Katedra Neofilologii - Instytut Neofilologii UwB

24 Mai 2013 ... Économétrie : cours et exercices corrigés. ...... Filozofia ?tiin?ei economice : antologie. editat? de Daniel M. Hausman ; traducere de Dorin ...un extrait du document
Katedra Neofilologii Kierunek: filologia, specjalno??: filologia francuska, studia I stopnia
OPISY PRZEDMIOTÓW (PROGRAM KSZTA?CENIA) 2010/2011 SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTÓW
Uwaga! Szczegó?owy opis ka?dego przedmiotu (sylabus) znajduje si? w
Sekretariacie Katedry Neofilologii, ul. Liniarskiego 3 (do wgl?du na
miejscu).
I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRAKTYCZNA NAUKA J?ZYKA FRANCUSKIEGO
Celem kursu jest osi?gni?cie przez studentów bieg?o?ci j?zykowej w j?zyku
francuskim na poziomie B2+/C1 w zakresie ka?dej z pi?ciu g?ównych
sprawno?ci j?zykowych poprzez trening umiej?tno?ci j?zykowych (kompetencja
j?zykowa) i komunikacyjnych (kompetencja komunikacyjna, umiej?tno?ci
mediacyjne, interakcyjne). Rozwijanie umiej?tno?ci komunikowania si? w
ró?nych sytuacjach, tworzenie tekstów zró?nicowanych stylistycznie,
wyra?ania s?dów, opinii. Kurs obejmuje nast?puj?ce dzia?y:
PNJF (kurs intensywny i ekstensywny)
Semestr 1, ?wiczenia + laboratorium, 250 godzin (Filologia francuska od
podstaw)
Kurs ma na celu doprowadzenie studenta do osi?gni?cia poziomu A1+ wg ESOKJ
(CODN/Rada Europy) oraz w perspektywie osi?gni?cie poziomu A2+ na koniec II
semestru. Zaj?cia kursu ekstensywnego s? kontynuacj? kursu intensywnego.
Podr?cznik i ?wiczenia ALTER EGO 1 + p?yty CD, Hachette Livre 2006 PNJF/Gramatyka praktyczna j?zyka francuskiego
Semestr 1-4, ?wiczenia, 120 godzin (Filologia francuska)
Semestr 2-3, ?wiczenia, 105 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadz?cy: mgr Magdalena Dudzicz Opis kursu: G?ównym celem zaj?? jest rozwijanie i systematyczne
doskonalenie kompetencji j?zykowej studentów w zakresie morfologii i
sk?adni j?zyka francuskiego. Nacisk k?adziony jest na pe?ne zrozumienie i
poprawne stosowanie poznanych zasad funkcjonowania j?zyka francuskiego.
Student powinien wykaza? znajomo?? gramatyki w zakresie zagadnie? typu:
czasy przesz?e i przysz?e, pos?ugiwanie si? zaimkami, znajomo?? rodzajnika
i jego ekwiwalentów, tryb ??cz?cy, tryb warunkowy itp. Powinien te?
posiada? podstawowe umiej?tno?ci w pos?ugiwaniu si? j?zykiem z u?yciem
poprawnych struktur gramatycznych.
Literatura podstawowa:
L. Przestaszewski, Gramatyka j?zyka francuskiego, Wiedza Powszechna,
Warszawa 2009
E. Sirejols, 450 nouveaux exercices. Niveau avancé. CLE INTERNATIONAL,
Paris 1997
D. Jennepin, Nouvelle Grammaire du Français ; Cours de Civilisation
Française de la Sorbonne ; Hachette, 2004
M. Callmand i M. Boulares, Grammaire pratique du français, Larousse Paris
1998
Michel Arrive, Bescherelle, La conjugaison pour tous, Hatier, Paris,1997 PNJF/Wymowa
Semestr 3, ?wiczenia, 15 godzin
Prowadz?cy: mgr Magdalena Dudzicz Opis kursu: Celem zaj?? jest opanowanie umiej?tno?ci poprawnej wymowy w
j?zyku francuskim,
rozpoznawania d?wi?ków i ró?nych rejestrów j?zykowych, p?ynnego czytania
d?u?szych tekstów (dialogi, bajka, teksty prasowe, wiersz), rozró?niania
spó?g?osek d?wi?cznych i bezd?wi?cznych i ich poprawnej wymowy.
