T - Sivil Havac?l?k Genel Müdürlü?ü

The simple present tense : The verb to be , The simple present tense:The verb to be "exercises", "a and an", The simple present tense: Singular and plural, Can and can't and but and or, Adjectives: any and some, there is there are, ...... Eksik Rekabet Piyasalar?nda etkin rekabet metotlar?n? kullanarak firma analizleri yapmak.un extrait du document
T.C.
ULA?TIRMA BAKANLI?I
Sivil Havac?l?k Genel Müdürlü?ü
[pic]
UÇAK PÍLOTU LÍSANS YÖNETMELÍ?Í SHY-61.01A

[pic]


BÍRÍNCÍ KISIM
Genel Hükümler
B?R?NC? BÖLÜM


Amaç, Kapsam ve Tan?mlar
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeli?in amaçlar?;
a. Avrupa Havac?l?k Otoriteleri Birli?i (JAA) taraf?ndan uçu? ekibi
lisansland?rma usullerini düzenleyen dökümanlarda aç?klanan usullerin
(JAR-FCL1) ulusal lisansland?rma usulleri olarak tatbikini
sa?lamakt?r. Bu amaçla;
1. Geçerli JAR dökümanlar?nda meydana gelecek de?i?iklikler; e? zamanl?
olarak uygulamaya imkan sa?lamak amac? ile, yönetmelikte de?i?iklik
yap?lmay? beklemeksizin uygulanmaya ba?lan?r.
2. Yönetmelik hükümlerinin geçerli metinlerdeki amac? yans?tmad???n?n
belirlenmesi halinde geçerli JAR hükümlerine uygun i?lem yap?l?r.
b) Bu yönetmeli?in yay?n?ndan önce ICAO usullerine uygun olarak mevcut
pilot lisans ve sertifika yönetmeli?i SHD T-33 esaslar?na göre lisans alm??
olan hak sahiplerine tabik edilecek esaslar? belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik; Türk sivil hava arac? tan?m?ndaki uçaklarla; Türk
hava sahas?nda, JAA üyesi ülke hava sahalar?nda ve di?er ülkeler hava
sahalar?nda, pilot olarak uçan , lisans alarak uçacak tüm gerçek veya tüzel
ki?ilerle, lisans almaya esas te?kil eden teorik ve uçu? e?itimlerini
vermeyi talep eden Türk veya yabanc? ki?i, kurum ve kurulu?lar? kapsar. JAA
üyesi ülke vatanda?lar? da bu yönetmelikle belirlenen lisans özelliklerine
sahip olduklar?n?n belirlendi?i hallerde, teknik olarak , Bakanl?kça
verilen lisanslar ile ayn? kategoride de?erlendirilirler. Bu husus çal??ma
ve oturma izni olarak de?erlendirilemez.
Tan?mlar ve k?saltmalar
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;
a. " Bakanl?k " terimi; Ula?t?rma Bakanl??? Sivil Havac?l?k
Genel Müdürlü?ünü veya yasal düzenlemeler sonucunda asli görevi
lisansland?rma, e?itim ve uçu? emniyeti faaliyetlerini
düzenlemek üzere kanunla yetkili k?l?nm?? kurumu,
b. " Hava arac? kategorisi " terimi; Temel özelliklerine göre
farkl?l?klar arz eden Uçak, Helikopter, Planör, Serbest balon
gibi hava araçlar?n?,
c. " Uçu? süresi " terimi; Bir hava arac?n?n kalk?? amac? ile
taksiye ba?lamas?ndan park yerinde motor durdurdu?u ana kadar
geçen süreyi,
d. " Çok pilotlu uçak " terimi; Uçurulabilmesi için en az iki
pilota ihtiyaç duyulan uçaklar?,
e. " Gece" terimi; Gün bat?m?ndan 30 dakika sonras? ile gün
do?umundan 30 dakika öncesi aras?ndaki zaman?,
f. " Aletli uçu? ?artlar? " terimi; Görerek uçu? ?artlar?ndan
daha dü?ük bulut tavan? ve görü? ?artlar?nda bulunuldu?unu ve
aletlir yard?m? ile uçulmas? gereken uçu? ?artlar?n?,
