Távoktatástól ? Távoktatásig - MEK - OSzK

BOURBONNAIS, R., (2005) Econométrie : cours et exercices corrigés, Dunod, 6 éd. ..... Hausman D. Filozofia ?tiin?ei economice. Antologie. Buc., Humanitas ...un extrait du documentKovács Ilma Távoktatástól - Távoktatásig
Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában
1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és el?adások gy?jteménye [pic]
Budapest
2006
Kovács Ilma Távoktatástól - Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában
1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és el?adások gy?jteménye Budapest
2006 TARTALOM EL?SZÓ Egy új szakterület múltja és jelene (2006) 4
1. RÉSZ: Tanulmányok a távoktatás kezdeti szakaszából Magyarországon (1990
el?tt) 9
Kutatások a fels?fokú távoktatás körében (1977) 10
Tantárgymódszertani útmutató modell f?iskolai oktatók számára (1975)
34
Levelezés a fels?fokú távoktatásban (1976) 50
Levelez? oktatás - távoktatás (1980) 60
A Pécsi távoktatás-módszertani kísérlet (1980) 73
A távoktatás néhány elvi kérdésér?l (1983) 90
2. RÉSZ: Tanulmányok, cikkek és el?adások a '90-es évekb?l
99
A munka melletti képzés átalakítása (1992) 100
Távoktatás Magyarországon (1995) 112
Nyelvoktatói tapasztalataink és a távoktatás (1995) 115
Ötletek távoktatási rendszer tervezéséhez (1996) 121
Média a távoktatásban (1996) 130
A távoktatás terjedése (1997) 135
Új út az oktatásban? (1998) 152
Miért "más" a tanító a távoktatásban? (1998) 156
Kutatások a fels?fokú feln?ttoktatás területén 1970-1980 között (1998)
158
A távoktatás hátterér?l (1998) 162
Távoktatási rendszerek Magyarországon (1998) 172
Távoktatás és országismeret (1999) 177
Távoktatási kutatások a feln?ttképzés szolgálatában (1999) 183
3. RÉSZ: Tanulmányok 2000 körül 191
Aktualitás és távoktatás (2000) 192
Távoktatás és módszertan (2001) 197
Távoktatás és kompetencia (2002) 207
Beszéljünk a távoktatási kutatásokról! (2002) 211
A modell-módszer alkalmazásáról a távoktatási kutatásokban (2002) 217
Mi a távoktatás? (2002) 224
4. RÉSZ: Elmozdulás az elektronikus tanulás avagy az e-learning irányába
2000 után 227
Az elektronikus tanulás közelítése a távoktatás irányából (2003) 228
Hagyományos távoktatási ismereteink és az e-learning (2003) 242
A "Virtuális Akadémia" oktatáselméleti megközelítése és elemzése
(2003) 252
Kihívás: Miért? Kinek? Mikor? (E-learning) (2005) 280
Kompetencia és a modern távoktatás (2005) 287
A "régi" tanítók "új" mesterségér?l (2005) 300
Modern távoktatás és hozzáférés (2005) 315
Távoktatási szemlélet az e-learningben (2006) 322
Az elektronikus tanulás egyre változatosabbá válik (2006) 329
5. RÉSZ: Francia és orosz nyelven írott tanulmányok
337
Expériences méthodologiques et stratégie d'EAD en Hongrie (1995) 338
Enseignement à distance en Hongrie (1994 et 1997) 344
O? ????? ???????????? ? ??????? ???????? ???????? ? ??? (1979) 347 UTÓSZÓ HELYETT 358 Szakmai életrajz 358 Publikációk 359
EL?SZÓ
Egy új szakterület múltja és jelene (Készült: Budapest, 2006. október) Az 1970-es években éppen úgy beszéltünk távoktatásról mint napjainkban, de
vajon ugyanarról a távoktatásról beszélünk ma is? Szerencsésnek mondhatom-e magam, vagy csak így hozta a sors, nem tudom,
mindenesetre, az els? perct?l kezdve (1973 óta) részt vehettem a
magyarországi távoktatási munkálatoknak nevezett oktatás-modernizációs
törekvésekben, és ezáltal egy új tanulási-tanítási kultúra formálódásában. Az 1970-es években még nem használtuk a ma már terjed?ben lév? atipikus
tanulás elnevezést. Pedig a távoktatás akkoriban volt igazán atipikus! Kezdetben f?állású kutatóként, majd pedig egyetemi oktatóként igyekeztem
távoktatási tapasztalataimat és elemzéseimet folyamatosan továbbadni, ezért
írtam könyveket, ezért publikáltam folyóiratokban. A jelen tanulmánykötetben azoknak az általam készített tanulmányoknak,
cikkeknek és el?adásoknak egy részét gy?jtöttem egybe, amelyek papír alapú
változata ma már egyáltalán nem vagy csak nehezen érhet? el még a
könyvtárakban is. Gy?jteményemmel szeretném leegyszer?síteni azok munkáját,
akik ennek a viszonylag új szakterületnek a múltja iránt érdekl?dnek. A távoktatás mint elnevezés és mint fogalom az 1970-es években vált
ismertté Magyarországon, de akkoriban f?leg csak oktatási körökben terjedt.
Err?l a korról ma már úgy emlékszünk meg szakmai körökben, hogy ez volt a
klasszikus vagy más szóval a hagyományos távoktatás korszaka. Ez id?ben kb.