Literatura podstawowa:
D. Abry i M-L. Chalaron, Phonétique- 350 exercices, Hachette, Paris 1994 ;
Lucie Charliac et Annie- Claude Montron, Phonétique progressive du
français, CLE International, 1998 ;
C. Champagne-Marur, J. S. Bourdages, Le point sur la phonetique, CLE
International, Paris 1998 ;
teksty prasowe, fragmenty bajek i wierszy; PNJF/fonetyka praktyczna
Semestr 1-2, laboratorium, 60 godzin (Filologia francuska)
Semestr 2, laboratorium, 30 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadz?cy: mgr Magdalena Dudzicz Opis kursu: Celem zaj?? jest wykszta?cenie umiej?tno?ci poprawnej wymowy w
j?zyku francuskim, rozwijanie zdolno?ci poprawnej intonacji i akcentowania
wyrazów, poprawnego rytmu wypowiedzi. Zaj?cia obejmuj? te? prac? nad
percepcj? s?uchow?, rozró?nianiem i rozpoznawaniem d?wi?ków, relacje d?wi?k
- grafem oraz czytanie na g?os. Literatura podstawowa:
Lucie Charliac et Annie- Claude Montron, Phonétique progressive du
français, CLE International, 1998 ;
D. Abry i M-L. Chalaron, Phonétique- 350 exercices, Hachette, Paris 1994 ;
D. Abry i Julie Veldeman-Abry, La phonétique: audition, prononciation,
correction, CLE INTERNATIONAL 2007 ;
B. Martinie, S. Wachs, Phonétique en dialogues, CLE International, Paris
2006 ; PNJF/S?uchanie
Semestr 1-3, ?wiczenia, 75 godzin (Filologia francuska)
Semestr 2-3, ?wiczenia, 60 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadz?cy: mgr Magdalena Dudzicz Opis kursu: Kurs obejmuje trzy kolejne semestry. Celem g?ównym zaj?? jest
rozwijanie rozumienia ze s?uchu przy jednoczesnym doskonaleniu umiej?tno?ci
wypowiedzi ustnej. K?adzie si? nacisk na wykszta?cenie nast?puj?cych
umiej?tno?ci :
- umiej?tno?? rozpoznawania intencji rozmówcy i typu dokumentu d?wi?kowego,
- umiej?tno?? szybkiego rozumienia i selekcji informacji,
- umiej?tno?? rozró?niania i rozumienia ró?nych standardów j?zykowych,
- umiej?tno?? hierarchizacji i klasyfikacji informacji zawartych w
materiale audio lub video,
- budowanie hipotez na temat znaczenia us?yszanej informacji, negocjowanie
znacze?,
- umiej?tno?? streszczenia us?yszanej informacji, b?d? fragmentu nagrania.
Zaj?cia prowadzone s? w oparciu o autentyczne nagrania audio i video, z
których wi?kszo?? jest po?wi?cona cywilizacji francuskiej i krajom obszaru
francuskoj?zycznego. Równie? wykorzystywanie jako materia?u do pracy nowych
technologii (Internet)
Literatura podstawowa:
FDLM p?yty CD
Materia?y video TV5, France 2
Materia?y audio z nagraniami dzienników radiowych RFI
Piosenka francuska i frankofo?ska PNJF/Techniki czytania, s?ownictwo i s?owotwórstwo
Semestr 2, ?wiczenia, 30 godzin (Filologia francuska od podstaw) Opis kursu: Celem zaj?? jest doprowadzenie studenta do poziomu rozumienia
s?ownictwa, prostych zda?, zwrotów i wyra?e? dotycz?cych konkretnych
dziedzin ?ycia (miejsce zamieszkania, rodziny, wakacji, itd.). Student
b?dzie potrafi? znale?? g?ówne informacje w prostych tekstach dotycz?cych
?ycia codziennego, jak na przyk?ad: w reklamach, ulotkach, og?oszeniach,
krótkich tekstach.
Literatura podstawowa:
Alter Ego 2 (podr?cznik i zeszyt ?wicze?), Hachette, Paris, 2006;
Vocabulaire, niveau intermédiaire, Paris, Hachette Livre, 2000 ; PNJF/Techniki czytania, s?ownictwo i s?owotwórstwo
Semestr 1-4, ?wiczenia, 120 godzin (Filologia francuska)
Semestr 2-4, ?wiczenia, 90 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadz?cy:
mgr Ewa Parfieniuk (I rok Filologia francuska)
dr Joanna Cholewa (II rok, FF oraz FF od podstaw) Opis kursu: Celem ?wicze? jest praca z tekstami o ró?nym stopniu trudno?ci,
wdra?anie do samodzielnego stosowania strategii czytania ze zrozumieniem
np. budowanie znacze? na podstawie elementów graficznych, typograficznych,
s?ów kluczowych, lektura selektywna.