g. " Yeterlilik testi " (Proficiency check) terimi; Lisanslar?n
sürelerinin uzat?lmas? veya yeniden geçerli k?l?nmas? için
yap?lan s?nav?,
h. " Ustal?k testi " (Skill test) terimi; Lisans veya s?n?f, tip
aletli uçu?, ö?retmenlik, kontrol pilotlu?u gibi yetkilerin ilk defa
al?nmas? için yap?lan s?nav?,
?. " Ö?retmenlik " (Flight Instructor) terimi; Bu yönetmelikte
belirtilen esaslar do?rultusunda, temel pilotaj e?itimi ve ilave
yetkilerin al?nmas? için gerekli teorik ve uçu? e?itimlerinin
yapt?r?lmas? için lisans sahiplerine verilen yetkiyi,
j. " Kontrol pilotu " (Examiner) terimi; Pilot adaylar?n?n,
pilotlar?n veya uçu? ö?retmenlerinin niteliklerini kontrol etmek
üzere Bakanl?kça yetkilendirilmi? pilotlar?n genel ad?n?,
k. " Geçerlilik yenileme e?itimi ve kontrollar? " (recurrent
training and checking) terimi,Tip/s?n?f yetkisi gerektiren
herhangi bir hava arac? ile yetki sürelerinin uzat?lmas? için
yap?lmas? gerekli olan e?itim ve kontrollerin genel ad?n?,
l. " Tip yetkisi kursu" (type rating course) terimi; Tip yetkisi
almak için al?nmas? gerekli olan kursun ad?n?,
m. "Teorik kurs organizasyonu " terimi: Askeri pilotlar?n,di?er
kamu pilotlar?n?n ve lisanslar?n? JAA ülkeleri d???ndaki
ülkelerden alm?? di?er pilotlar ile yönetmelikte belirtilen
lisanslar? veya yetkileri almay? talep eden ki?ilerin
lisansland?r?labilmelerini sa?lamak amac? ile, programlar? JAR-
FCL'e uygun olarak haz?rlanm?? ve Bakanl?kca onaylanm?? yetkili
kurum ve organizasyonlar?,
n. " Ticari uçu?" terimi; Bir i?letici taraf?ndan yük, yolcu ve
posta nakliyat? amac? ile yap?lan uçu?u,
o. " Tazeleme e?itimi " terimi; Pilot ve uçu? ekibinin geçersiz
hale gelen isanslar?n?n tekrar geçerli hale getirilmesi için
gerekli olan e?itimleri;
ifade eder.
?ngilizce/Türkçe k?saltmalar
A Aeroplane / Uçak
A/C Aircraft / Havaarac?
AMC Acceptable Means of Compliance / Kabul edilebilir metotlar
AMC Aeromedical Centre / Havac?l?k T?p Merkezi
AME Authorised Medical Examiner / Yetkili Havac?l?k t?p uzman?
AMS Aeromedical Section Havac?l?k T?p Bölümü
ATC Air Traffic Control / Hava Trafik Kontrolü
ATP Airline Transport Pilot / Havayolu Nakliye Pilotu
ATPL Airline Transport Pilot Licence / Havayolu Nakliye Pilotu Lisans?
CFI Chief Flying Instructor / Ba? Uçu? Ö?retmeni
CGI Chief Ground Instructor /Ba? Yer Ö?retmeni
CPL Commercial Pilot Licence / Ticari Pilot Lisans?
CRE Class Rating Examiner /S?n?f Yetkisi Kontrol Pilotu
CRI Class Rating Instructor / S?n?f Yetkisi Ö?retmeni
CQB Central Question Bank / Merkezi soru Bankas?
DEG Di?er E?itim Gereci
FCL Flight Crew Licensing / Uçu? Ekibi Lisansland?r?lmas?
FE Flight Examiner / Uçu? Kontrol Pilotu
FI Flight Instructor / Uçu? Ö?retmeni
FIE Flight Instructor Examiner / Uçu? Ö?retmeni Kontrol pilotu
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer / Uçu? ve S/S Usulleri E?itim
gereci
FS Flight Simulator / Uçu? Simulatorü
FTD Flight Trainig Device / Uçu? E?itim Teçhizat?
FTO Flight Trainig Organization / Uçu? E?itim Organizasyonu
H Helicopter/Helikopter
HT Head of Training /Okul müdürü
