej wymogi merytoryczne i formalne. Tematyka ustalana indywidualnie bierze pod uwag wiedz zdobyt w czasie dotychczasowych studiów. Praca pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej w zakresie jzykoznawstwa oraz kulturoznawstwa lub literaturoznawstwo.
Najwa|niejsze tre[ci: metodologia badaD, zasady zbierania materiaBów, doboru i wykorzystania zródeB, struktura pracy dyplomowej, prawo autorskie.
Literatura podstawowa:
Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo PoznaDskie, PoznaD 2005;
W. {ebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, OlsztyDska SzkoBa Wy|sza im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2008;
B. R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, BiaBystok 2007;

Praktyki zawodowe - obowizuj wszystkich studentów zgodnie z Regulaminem Praktyk zawodowych (http://hum.uwb.edu.pl/Lingw/regulamin2.htm)

Praktyki pedagogiczne realizowane s wBcznie przez studentów, którzy zdobywaj w czasie studiów uprawnienia nauczycielskie w ramach zaj prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli Uniwersytetu w BiaBymstoku. 
ZaBcznik nr 4

PAGE 


PAGE 1
kecioren evden eve nakliyat gaziantep evden eve nakliyat mardin evden eve nakliyat alucrabeylikduzu escort beylikduzu escort bayan hacklink hacklink