1970-t?l az 1990-es évek második feléig tartott.
A hagyományos távoktatás A távoktatásban - ebben a sajátos oktatási/képzési formában - a tanuló a
képzési id? nagyobbik részében egyedül, önállóan tanul, kisebb részében
pedig konzultációkon vesz részt, ahol személyes kapcsolat során, közvetlen
irányítás mellett mélyíti önállóan szerzett ismereteit, gyakorol és
fejleszti képességeit tanárai, azaz tutorai segítségével. A tanuló az önálló tanulási szakaszban írásos - tanulást irányító -
útmutató segítségével önállóan dolgozta fel a rendelkezésére bocsátott ún.
oktatócsomag tananyagait, pl. a tankönyveket, jegyzeteket, amelyek szintén
írásos formában kerültek a kezébe. Az oktatócsomag rendszerint egyéb
hangosított és/vagy képi eszközöket is tartalmazott (diafilmeket,
hangszalagokat, kés?bb hang- és videokazettákat, kísérleti csomagokat és
segédleteket), s?t a tanuló - gyakorlást biztosító jártasságokat és
készségeket fejleszt? - feladatokat is talált bennük, amelyek az
ellen?rzést és értékelést is lehet?vé tették. Továbbá a rádiós és
televíziós m?sorok, s?t maga a számítógép is beépülhetett a távtananyagok
összességébe, a gyakran tancsomagnak vagy programcsomagnak is nevezett
oktatócsomagba. A fent leírt modell szerint a nagyvilágban távoktatási szervezetek sokasága
jött létre, amelyek céljaikat, szervezettségüket és bels? rendszerüket
tekintve eltér? módon, országoktól és oktatási rendszerekt?l függ?en
m?ködtek már az 1960-as évekt?l kezd?d?en. Magyarországon a kezdet az 1970-es évek els? felére tehet? és ebben az
id?szakban f?leg a fels?fokú távoktatás gyakorlata volt a jellemz?. A hagyományos távoktatással kapcsolatos oktatáselméleti tapasztalatokat -
az itt olvasható publikációkon kívül - az "Új út az oktatásban? A
távoktatás" cím? monográfiámban foglaltam össze 1996-ban. (Az elektronikus változatok elérhet?ségei: www.mek.oszk.hu/02500/02584 és
http://www-regi.lib.uni-corvinus.hu/tavoktatas.html) A könyv második b?vített kiadása 2005-ben az OKKER Kiadó gondozásban
jelent meg.
Az elektronikus távoktatás Az elmúlt 10-15 év technikai és technológiai fejl?dése el?térbe hozta az
elektronikus eszközök oktatáson/képzésen belüli alkalmazását. Ma már szinte
mindenki el?tt ismert, hogy ha a tanítási/tanulási folyamaton belül
jellemz?vé, fontossá, meghatározóvá válik - ilyen vagy olyan ok miatt - a
térbeli, az id?beli, a szociális, a gazdasági és a kulturális jelleg?
távolság vagy közülük bármelyik, akkor ennek legy?zésére (megszelídítésére)
a legalkalmasabbak a modern információs és kommunikációs technológiák. Magától értet?dik, hogy a távoktatásba is bevonult az elektronikus eszközök
és/vagy a világháló használata. A fejl?désben a dönt? szerepet ezen a
területen is a világháló használata jelentette. Alkalmazása során a
tananyagot már nem kell könyvformában eljuttatni a képzési ideje nagy
részében önállóan tanuló tanulónak, mivel az elérhet? az interneten, vagy
elküldik neki e-mailben, vagy egyéb elektronikus adathordozó eszköz
formájában teszik számára hozzáférhet?vé. Megváltozik tehát a régi
oktatócsomag, de a kifejezés még mindig és továbbra is használatos marad! Napjainkban joggal beszélhetünk elektronikus távoktatásról (Magyarországon
kb. 2000-t?l), amely rendszerét, szervezettségét, módszertanát és
eszköztárát illet?en is más, mint a hagyományos távoktatás volt. Mindazonáltal az elektronikus távoktatás sem mond le a diák-tanár, illetve
a diák-tutor fizikai együttlétét biztosító találkozókról. S?t, a diák-diák
találkozókról sem! Természetesen mind az oktatás szervezése, mind pedig a
képzés szerepl?i közötti szükséges interakció további alkalmai az
újtechnológiák segítségével is kit?n?en lebonyolíthatók, s?t gazdagíthatók
(például: chat, fórum, internetes telefonálás segítségével). Ma a legtöbben, a távoktatásnak ezt az új változatát is "távoktatásnak"
nevezik, csak így röviden, elhagyva az "elektronikus" jelz?t. Az elnevezés ellen nem lehet kifogásunk. Nekem sincs, de mivel jómagam 1973-
ban a hagyományos távoktatás kutatásával kezdtem az ismerkedést, és az
utóbbi években már az elektronikus távoktatás elemzésével is foglalkozom
(és gyakran nevezem ez utóbbit modern távoktatásnak), szeretném felhívni a
figyelmet arra, hogy valami mégis megváltozott. Már tanulmánykötetem címével is - "Távoktatástól - távoktatásig" - a
ténylegesen lezajlott változásra szeretném irányítani a figyelmet.
Zavarok az elektronikus tanulás fogalma körül Napjainkban sokan azonosítják az 'elek
....