ICAO International Civil Aviation Orgaization / Uluslararas? Sivil
Havac?l?k Te?kilat?
IEM Interpretative and Explanatory Material / Aç?klay?c? Bilgiler
IFR Instrument Flight Rules / Aletli Uçu? Kurallar?
IMC Instrument Meteoroiogical Conditions / Aletli Uçu? Meteorolojik
?artlar?
IR Instrument Rating / Aletli Uçu? Yetkisi
IRE Instrument Rating Examiner / Aletli Uçu? Kontrol Pilotu
IRI Instrument Rating Instructor / Aletli Uçu? Ö?retmeni
JAA Joint Aviation Authorities / Birle?ik Havac?l?k Otoriteleri
JAR Joint Aviation Requirements / Birle?ik Havac?l?k Kurallar?
LOFT Line Orientated Flight Training / Hat Oryantasyon Uçu? E?itimi
MCC Multi Crew Co- operation / Uçu? ekibi i?birli?i
ME Multi- engine / Çok Motor
MEP Multi -engine Piston / Çok Motor Piston
MET Multi -engine Turbo-prop / Çok Motor Turbo -prop
MPA Multi-Pilot Aeroplane / Çok Pilotlu Uçak
MPH Multi-Pilot Helicopter /Çok Pilotlu Helikopter
Nm Nautical Miles / Deniz Mili
OML Operational Multicrew Limitation / Operasyonel Çok Pilot s?n?rlamalar?
OSL Operational Safety Pilot Limitation / Oparasyonel Emniyet pilotu
s?n?rlamalar?
OTD Other Training Devices / Di?er E?itim Gereçleri
PF Pilot Flying / Uçan Pilot
PIC Pilot-In-Command / Uçu?tan Sorumlu Pilot
PICUS Pilot-In-Command Under Supervision / Denetim alt?nda
Uçu?tan sorumlu pilot
PNF Pilot Not Flying / Uçmayan pilot
PPL Private Pilot Licence / Hususi Pilot lisans?
R/T Radiotelephony/ Radyotelefon
S Simulator
SE Single- engine / Tek Motor
SET Single- engine Turbo-prop /Tek motor Turbo-prop
SFE Synthetic Flight Examiner / Sentetik Uçu? Kontrol
Pilotu
SFI Synthetic Flight Instructor / Sentetik Uçu? Ö?retmeni
SIM Simulator / Simulator
SPA Single-pilot Aeroplane / Tek pilota sertifikal? uçak
SPH Single-pilot Helicopter / Tek pilota sertifikal?
Helikopter
SPIC Student Pilot- In -Command / Uçu?tan sorumlu ö?renci
pilot
STD Synthetic Training Devices / Sentetik E?itim gereci
TMG Touring Motor Glider / Motorlu Planör
TR Type Rating/ Tip yetkisi
TRE Type Rating Examiner / Tip Yetkisi Kontrol Pilotu
TRI Type Rating Instructor / Tip Yetkisi Ö?retmeni
TRTO Type Rating Trainig Organisation / Tip Yetkisi E?itimi Organizasyonu
U Uçak
UEG Uçu? E?iti Gereci
VFR Visual Flight Rules / Görerek Uçu? Kurallar?
VMC Visual Meteorological Conditions / Görerek uçu? Meteorolojik ?artlar?
ÍKÍNCÍ BÖLÜM
Genel Hükümler, Yetki ve Müracaat Esaslar?

Genel hükümler
Madde 4- Bu yönetmeli?in yay?nlanmas?ndan önce, milli mevzuata göre
verilmi? olan lisanslar geçerli olup bu yönetmelikle belirlenmi? JAR
yetkilerine sahip lisanslara çevrilmesi iste?e ba?l?d?r. Ancak JAR
yetkilerine sahip lisans talep edildi?inde, yönetmeli?in Ek-1'inde
belirlenmi? usullerin yerine getirilmesi gereklidir. Milli lisans
statüsünde say?lan lisanslara tatbik edilecek usuller, ICAO Annex - 1
hükümlerine uygun olarak yürütülür. Milli usullere uygun olarak verilmi?
olan ticari pilot lisanslar?n?n ATP lisans? yetkisine sahip olabilmeleri
için, Annex-1 gereklerine uygun teorik s?navlar uygun periyotlarla
Bakanl?kça ya
....