W kolejnych semestrach ?wiczenia na rozumienie wykonywane s? na podstawie
tekstów d?u?szych i o bardziej z?o?onej konstrukcji, z zachowaniem etapów
od rozumienia globalnego do rozumienia szczegó?owego. ?wiczenia maj?
jednocze?nie na celu poszerzenie zasobu s?ownictwa, rozwini?cie sprawno?ci
zastosowania nowo poznanego s?ownictwa w zdaniach i kontekstach,
rozpoznawania ró?nych rejestrów j?zyka, u?ywania s?ów i wyra?e? nale??cych
do w?a?ciwego rejestru, a tak?e poprawno?? ortograficzn?. Osi?gni?cie tych
celów jest mo?liwe dzi?ki licznym ?wiczeniom leksykalnym (szukanie
synonimów i antonimów; pola semantyczne; rodziny wyrazów; fa?szywi
przyjaciele).
Literatura podstawowa:
Miquel C., Vocabulaire progressif du français, CLE International, Tours
2001.
Bloomfield A., Daill E., DELF B2, 200 activités, CLE International,2006.
Siréjols E., Prendre au mot. Vocabulaire thématique, Hatier Didier, Paris
1994. PNJF/Mówienie
Semestr 1-3, ?wiczenia, 90 godzin (Filologia francuska)
Prowadz?cy: mgr Adrianna Naruk Opis kursu: Kurs obejmuje trzy kolejne semestry. Celem ?wicze? jest
rozwijanie p?ynno?ci mówienia, wdra?anie do ?wiadomego samodzielnego
korygowania b??dów j?zykowych i socjokulturowych w wypowiedziach ustnych,
rozró?nianie akcentów, stylów j?zykowych, rejestrów j?zykowych i intonacji,
stopniowe wdra?anie do d?u?szych wypowiedzi w sytuacjach znanych rozmówcy.
Przyk?adowe techniki pracy: przygotowanie ustnych wypowiedzi na zadany
temat (forma referatów), przygotowywanie i odgrywanie scenek na zadany
temat (symulacje sytuacji z ?ycia codziennego), przygotowywanie ustnych
wypowiedzi na podstawie tekstów o problematyce zwi?zanej z tematyk? zaj??,
zdj??, ilustracji, historyjek rysunkowych, rysunków satyrycznych, ?wiczenia
rozwijaj?ce sprawno?ci interakcyjne i mediacyjne, ?wiczenia integruj?ce
kilka sprawno?ci j?zykowych, np. robienie notatek w trakcie wypowiedzi
ustnej i nast?pnie przedstawienie grupie ustnego/pisemnego raportu.
Literatura podstawowa:
Expression orale, niveau 2, Clé International, Paris, 2005 ;
Activités pour le cadre commun B2, Clé International, Paris, 2007,
www.lepointdufle.net,
materia?y pomocnicze, tj.: krótkie filmy, zdj?cia, gry; PNJF/Mówienie
Semestr 3, ?wiczenia, 30 godzin (Filologia francuska od podstaw)
Prowadz?cy zaj?cia: mgr Adrianna Naruk Opis kursu: Celem zaj?? jest rozwini?cie umiej?tno?ci porozumiewania si? z
u?yciem wyra?e? z zakresu ?ycia codziennego, porozumiewania si? w
rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, a tak?e wypowiedzenia si? na tematy
zwi?zane z ?yciem codziennym.
Docelowo student pozyska umiej?tno?ci z zakresu rozumienia znaczenia
g?ównych w?tków przekazu zawartego w jasnych wypowiedziach ustnych, które
dotycz? znanych mu spraw i zdarze?. B?dzie potrafi? tworzy? spójne
wypowiedzi ustne z dziedziny, która go interesuje, opisywa? swoje
do?wiadczenia, marzenia, uzasadnia? swoje opinie i plany, w??czy? si? do
rozmowy na temat zainteresowa?, pracy itd.
Literatura podstawowa:
Alter ego 3 (podr?cznik i zeszyt ?wicze?), Hachette, Paris, 2006 PNJF/Pisanie
Semestr 2, ?wiczenia, 30 godzin (I rok FF od podstaw)
Prowadz?cy: dr Ma?gorzata Kamecka Opis kursu: Zaj?cia z pisania stanowi? jedn? z cz??ci sk?adowych bloku
j?zykowego PNJF, który ko?czy si? egzaminem pisemnym oraz ustnym po II
semestrze. Ich celem jest doskonalenie kompe
....